Bài tập câu chủ động và bị động trong tiếng Anh

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Câu chủ động, bị động
Bài 1. My wedding ring ………… of yellow and white gold.
A. is made
B. is making
C. made
D. maked
Bài 2. If your brother ………………., he would come.
A. was invited
B. were invited
C. were inviting
D. invite
Bài 3. References …………. in the examination room.
A. not are used
B. is not used
C. didn’t used
D. are not used
Bài 4. Mary ………….. in Boston.
A. are born
B. were born
C. was born
D. born
Bài 5. My mother is going …………… this house.
A. sold
B. to be sold
C. to sold
D. to sell
Bài 6. There’s somebody behind us. I think we are ……………….
A. being followed
B. are followed
C. follow
D. following
Bài 7. Have you …………….. by a dog?
A. bite
B. ever been bit
C. ever been bitten
D. bit
Bài 8. The room is being ………….. at the moment.
A. was cleaned
B. cleaned
C. cleaning
D. clean
Bài 9. The road to our village …………. widened next year.
A. is
B. will
C. can
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
D. will be
Bài 10. Most forests in other climatic areas.......................by human beings.
A. have already been affected
B. have already affected
C. have already been affecting
D. had already been affected
Bài 11. The old man is said…………….all his money to an old people’s home when
he died.
A. to leave
B. to leaving
C. have left
D. to have left.
Bài 12. Nobody was injured in the accident , …………?
A. was there
B. was he
C. were they
D. weren’t they.
Bài 13. Renoir’s paintings ……….. masterpieces all over the world.
A. had considered
B. are considered
C. are considering
D. consider.
Bài 14. He was advised…………singing lessons.li
A. take
B. taken
C. taking
D. to take.
Bài 15. Mr. Wilson is . . . . . . . . as Wilie to his friend.
A. knowed
B. knew
C. known
D. is known
Bài 16. When…………..? In 1928.
A. penicillin was discovered
B. did pencillin discoved.
C. was penicillin discoverd
D. did pencillin discover.
Bài 17. I don’t remember……………..of the decision to change the company policy
on vacations.
A. telling
B. being told
C. to tell
D. to be told.
Bài 18. The children ……………to the zoo.
A. were enjoyed taken
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
B. enjoyed being taken
C. were enjoyed taking
D. enjoyed taking.
Bài 19. A new bike was bought ………….him on his birthday.
A. to
B. for
C. with
D. on.
Bài 20. His car needs ……………….
A. be fixed
B. fixing
C. to be fixing
D. fixed
Bài 21. Her watch needs…………….
A. reparing
B. to be repaired
C. repaired
D. a&b
Bài 22. He was said……………….this building.
A. designing
B. to have designed
C. to designs
D. designed
Bài 23. Ted………….by a bee while he was sitting in the garden.
A. was sting
B. was stung
C. get stung
D. gets stung
Bài 24. Let the children…………..taken to the cinema.
A. to
B. be
C. to be
D. being
Bài 25. That book ........................... by a famous author.
A. wrote
B. was written
C. is writing
D. has written
Bài 26. Food______________ direct to the market by trucks.
A. delivered
B. deliver
C. can be delivered
D. delivers
Bài 27. The house has_______________ after the fire.
A. to rebuild

Bài tập về câu Chủ động, Bị động trong tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập câu chủ động và bị động trong tiếng Anh được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập nhuần nhuyễn hơn phần lý thuyết các bạn đã tìm hiểu và ghi nhớ. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, chuyên đề các Thì là ngữ pháp quan trọng nhất bởi nó xuyên suốt trong quá trình học của các bạn và yêu cầu cần có sự ôn tập, thực hành nhiều lần. Bài tập chuyên đề Các thì trong Tiếng Anh được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ giúp các bạn bao quát lại toàn bộ nội dung ngữ pháp trọng điểm này.

Đánh giá bài viết
1 3.277
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm