Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

Bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 4 có đáp án

Đề ôn tập Tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 4 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 4 mới giữa kì 2 giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

* Tham khảo thêm bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch bệnh môn Anh 4 khác như:

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 05/03

1: Chọn từ khác loại

1. A. OldB. ShortC. TeacherD. Beautiful
2. A. FriendlyB. LovelyC. HappilyD. Pretty
3. A. ThickB. ThanC. ThinD. Slim
4. A. ChildhoodB. FootballerC. EngineerD. Writer

2: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Bạn có muốn uống một chút nước cam không?

_____________________________________________________?

2. Anh trai của tôi là một bác sĩ.

_____________________________________________________.

3: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my family. There are 4 people in my family. This is my parents. My father is taller than my mother. He is a driver and my mother is a housewife. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is older than me. She is slim but very sporty. She like playing football. She is lovely and cheerful. The smallest girl is me. I love family.

1. How many people are there in her family?

________________________________________________________.

2. Is her father tall?

________________________________________________________.

3. What is her sister’s name?

________________________________________________________.

4. What does her sister look like?

________________________________________________________.

4: Chọn đáp án đúng

1. I ________ to school late yesterday.

A. went

B. go

C. goes

D. going

2. His brother is ________ musician.

A. a

B. an

C. the

D. X

3. Please tell me what time do you ________ your homework?

A. get

B. go

C. have

D. do

4. - What is their ________ food? - They like chicken.

A. favourite

B. cheerful

C. kind

D. tall

5. My sister often ________ to music in her free time.

A. cooks

B. listens

C. reads

D. goes

6. Her birthday is ________ February 25th.

A. at

B. in

C. on

D. for

7. People use ________ to see the time.

A. cars

B. televisions

C. news

D. clocks

8. My teacher is tall ________ thin.

A. but

B. for

C. and

D. or

5: Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?

____________________________________________________________

2. me/ brother/ is/ older/ my/ than/.

____________________________________________________________

3. what/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?

____________________________________________________________

4. are/ their/ house/ decorating/ they/.

____________________________________________________________

Đáp án

1: Chọn từ khác loại

1 - C; 2 - C; 3 - B; 4 - A

2: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Would you like some orange juice?

2. My brother is a doctor.

3: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

1. There are 4 people in her family.

2. Yes, he is.

3. Her name is Linda.

4. She is slim but very sporty.

4: Chọn đáp án đúng

1 - A; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - C; 7 - D; 8 - C

5: Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

1 - What does your mother look like?

2 - My brother is older than me.

3 - What do your grandparents look like?

4 - They are decorating their house.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 trong thời gian nghỉ. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 5.768
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm