Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu tiếng Anh THCS - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh THCS và nhóm: Tài liệu ôn tập lớp 6 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 6 các môn năm 2020 - 2021.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 5

Nhằm giúp các em học sinh lớp 5 có thêm tài liệu để làm quen và tự ôn tập trước các bài kiểm tra và thi học kì môn Tiếng Anh trong năm học, chúng tôi đã sưu tầm những bài tập hè Tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây. Ngoài những kiến thức bám sát chương trình giảng dạy, chúng tôi biên soạn thêm những bài đọc hiểu, bài tập văn phạm, bài nghe ở mức độ rộng để các em có thể tự rèn luyện nâng cao kiến thức của mình.

Xem thêm: Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 9

I. This is my daily activities. Name it!

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 5

II. Read carefully.

Alfred's daily routines

Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. He is eleven years old and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma.

He starts his day at about half past seven. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth and get dressed. Then he has breakfast and at a quarter to eight he leaves home and catches the bus to school.

Classes begin at half past eight. He usually has lunch at the school canteen at half past twelve. After school, at a quarter past five, he goes home. There he does his school homework and when he finishes it he helps his Mum laying the table. At half past seven the family dines together.

Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after dinner.

He usually watches TV for a while after dinner and at about ten o'clock the most he brushes his teeth again, puts on his Spider Man pajamas and goes to bed. His parents always kiss him good night before he gets asleep. Alfred is a very happy boy!

A. True or False???

1. Alfred is an American boy. ______________

2. He lives in a modern flat. _______________

3. He is eleven years old. _________________

4. He has got two brothers. _______________

5. Alfred wakes up at eight o'clock. __________

6. He walks to school. ____________________

7. His classes begin at half past eight. _______

8. Alfred and his family have dinner at half past seven. ______________________________

B. Match the antonyms.

modern

enters

older

alone

starts

end

leaves

old-fasioned

begin

unhappy

together

younger

helpful

finishes

happy

unhelpful

C. Answer the following questions.

1. Where does Alfred live? ......................................................................................

2. What's his sister's name? .....................................................................................

3. What time does he wake up? .....................................................................................

4. Does he have breakfast at home? ............................................................

5. What time does he leave home? ..............................................................................

6. Where does he have lunch? .....................................................................................

7. When does he return home? .....................................................................................

8. Does he make homework at school or at home? ...............................................................

9. Is he a helpful boy? .....................................................................................

10. Where is Alfred from? .....................................................................................

III. Look at the picture. Answer the question.

WHAT ARE THEY DOING?

Bài tập Tiếng Anh lớp 5

IV. Make question with HOW OFTEN and answer it.

Ex: Nam/ go to the zoo/ twice a year.

How often does Nam go to the zoo?

He goes to the zoo twice a year.

1. Mai and Phong/ go swimming/ once a week.

......................................................................

......................................................................

2. I/ visit my grandparents/ once a week

......................................................................

......................................................................

3. They/ skate/ twice a week.

......................................................................

......................................................................

4. My sister/ brush her teeth/ twice a day.

......................................................................

......................................................................

5. My father/ do exercise/ every morning.

......................................................................

......................................................................

ĐÁP ÁN

I. This is my daily activities. Name it!

1 - get up; 2 - have breakfast; 3 - go to school; 4 - have lunch;

5 - go home; 6 - play sport (football); 7 - Take a shower; 8 - have dinner; 9 - wash the dish;

10 - do homework; 11 - watch TV; 12 - Surf the internet; 13 - go to bed;

II. Read carefully.

A. True or False???

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 - False;

5 - False; 6 - False; 7 - True; 8 - True;

B. Match the antonyms.

modern - old-fashioned;

older - younger;

starts - finishes;

leaves - enters;

begin - end;

together - alone;

helpful - unhelpful;

happy - unhappy;

C. Answer the following questions.

1 - He lives in Los Angeles, California.

2 - She is Emma.

3 - He wakes up at half past seven.

4 - Yes he does.

5 - He leaves home at a quarter to eight.

6 - He has lunch at the school canteen.

7 - He returns home at a quarter past five.

8 - He makes homework at home.

9 - Yes, he is.

10 - He comes from California.

III. Look at the picture. Answer the question.

1 - She is skipping in the park.

2 - He is building sandcastle on the beach.

3 - She is fishing near the river.

4 - He is reading a book.

IV. Make question with HOW OFTEN and answer it.

1 - How often do Mai and Phong go swimming?

They go swimming once a week.

2 - How often do you visit your grandparents?

I visit my grandparents once a week.

3 - How often do they skate?

They skate twice a week.

4 - How often does your sister brush her teeth?

She brushes her teeth twice a day.

5 - How often do your father do exercise?

He does exercise every morning.

Download đề thi & đáp án tại: Bài tập ôn hè lên lớp 5 lên lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
46 13.668
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm