Bài tập tiếng Anh lớp 1 Unit 11 và Unit 12 chương trình Family and Friends

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 1
Review Unit 11, 12 Family and Friend 1
I. Odd one out
1. A. tiger B. snake C. rubber D. giraffe
2. A. milk B. water C. juice D. bread
3. A. like B. little C. tall D. big
4. A. zoo B. parrot C. zebra D. monkey
5. A. yogurt B. rice C. meat D. girl
II. Choose correct answer (Chọn đáp án đúng)
1. What do you like?
I like …………………
A. cats B. fish C. bread D. orange juice
2. Do you like elephants?
- ………………………………..
A. Yes, I have. B. No, I don’t. C. No, I haven’t. D. Yes, I don’t.
3. I have got ………………………….. for desert.
A. fish B. bread C. rice D. banana
4. She ………………… eggs, fish and an apple.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. have got B. got C. haven’t got D. has got
5. Does she like snakes?
A. Yes, She has. B. Yes. He does C. No, she doesn’t. D. No, she don’t
III. Order the words (Sắp xếp từ để được câu hoàn chỉnh)
1. monkey/ Do/ like/ you?
………………………………………………………………………………………
2. do./ I/ Yes,
………………………………………………………………………………………
3. like/ Do/ yogurt?/ you
………………………………………………………………………………………
4. I/don’t./ No
………………………………………………………………………………………
5. rice./ ‘ve got/ I
………………………………………………………………………………………
6. snake/ don’t like/ I
………………………………………………………………………………………
IV. Write Like/ don’t like (Điền Like/don’t like)
1. I ………………………………….. bananas.
2. I ………………………………….. giraffes.
3. I ………………………………….. snakes.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. I …………………………………… bread.
5. I ………………………………….. meat.
V. Add adjectives to the sentences (Thêm tính từ vào câu)
Ex: This is a monkey. (little)
This is a little monkey.
1. This is an elephant. (big)
………………………………………………………………………………
2. This is a giraffe. (tall)
………………………………………………………………………………
3. This is a snake. (green)
………………………………………………………………………………
4. This is an orange. (small)
………………………………………………………………………………
VI. Read the passage and answer questions ( Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi)
Peter and Jane are in a café. It’s dinnertime. Peter has got bread, meat and eggs.
For desert, he has got bananas and yogurt. He drinks milk. Jane has got carrots,
fish and rice. For desert, she has got grapes and ice cream. She drinks apple juice.
1. Where are Peter and Jane?
………………………………………………………………………………………
2. What has Peter got for his desert?
………………………………………………………………………………………
3. What does Peter drink?

Ôn tập học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1

Bài tập tiếng Anh lớp 1 Unit 11 và Unit 12 chương trình Family and Friends có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các thầy cô giáo hướng dẫn học sinh của mình, cũng như các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn con mình luyện tập và làm bài. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập tiếng Anh lớp 1 Unit 11 và Unit 12 chương trình Family and Friends. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh lớp 1 khác như: Đề thi học kì 1 lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1,... Và các tài liệu môn Toán, môn Tiếng Việt lớp 1 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.827
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm