Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 14: Making Plan (Luyện tập) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 14: Making Plan

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 14: Making Plan (Luyện tập) có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với các dạng bài có tính bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm chắc kiến thức đã được thầy cô giảng dạy.

Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ khác.

1. a. travel b. minibus c. walk d. go

2. a. soccer b.camera c. food d. know

3. a. sometimes b. good c. cold d. tired

Đáp án

1b 2d 3a

Bài 2: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

1. a. table b. game c. take d. have

2. a. beach b. seasons c. weather d. read

Đáp án

4d 5c

Bài 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. He is playing soccer. He .... sports.

a. like b. likes c. is liking d. is going to like

7. She likes .... her kite in the fields.

a. fly b. flies c. flying d. to flying

8. Look!. She .... my bike.

a. ride b. rides c. is riding d. is going to ride

9. I want .... that movie.

a. see b. to see c. seeing d. to seeing

10. He.... goes swimming in the winter because it's very cold.

a. usually b. always c. often d. never

Đáp án

6b 7c 8c 9b 10d

Bài 4: Tìm lỗi sai.

11. What does the weather like in your country in the spring? A B C D

12. How much is he going to stay in Hue next vacation? A B C D

13. He always go walking in the mountains on the weekend. A B C D

14. He gets up early so he's never late of school. A B C D

15. What do you usually do at your free time? A B C D

Đáp án

11a 12a 13a 14d 15c

Bài 5: Tìm đáp án có cùng nghĩa với câu ban đầu.

16. Shedoesn't ride her bike because it's too hot.

a. It's too hot so she doesn't ride her bike.

b. She doesn't ride her bike and it's too hot.

c. It's too hot but she rides her bike.

17. Why don't we go to Huong Pagoda?

a. What about going to Huong Pagoda.

b. Let's go to Huong Pagoda.

c. a & b

Đáp án

16b 17c

Bài 6: Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi.

I like spring. The trees are green and it is warm. I live in a small village in the country. I often ride my bike in spring.In summer, I go on vacation. I usually go to Italy or Spain with my family. It's always hot there. I lie going to the beach and swimming in the sea.The fall is my favorite season. It is cold but it isn't wet. There are woods near my village and I often go walking there with my brother and sister.I don't like winter. It is very cold, wet, and gray. I don't often go out in the evening. I usually stay at home and watch television or listento music.

18. Whatdoes he/ she often do in the spring?

a. He/ She often lives in a small village in the country.

b. He/ She often rides his/ her bike.

c. He/ She often walks under the trees.

19. It's always .... in Italy or Spain in the summer.

a. cool b. cold c. warm d. hot

20. What is his/ her favorite season?

a. Summer b. Fall c. Spring d. Winter

21. What does she/ he usually in fail?

a. He/ She often goes walking

b. He/ She often goes riding

c. He/ She often goes swimming.

22. What does he/ she usually do in winter?

a. He/ She usually goes out with friend.

b. He/ She usually stays at home.

c. No information

Đáp án

18b 19d 20b 21a 22b

Đánh giá bài viết
4 1.081
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm