Bộ đề thi vào 10 môn Tiếng Anh nâng cao năm 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề thi vào 10 môn Tiếng Anh nâng cao
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose
underlined part differs from the other three on pronunciation on each of the
following questions
1. A. declares
B. inherits
C. corresponds
D. covers
2. A. huge
B. curriculum
C. introduce
D. commune
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs
from the other three in the position of primary stress in each of the following
questions
3. A. negative
B. pioneer
C. interchange
D. understand
4. A. committee
B. internal
C. involvement
D. margarine
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part
that needs correcting in each of the following questions
5. The (A) recent developments in the field (B) of robotics has been (C) extremely
beneficial to those who are (D) physical handicapped.
6. The wooden (A) fence surrounded (B) the factory is beginning (C) to deteriorate from
rain (D).
7. Every night (A), Stanley sits above (B) the armchair and (C) watches (D) television
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to
each of the following questions
8. The ____ about travelling by train rather than by car is that you can sleep or road
during the journey.
A. enjoyable
B. enjoyed
C. enjoying
D. enjoyment
9. Now, don’t tell anyone else what I’ve just told you. Remember, it is _________.
A. confidence
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
B. confident
C. confidential
D. confidentially
10. I’m afraid that we don’t have any ____ size in stock, madam
A. higher
B. large
C. greater
D. taller
11. The manager did not offer her the job because of her untidy _______.
A. sight
B. view
C. presence
D. appearance
12. _____ amount of money can buy true friendship
A. never
B. none
C. no
D. not only
13. He was unable to ____ his niece’s wedding as he was ill
A. be present
B. visit
C. attend
D. assist
14. You will have to ____ your holiday if you are too ill to travel
A. call off
B. cut down
C. back out
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
D. put aside
15. Leave it in the oven until it ___ brown
A. turns
B. colors
C. changes
D. cooks
16. I can’t possibly lend you any more money, it is quite out of the ______.
A. order
B. practice
C. place
D. question
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable
response to complete each of the following exchanges
17. “Would you like some more cake?” - Yes, please, but only _____”
A. A little
B. Little
C. Few
D. A few
18. “Do you mind if I smoke?”
A. I’d not rather you do
B. I’d rather you won’t
C. I’d rather you don’t
D. I’d rather you didn’t
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s)
CLOSEST in meaning to underlined word(s) in each of the following questions
19. Do you set about doing to work?

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh

Bộ đề thi vào 10 môn Tiếng Anh nâng cao năm 2020 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Luyện thi lớp 9 lên lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10

Đề luyện tập thi vào 10 do VnDoc.com biên soạn gồm các bài tập thông dụng, bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo Dục nhằm giúp các em luyện tập và rà soát lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi vào 10 môn Tiếng Anh nâng cao năm 2020. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu luyện thi vào 10 hay như Bài tập nâng cao tìm lỗi sai trong Tiếng Anh - Ôn thi vào 10, Chuyên đề Câu điều kiện - Ôn thi vào 10 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.822
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm