Cách nhận biết loại từ trong câu tiếng Anh

Cách nhận biết loại từ trong câu tiếng anh là một kiến thức Ngữ pháp Tiếng Anh căn bản không phải bạn nào cũng nắm được. VnDoc.com nhận thấy có một số bạn học anh văn đã lâu những vẫn gặp khó khăn trong phân biệt loại từ. Việc nắm vững những kiến thức căn bản chính là tiền đề giúp bạn có thể học anh ngữ hiệu quả. Hãy cùng VnDoc tổng hợp cách phân biệt loại từ và cách sử dụng chúng như thế nào nhé.

Danh từ (nouns)

- Danh thường được đặt tại những vị trí sau:

+ Đứng đầu câu, Làm chủ ngữ của câu và sau trạng ngữ chỉ thời gian

VD: Physics is the subject I like best.

Yesterday An went home at midnight.

+ Sau tính từ, sở hữu cách

VD: He is a good teacher. (good : tính từ)

Her father works in school.

Làm tân ngữ đứng sau động từ

VD: We like English.

We are programers.

Sau “enough”

VD: She didn’t have enough money to buy that TV.

+ Sau mạo từ a, an, the hoặc this, that, these, those, every, each, both, no, any, some, few, a few, little, a little,…..

VD: This film is an interesting film.

+ Sau giới từ: in, on, of, bottom, with, under, about, at……

VD: Hoang is good at Math.

+ Nhận biết bằng hậu tố danh từ

- Danh từ thường kết thúc bằng các hậu tố sau: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant,-ship, -ism, -ity, -ness, -ing, -age….

VD: distribution,construction, development, doctor , actor, accountant, teaching, studying, teenage, relationship, scholarship, socialism, ability,equality, kindness, safety, happiness, importance………..

Tính từ (adjectives)

- Tính từ thường đặt ở các vị trí sau:

+ Đứng trước danh từ: Adj + N

VD: My Tam is a famous singer. (trước danh từ singer)

+ Sau những động từ liên kết: tobe/ feel/ taste/ look/ keep/ get/ seem/ appear + adj

Ex: She is beautiful

Ngan seems tired now.

+ Sau “ too”

VD:This coffee is too hot for her to drink

+ Trước “enough”: (adj + enough)

VD: This coffee is hot enough for me to drink.

+ Trong cấu trúc so…that: (so + adj + that)

VD: The weather was so bad that I decided to stay at home

+ Dùng trong câu so sánh

VD: Fish is more expensive than meat.

Ngân is the most intelligent pupil in my class.

Trong câu cảm thán:( How +adj + S + V/ What + (a/an) + adj + N)

VD: What a beautiful day!

- Nhận biết bằng hậu tố tính từ

+ Tính từ thường được kết thúc bằng các hậu tố sau:-ish, -ful, -less, -ly, -al, -ble, -ive, -ous, -ing, -y, -like, -ic, -ed,

Ex: selfish, foolish, helpful, useful, beautiful, harmful, homeless,friendly, lonely, national, Special, acceptable, impossible, active, attractive, famous, dangerous, rainy,sandy, childlike, scientific, specific, interested, excited, interesting, exciting

Trạng từ (adverbs)

- Trạng từ thường đặt ở những vị trí sau:

+ Trước động từ thường

Đặc biệt là sau các trạng từ chỉ tần suất: usually, often, always, seldom, rarely….

VD: I often get up at 7 A.m .

+ Ở giữa trợ động từ và động từ thường

VD: I have just met her.

+ Sau động từ tobe

VD: She is very beautiful.

+ Sau “too”: (too + adv)

VD: Lan speaks too quickly.

+ Trước “enough” : (động từ thường + adv + enough)

VD: Lan speaks slowly enough for us to understand.

+ Cấu trúc so….that: (so + adv + that)

VD: Jack drove so fast that no one could caught him up.

+ Đứng cuối câu

VD: The teacher told me to speak slowly.

+ Trạng từ cũng đứng một mình ở đầu câu, hoặc giữa câu được ngăn cách bằng dấu “,” với các thành phần khác

VD Last week, I came back my home country

- Nhận biết bằng hậu tố trạng từ

+ Trạng từ thường được thành lập từ cách thêm đuôi “ly” vào tính từ

VD: carefully, badly, beautifully, usefully,….

Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt không theo quy luật đó: good/ well, ill/ ill, fast/ fast.

Động từ (verbs)

- Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đặt sau chủ ngữ

VD: My family has six people.

She is a doctor

Trên đây là Cách nhận biết loại từ trong câu tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 441
Sắp xếp theo

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Xem thêm