Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Khánh Linh Tiếng Anh

Câu 16: Person A: whose siutcase is this?


Person B: It has Jodie and Jack's name on it, so it must be______.
A. theirs B.they C.them D. their.
câu 17: I need to buy a new _____ to prepare for the trip.
A. passport B. cart C. suitcase D. customs
câu 18. the government encourages people to use more public______ to save energy.
A. ticket B. transportation C.luggage D. streetcar.

3
3 Câu trả lời
 • hổ báo cáo chồn
  hổ báo cáo chồn

  Câu 16: Person A: whose siutcase is this?


  Person B: It has Jodie and Jack's name on it, so it must be__theirs____.


  câu 17: I need to buy a new __suitcase ___ to prepare for the trip.


  câu 18. the government encourages people to use more public__transportation____ to save energy.

  0 Trả lời 21/03/23
  • Heo Ú
   Heo Ú

   Câu 16: A. Person A: whose siutcase is this?

   Person B: It has Jodie and Jack's name on it, so it must be theirs.

   câu 17: C. I need to buy a new suitcase to prepare for the trip.

   câu 18. B.The government encourages people to use more public transportation to save energy.

   0 Trả lời 22/03/23
   • Sói
    Sói

    16a 17c 18b

    0 Trả lời 22/03/23

    Tiếng Anh

    Xem thêm