Anhvu.39 Vật Lý Lớp 7

Chiếu một tia tới góc 40 độ, hỏi góc phản xạ bào nhiêu?

Chiếu một tia tới góc 40o, hỏi góc phản xạ bào nhiêu?

Vật Lý
Xem thêm