Phan Lộ Hóa học Lớp 9

Cho 20 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư người ta thu được 2,24 l khí H2

Cho 20 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư người ta thu được 2,24 l khí H2

a) Viết PTHH

b) Tính khối lượng muối tạo thành

c) Tính CM H2SO4 đã dùng

d) Tính thành phần, phần trăm khối lượng của kim loại ban đầu.

3
3 Câu trả lời
 • Ỉn
  Ỉn

  Cu không phản ứng với H2SO4 loãng

  Phương trình hóa học

  Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol

  Ta có theo phương trình phản ứng

  nZn = nH2 = nZnSO4 = 0,1 mol

  mZnSO4 = 0,1.(65 + 32 + 16.4) = 16,1 gam

  mZn = 0,1.65 = 6,5 gam

  => %Zn = 6,5/20.100 = 32,5%

  %Cu = 100% - 32,5% = 67,5%

  0 Trả lời 10:43 04/12
  • Sư Tử
   Sư Tử

   a) Phương trình hóa học

   Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

   nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol

   Ta có theo phương trình phản ứng

   b) nH2 = nZnSO4 = 0,1 mol

   mZnSO4 = 0,1.161 = 16,1 gam

   c) nZn = nH2 = 0,1 mol

   mZn = 0,1.65 = 6,5 gam

   => %Zn = 6,5/20.100 = 32,5%

   %Cu = 100% - 32,5% = 67,5%

   0 Trả lời 10:46 04/12
   • Nhân Mã
    Nhân Mã

    Cu không phản ứng với H2SO4 loãng

    a) Phương trình hóa học

    Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

    nH2 = 0,1 mol

    b) nH2 = nZnSO4 = 0,1 mol

    mZnSO4 = 16,1 gam

    c) nZn = nH2 = 0,1 mol

    mZn = 6,5 gam

    => %Zn = 6,5/20.100 = 32,5%

    %Cu = 100% - 32,5% = 67,5%

    0 Trả lời 10:46 04/12
    Hóa học Xem thêm