Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Yên Hòa năm 2020 - 2021

1



là:
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HC K I, NĂM HỌC 2020 - 2021
T:TOÁN MÔN: TOÁN, KHI 10
Chương 1. TẬP HP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TP HP
I. Trc nghim khách quan
Câu 1
sai
:
A.
A A
B.
A
C.
A A
D.
A
A
Câu 2. Cách vi
A.
a
a;b
B.
a
a;b
C.
a
a;b
D.
a
a;b
Câu 3
A
k
2
1/k , k 2
là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
Câu 4. Trong các tp hp sau, tp hp nào là tp hp rng:
A.
xZ | x 1
B.
xZ | 6x
2
7x10
C.
xQ| x
2
4x20
D.
xR| x
2
4x3 0
Câu 5
A.
B. {1} C.
D.
;1
Câu 6. Chn kt qu sai trong các kt qu sau:
A.
AB A AB
B.
AB AB A
C.
A\B AAB
D.
B\ A AB
Câu 7. Lp 10B
1
có 7 hc sinh gii Toán, 5 hc sinh gii Lý, 6 hc sinh gii Hoá, 3 hc sinh gii c Toán
và Lý, 4 hc sinh gii c Toán và Hoá, 2 hc sinh gii c Lý và Hoá, 1 hc sinh gii c 3 môn Toán, Lý,
Hoá. S hc sinh gii ít nht mt môn (Toán, Lý, Hoá) ca lp 10B
1
là:
A. 9 B. 10 C. 18 D. 28
Câu 8n d  
Cho 2 khong
A
;m
B
3;
. Ta có :
A.
AB
3;m
khi
m
3 B.
AB
khi
m
3
C.
A B R
khi
m
3 D.
A B R
khi
m
3
Câu 9. Cho tp hp
C
R
A
3; 8
;
C
R
B (5;2)( 3; 11)
. Tp
C
R
AB
:
A.
3; 3
B.
C.
5; 11
D.
(3;2)( 3; 8)
Câu 10. S dng các kí hiu kho vit tp hp
A
4;4
7;9
1;7
A.
4;9
B
4;7
C.
D.
4;9
\
7
Câu 11. Cho
A
1;4
,
B
2;6
,
C
1;2
. Tìm
ABC
:
A.
0;4
B.
5;
C.
;1
D.
Câu 12. Cho s thc
a 0
u kin c 
;9a
4
;
a
2
A.
2
0
3
a
B.
2
0
3
a
C.
3
0
4
a
D.
3
0
4
a
Câu 13. Cho
4;7A 
; 2 3;B  

AB
là t
A.
4; 2 3;7
B.
4; 2 3;7
C.
;2 3;
D.
Câu 14. Cho tp hp
;3 , 2;AB
p
AB
A.
2; 
B.
3;2
C. R D.
3; 
Câu 15. Cho tp hp
2;3 , 1;5AB
p
AB
A.
2;5
B.
1;3
C.
2;1
D.
3;5
Câu 16. Cho tp hp
;3 , 3;AB 
p
AB
A. B.
3
C.
D.
3; 
Câu 17. Cho tp hp
2;3 , 1;5AB
p
\AB
A.
2;1
B.
2; 1
C.
2;1
D.
2;1
Câu 18. Cho tp hp
2;A
p
R
CA
A.
2; 
B.
2; 
C.
;2
D.
;2
Câu 19. Cho tp hp
; 2 , 1;2A m m B
u kin ca m 
AB
A.
1m 
hoc
0m
B.
10m
C.
1 m
D.
1m 
hoc
2m
Câu 20. Cho tp hp
; 1 , 1;A m B 
u kin ca m 
AB
A.
1m
B.
1m
C.
2m
D.
2m
II. T lun
Bài 1nh các tp:
AB
,
AB
,
\AB
,
\BA
bit:
a)
| 3 5A x R x
;
|4B x R x
b)
1;5A
;
3;2 3;7B  
c)
1
|2
1
A x R
x





;
| 2 1B x R x
d)
0;2 4;6A 
;
5;0 3;5B  
Bài 2. Tìm phn bù ca các tp hp sau trong
R
:
a)
12;10A 
b)
; 2 2;B 
c)
3; \ 5C
d)
| 4 2 5D x R x
Bài 3u kin ca
,ab
:
a)
AB
vi
1; 2A a a
;
;4B b b
.
b)
E C D
vi
1;4C 
;
\ 3;3DR
;
;E a b
.
3
Bài 4. Tìm
m
sao cho:
a)
A B R
bit
;3A  
;
;Bm
.
b)
CD
là mt khong (tùy theo
m
nh khot
;2C m m
;
3;1D 
.
Bài 5. Cho
4;5A
;
2 1; 3B m m
, tìm
m
sao cho:
a)
AB
b)
BA
c)
AB
d)
AB
là mt khong
Chương 2. HÀM S
I. Trc nghim khách quan
Câu 1. Cho hàm s y =
2
2
, x (- ;0)
1
x+1 , x [0;2]
1 , x (2;5]


x
x
. Tính fc kt qu :
A.
2
3
B. 15 C.
5
; D. Kt qu khác.
Câu 2. Tnh ca hàm s y = f(x) =
4
2
x
1x
là:
A. R\ {-2,2} B. \ {-2;;2} C.
}2{\);1[ 
D. \{2}
Câu 3. T
p x

nh c
a h
m s
96
3
2
xx
x
y
l
:
A.
3\R
. B.
R
. C.
1
. D.
3\ R
.
Câu 4. Cho hàm s
1
1
3
f x x
x
. Tnh ca hàm s
fx
?
A.
1; 
B.
1; 
C.
1;3 3;
D.
1; \ 3
Câu 5. Hàm s
2
2 15 6y x x x
có tnh là :
A.
; 3 5;6
B.
; 3 5;6
C.
( ; 3] 5;6
D.
; 3 5;6
Câu 6. Hàm s
3
2
x
y
x
có tnh là :
A.
2;0 2;
B.
; 2 0;
C.
; 2 0;2
D.
;0 2;
Câu 7. Tnh ca hàm s y =
| | 1x
là:
A. (1] 1; 1]  D. (1].
Câu 8. Tp hnh ca hàm s: y =
| 2 x - 3 |
.
A.
3
;
2
B.
3
;
2
C.
3
;
2
D. R.
Câu 9. Hàm s nh là ?
A.
2
3xyx
B.
2
21x
y
xx
C.
32
2 3 1y x x
D.
1
2
x
y
x

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Yên Hòa năm 2020

Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Yên Hòa năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 10 ôn tập lại kiến thức môn Toán, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 10. Sau đây là đề thi mời các bạn tải về tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

VnDoc đã chia sẻ trên đây Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Yên Hòa năm 2020 - 2021. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

-----------------------------

Ngoài Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Yên Hòa năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 532
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm