Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT A Hải Hậu - Nam Định

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 1: Trong động không đồng bộ ba pha, cảm ứng từ tại tâm stato gây ra bởi dòng điện trong ba
cuộn dây biểu thức lần lượt là: B
1
= B
0
cos(t), B
2
= B
0
cos(t - 2/3), B
3
= B
0
cos(t + 2/3).
Cảm ứng t tổng hợp tại m stato sẽ
A. quay với tốc độ góc , độ lớn 1,5B
0
. B. quay với tốc độ c nhỏ hơn , độ
lớn 3B
0
.
C. bằng không. D. quay với tốc độ góc 3, độ lớn B
0
.
Câu 2: Cho con lắc xo dao động điều hoà, với các nhận xét sau:
- Thế năng động năng biến thiên với chu gấp đôi chu dao động. (1)
- Quãng đường lớn nhất vật đi được trong một phần sáu chu bằng biên độ
A
. (2)
- Khi tăng khối lượng lên 4 lần giảm độ cứng đi 4 lần thì chu không đổi. (3)
- Gia tốc li độ dao động ngược pha. (4)
Các nhận t đúng
A. 2, 4. B. 1, 2, 3. C. 2, 3, 4. D. 1, 2, 4.
Câu 3: Một con lắc xo có vật nặng khối lượng 200 g, xo nhẹ độ cứng 15 N/m. Tác dụng một
lực F = 3cos(5t + /3) (N; s) vào vật nặng theo phương dọc trục xo thì sau một thời gian, vật dao
động điều hòa ổn định với biên độ
A
. Phải mắc ........ một xo, độ cứng ........ N/m với xo đã cho
để biên độ A đạt cực đại.
Câu 4: Khi ng đồng hồ đa năng hiện s một núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm
xoay vị trí
A. ACV. B. DCV. C. DCA. D. ACA.
Câu 5: Kích thích như nhau cho ba con lắc xo giống nhau dao động trong c i trường không
khí, ớc dầu rất nhớt. Gọi t
1
, t
2
t
3
khoảng thời gian dao động của con lắc trong các môi
trường không khí, ớc dầu rất nhớt. Kết luận đúng
A. t
1
> t
2
> t
3
. B. t
1
< t
2
< t
3
. C. t
3
= t
2
> t
1
. D. t
1
= t
2
= t
3
.
Câu 6: Con lắc đơn gồm quả nặng khối lượng m, dây treo nhẹ không dãn dài
dao động điều a
với biên độ góc
0
, biên độ dài S
0
tại nơi gia tốc trọng trường g. Biểu thức không đúng về
năng dao động
A.
2
0
1 mg
S
2
. B.
2
0
1
mg
2
. C.
0
1
mg 1 cos
2
. D.
0
mg 1 cos
.
u 7: Cho hai vật nh A và B có khối ợng lần lượt m
1
= 900 g, m
2
= 4 kg đặt trên mặt phẳng
nằm ngang. Hệ s ma t trượt giữa A, B mặt phẳng ngang đu = 0,1; coi hệ số ma sát ngh cực đại
bằng h số ma sát trưt. Hai vt đưc nối với nhau bằng một xo nh
độ cứng k = 15 N/m; B ta vào tường thẳng đứng. Ban đầu hai vật nằm n
lò xo không biến dạng. Mt vt nh C khi lượng m = 100 g bay dọc
TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU
NAM ĐỊNH
Đề thi gồm 04 trang
đề thi 147
Họ tên t sinh: ……………………………… Số báo danh: ..............................................
A
k
v
B
C
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
theo trc ca xo với vận tốc
v
đến va chm hoàn toàn mm vi A (sau va chạm C dính lin vi A). B qua
thi gian va chm. Ly g = 10 m/s
2
. Giá trị nhỏ nhất của v ........ m/s để B thể dịch chuyển sang trái
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng với cuộn cảm
A. Cuộn cảm tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều, không tác dụng cản trở dòng điện một
chiều.
B. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần cường độ dòng điện qua thể đồng thời
độ lớn bằng một nửa c biên độ tương ứng của chúng.
C. Cảm kháng của một cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu của dòng điện xoay chiều.
D. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần tỉ lệ với tần số dòng điện.
Câu 9: Hiệu điện thế trên tụ điện cường độ dòng điện trong mạch điện của mạch dao động LC
tưởng biểu thức tương ứng u = 2cos10
6
t (V) i = 4cos(10
6
t + /2) (mA). Hệ số tự cảm L
điện dung C trong mạch
A. L = 0,5 H C = 2 F. B. L = 2 mH C =
0,5 nF.
C. L = 0,5 mH C = 2 nF. D. L = 5 mH C =
0,2 nF.
Câu 10: Điện năng một trạm điện được truyền đi dưới điện áp 18 kV, hiệu suất của quá trình tải
điện này 80%. Biết rằng công suất i tiêu th không đổi. Muốn hiệu suất của quá trình truyền tải
tăng lên đến 85% ta phải tăng thêm điện áp trạm phát lượng
A. 2,16 kV. B. 25,2 kV. C. 20,16 kV. D. 24,0 kV.
Câu 11: Trên thiết bị sạc pin của điện thoại di động ghi: Input: AC 100 - 240V, 50 - 60Hz.
Output: DC 5V”. Theo các thông số thuật ghi trên sạc pin, phát biểu không đúng
A. Sạc pin hoạt động được với lưới điện n dụng.
B. Sạc pin tạo ra điện áp một chiều độ lớn 5 V.
C. Nguyên lí hoạt động của sạc pin cảm ứng điện từ.
D. Sạc pin chỉ chức năng như một máy biến áp.
Câu 12: Mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần độ tự cảm L thay đổi được tụ điện
điện dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai
đầu đoạn mạch. Ban đầu, điện áp hiệu dụng trên c phần tử lần
lượt U
R
= 60 V, U
L
= 120 V, U
C
= 40 V. Thay đổi L để điện áp
hiệu dụng trên 100 V, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện
trở R bằng
A. 61,5 V. B. 80,0 V. C. 92,3 V.
Câu 13: Điều nào sau đây sai khi nói về động không đồng bộ ba pha
A. Động hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. Tốc độ quay của khung y luôn nh hơn tốc độ góc của từ trường quay.
C. Động không đồng bộ ba pha biến đổi điện ng thành năng.
D. Chu quay của khung dây luôn nhỏ hơn chu quay của từ trường quay.
v (cm/s)
O
t (s)
0,2
0,1
- 5
- 2,5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 14: Hình bên đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v theo thời gian t của một vật dao
động điều hòa. Phương trình dao động của vật là ........ (cm/s)
Câu 15: Sóng dừng trên sợi dây với điểm bụng biên độ
4 3
cm, bước sóng 12 cm. Khoảng
cách ngắn nhất giữa hai điểm trên dây biên độ 6 cm
A. 2 cm, hai điểm thuộc cùng thuộc ng một bó. B. 4 cm, hai điểm
thuộc hai bó cạnh nhau.
C. 4 cm, hai điểm thuộc cùng một bó. D. 2 cm, hai điểm thuộc hai cạnh nhau.
Câu 16: Một con lắc đơn dao động điều hòa tại i gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
, vật nặng
khối lượng 120 g. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng độ lớn gia tốc của vật tại v
trí biên 0,08. Độ lớn lực căng dây khi vật đi qua vị trí n bằng giá trị bằng
A. 1,21 N. B. 1,25 N. C. 0,94 N. D. 1,34 N.
Câu 17: Trên dây AB dài 36 cm đang ng dừng với biên độ bụng sóng ........ cm trên y 3
nút sóng (kể cả hai đầu A, B). Khi y duỗi thẳng, gọi C D hai điểm chia sợi dây thành 3 đoạn
bằng nhau. T số khoảng cách lớn nhất nh nhất giữa hai điểm C D 2.
Câu 18: Cho hai mạch dao động tưởng L
1
C
1
L
2
C
2
với C
1
= C
2
= 0,1 μF, L
1
= L
2
= 1 μH. Ban
đầu tích điện cho tụ điện C
1
đến hiệu điện thế 6 V và tụ điện C
2
đến hiệu điện thế 12 V rồi cho mạch
cùng dao động. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi hai mạch dao động bắt đầu dao động đến khi
hiệu điện thế trên 2 tụ điện C
1
C
2
chênh lệch nhau 3 V
A.
6
10
12
s. B.
6
10
2
s. C.
6
10
6
s. D.
6
10
3
s.
Câu 19: Trong mạch dao động tưởng đang dao động điện t tự do với chu T. Biết tụ điện
điện dung 2 nF cuộn cảm độ tự cảm 8 mH. Tại thời điểm t
1
, cường độ dòng điện trong mạch
độ lớn 5 mA. Sau khoảng thời gian 2
.10
-6
s tiếp theo, điện áp giữa hai bản tụ độ lớn
A. 10 mV. B. 20 V. C. 2,5 V. D. 10 V.
Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u = U
0
cos(100t + ) (V) hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AN
NB mắc nối tiếp. Đoạn AN chứa điện trở R
1
tụ điện C thể thay đổi được. Đoạn NB chỉ chứa
điện trở R
2
. Biết R
2
= 4R
1
= 200 . Điều chỉnh điện dung của t điện cho đến khi điện áp tức thời
giữa hai đầu đoạn mạch AN lệch pha cực đại một góc
m
so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Giá trị
của
m
gần nhất với giá trị nào sau đây?
A.
3
. B.
5
12
. C.
6
. D.
4
.
Câu 21: Treo vật m vào xo k theo phương thẳng đứng. Khi vật m cân bằng xo n đoạn 10 cm.
Lấy g = 10 m/s
2
. Chu dao động của vật m
A. 1 s. B. 0,628 s. C. 6,28 s. D. 0,2 s.
Câu 22: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm
cuộn y thuần cảm nối tiếp với tụ điện theo th tự đó, đoạn mạch MB chỉ điện trở thuần R. Điện
áp đặt vào AB biểu thức u = 80
2
cos100πt (V), hệ số ng suất của mạch AB
2
2
. Khi điện áp
tức thời giữa hai điểm A M 48 V thì điện áp tức thời giữa hai điểm M B độ lớn là

Đề thi học sinh giỏi Vật lý 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT A Hải Hậu - Nam Định. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT A Hải Hậu - Nam Định. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 511
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm