Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên

SỞ GD VÀ ĐT HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC
(Đề thi có 04 trang)
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HÌNH CHƯƠNG III
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN – Khối lớp 12
Thi gian làm bài : 45 phút
(không k thi gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Lớp : ...................
Câu 1. Trong không gian Oxyz cho hai vectơ
123 123
(;;), (;;)a aaa b bbb

đều khác vectơ-không.
Gọi α là góc giữa hai vectơ
a
b
. Câu nào sai trong các câu sau:
A.
11 2 2 33
0ab abab ab

. B.
11 2 2 33
222222
123123
cos
().()
ab a b ab
aaabbb


.
C.
.
cos
.
ab
ab


. D.
11 2 2 33
222222
123123
cos
.
ab a b ab
aaabbb


.
Câu 2. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;1; 2A
2;2;1B
. Vectơ
A
B

có tọa độ là:
A.

3; 3; 1
. B.
3;1;1
. C.

1; 1; 3
. D.
1;1; 3
.
Câu 3. Trong không gian Oxyz cho hai vectơ
123 123
(;;), (;;)a aaa b bbb

. Chọn câu đúng trong các
câu sau:
A.
11 2 2 33
.ab ab a b ab

. B.
112 233
(; ; )ab b ab ab a

.
C.
123
(,,),kb ka ka ka k R
. D.
221133
(;;)ab a ba ba b   

.
Câu 4. Trong không gian Oxyz, điều kiện để phương trình dạng x
2
+y
2
+z
2
+2ax+2by+2cz+d=0
phương trình của mặt cầu tâm I(-a;-b;-c), bán kính
222
R
abcd
là:
A.
222
0abcd. B.
222
abcd>0 .
C.
222 2
0abcd . D.
222 2
0abcd .
Câu 5. Giá trị cosin của góc giữa hai véctơ
a(4;3;1)
b
(0;2;3)
là:
A.
526
26
. B.
92
26
. C.
52
26
. D.
913
26
.
Câu 6. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho
(; ; ),(;; )
A
AA BBB
A
xyz Bxyz . Công thc nào dưi
đây là đúng.
A.
(;y;z)
A
BA BA B
Bxx
z

. B.
(;y;z)
A
BA BA B
BA x x y z

.
C.
222
()(y)(z)
BA BA BA
AB x x y z
. D.
222
()(y)(z)
BA BA BA
A
Bxx y z

.
Câu 7. Cho mặt phẳng
:2 3 1 0Pxz
. Khi đó
P
có một vectơ pháp tuyến là:
A.
2; 3;1n 
. B.

2; 3;0n 
. C.

2;0; 3n 
. D.
2; 3; 1n 
.
Câu 8. Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng

đi qua gốc tọa độ
0; 0; 0O
có vectơ pháp tuyến
6; 3; 2n 
thì phương trình của

là:
A.
6320xyz
. B.
6320xyz
. C.
6320xyz
. D.
6320xyz
.
Câu 9. Trong không gian
Oxyz , tọa độ tâm
I
, bán kính R của mặt cầu
222
:24200Sx y z x y
là:
A.

1; 2; 0I
,
5R
. B.
1; 2I
,
5R
.
C.
1; 2; 0I
,
5R
. D.
1; 2; 0I
,
5R
.
Câu 10. Cho mặt cầu (S):

222
x1 y2 z3 12
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:
A. (S) đi qua điểm M(1;0;1). B. (S) đi qua điểm N(-3;4;2).
C. (S) có tâm I(-1;2;3). D. (S) có bán kính
R23 .
Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, viết phương trình của mặt cầu tâm
1; 1;1I
, bán
kính
2R
.
A.

222
1112xyz
. B.

222
1114xyz
.
C.

222
1114xyz
. D.

222
1112xyz
.
Câu 12. Khoảng cách từ
M1;4; 7
đến mặt phẳng
P:2x y 2z 9 0 
là:
A.
5
. B.
12
.
C.
25
3
. D.
7
.
Câu 13. Trong không gian Oxyz , chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình
0z
.
B. Mặt phẳng tọa độ (Ozx) có phương trình
0
x
.
C. Mặt phẳng tọa độ (Oyz) có phương trình
0yz
.
D. Mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình
0
x
y
.
Câu 14. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho
OM xi
yj
zk

. Tọa độ của điểm M là:
A.
(; ;)
M
xyz. B. (; ; )
M
xi
yj
zk

. C. (; ; )
M
i
j
k

. D. (; ; )
M
zyx.
Câu 15. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho
(; ; ),(; ; )
A
AA BBB
A
xyz Bxyz . Ta đ trung đim I
của đoạn thẳng AB là:
A.
;;
222
BABABA
x
xy yz z



. B.
;;
A
BA BA B
x
x
yy
zz
.
C.
;;
333
ABA BAB
x
x
yy
zz



. D.
;;
222
ABA BAB
x
x
yy
zz



.
Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
1; 1; 3a 
,
2;0; 1b 
. Tìm ta đ véctơ
23uab

.
A.

1; 3; 11u 
. B.
4; 2; 9u 
. C.
4; 5;9u 
. D.
4; 2;9u 
.
Câu 17. Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
8;0; 0 , 0;0; 4 , 0;2;0 .AB C
Phương trình mặt
phẳng
A
BC
là:
A.
1
41 2
xy z

. B.
4280xyz
. C.
0
82 4
xy z

. D.
420xyz
.
Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng

:230Pxy z
và đim
1;1; 0I
. Phương trình mặt cầu tâm
I
và tiếp xúc với

P
là:
A.

22
2
25
11
6
xyz
. B.

22
2
5
11
6
xyz
.
C.

22
2
5
11
6
xyz
. D.

22
2
25
11
6
xyz
.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1; 2; 2A
và
3; 0; 1B
. Gọi

P
mặt phẳng đi
qua điểm
B
và vuông góc với đường thẳng
AB
. Mặt phẳng

P
có phương trình là
A.
42390xyz
. B.
423150xyz
. C.
42390xyz
. D.
423150xyz 
.
Câu 20. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P):
2x y 3z 5 0 
và (Q):
2x y 3z 1 0
bằng:
A. 4. B.
6
14
. C. 6. D.
4
14
.
Câu 21. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu

222
S:x 1 y 2 z 3 16
và
các điểm
A 1;0;2 , B 1;2;2 .
Gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm A, B sao cho thiết diện của mặt
phẳng (P) với mặt cầu (S) diện tích nhỏ nhất. Khi viết phương trình (P) dưới dạng
ax by cx 3 0.
Tính tổng
Tabc.
A.
2
. B.
3
. C.
0
. D.
3
.
Câu 22. Trong không gian tọa độ
Oxyz
, cho điểm
A1; 2;3. Gi
S
mặt cầu chứa
A
có tâm
I
thuộc tia
Ox
và bán kính bằng
7
. Phương trình mặt cầu
S
A.

2
22
749xyz
. B.

2
22
749xyz
.
C.

2
22
549xyz
. D.

2
22
349xyz
.
Câu 23. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1; 0; 0A
,
0;0; 2B
mặt cầu
222
:2210Sx y z x y
. Hỏi tất cả bao nhiêu mặt phẳng chứa hai điểm
A
,
B
tiếp xúc
với

S
?
A.
1
. B.
3
. C.
2
. D.
0
.
Câu 24. Trong không gian Oxyz cho A(1;1;1), B(-1;2;0), C(3;-1;2). Điểm M(a;b;c) nằm trên mặt
phẳng (P): 2x-y+2z+7=0 sao cho
357QMAMBMC
  
đạt giá trị nhỏ nhất. Tính
T abc
.
A. 13. B. -9 . C. – 41. D. 12.
Câu 25. Hai quả bóng nh cầu kích thước khác nhau được đặt hai c của một căn nhà hình

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 Hình học 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên. Nội dung tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 376
Sắp xếp theo
    Toán lớp 12 Xem thêm