Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên

Họ và tên học sinh :..................................................... Lớp : ...................
Trả lời:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Câu 1. Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên đoạn
[ ]
;ab
. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A.
( ) (
)
dd
ab
ba
fx x fx x
=
∫∫
.
B.
( ) ( )
dd
bb
aa
fx x ft t=
∫∫
.
C.
,
k∀∈
.
D.
( ) ( ) ( )
ddd
b cb
a ac
fx x fx x fx x= +
∫∫
,
( )
;c ab∀∈
.
Câu 2. H nguyên hàm của hàm số
(
)
sin 2
fx x x
=
A.
2
1
cos 2
22
x
xC++
. B.
2
1
cos 2
2
x xC++
. C.
2
cos 2
2
x
xC++
. D.
2
1
cos 2
22
x
xC−+
.
Câu 3. Hàm s nào sau đây là một nguyên hàm của của hàm số
cosyx=
?
A.
sinyx=
. B.
tan
yx
=
. C.
cotyx=
. D.
sin
yx=
.
Câu 4. Mệnh đề nào sau đây sai ?
A.
( ) ( ) ( ) ( )
12 1 2
dddfx f x x fx x fx x+=+


∫∫
.
B.
( ) ( )
ddkfx x kfx x=
∫∫
(
k
là hằng s
0k
).
C. Nếu
( ) ( )
df x x Fx C= +
thì
( ) ( )
df u u Fu C= +
.
D. Nếu
( )
Fx
( )
Gx
đều là nguyên hàm của hàm số
(
)
fx
thì
( )
( )
Fx Gx=
.
Câu 5. Tính
1
31
0
d
x
ex
+
bng
A. .
4
e e
. B. .
3
e
e
. C.
4
1
3
e e
. D. .
4
1
3
e e
.
Câu 6. Gi S là diện tích miền hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ bên. Công thức tính S là
SỞ GD VÀ ĐT HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC
(Đề thi có 04 trang)
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CHƯƠNG 3
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN GIẢI TÍCHKhối lớp 12
Thời gian làm bài : 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
Mã đề 100
A.
( ) ( )
12
11
ddS fx x fx x
=
∫∫
.
B.
( ) ( )
12
11
ddS fx x fx x
= +
∫∫
.
C.
( )
2
1
dS fx x
=
.
D.
( )
2
1
d
S fx x
=
.
Câu 7. Cho hàm số
( )
y fx=
liên tc đ th như hình bên. Gọi
D
hình phẳng giới hn bi đ th
hàm s đã cho trục
Ox
. Quay hình phẳng
D
quanh trc
Ox
ta được khối tròn xoay thể tích
V
được
xác định theo công thc
A.
( )
( )
3
2
1
1
d
3
V fx x=
. B.
(
)
(
)
3
2
2
1
d
V fx x
π
=
.
C.
( )
( )
3
2
1
dV fx x
π
=
. D.
( )
( )
3
2
1
dV fx x=
.
Câu 8. Tính tích phân
4
2
0
tan
I xdx
π
=
.
A.
ln 2I =
. B.
12
I
π
=
. C.
2I
=
. D.
1
4
I
π
=
.
Câu 9. Cho hàm số
( )
fx
xác định trên
K
. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Nếu hàm
( )
Fx
là một nguyên hàm của
( )
fx
trên
K
thì với mỗi hằng số
C
, hàm số
( ) ( )
Gx Fx C= +
cũng là một nguyên hàm của
( )
fx
trên
K
.
B. Hàm số
( )
Fx
được gọi là nguyên hàm của
( )
fx
trên
K
nếu
(
) ( )
Fx fx
=
với mọi
xK
C. Nếu hàm
( )
Fx
là một nguyên hàm của
( )
fx
trên
K
thì hàm số
( )
Fx
cũng là một nguyên hàm của
( )
fx
trên
K
.
D. Nếu
( )
fx
liên tục trên K thì nó có nguyên hàm trên K.
Câu 10. Cho hai hàm số
( ) ( )
,y f x y gx= =
liên tục trên đoạn
[
]
;ab
. Diện tích ca hình phẳng giới hạn bi
đồ th hai hàm số đó và các đường thng
;x ax b= =
được tính theo công thc
A.
( ) ( )
d
b
a
S f x gx x=
. B.
( ) ( )
d
b
a
S f x gx x=


.
C.
( ) ( )
d
b
a
S gx f x x=


. D.
( ) (
)
d
b
a
S f x gx x
=


.
Câu 11. Hàm s nào sau đây không phải là một nguyên hàm của hàm số
( )
5
() 3 1fx x= +
?
A.
( )
( )
6
31
8
18
x
Fx
+
= +
. B.
( )
( )
6
31
18
x
Fx
+
=
. C.
( )
( )
6
31
6
x
Fx
+
=
. D.
( )
( )
6
31
2
18
x
Fx
+
=
.
Câu 12. Cho hàm số
(
)
fx
(
)
Fx
liên tc trên
tha
(
) (
)
Fx fx
=
,
x∀∈
. Tính
( )
1
0
dfx x
biết
(
)
02
F =
(
)
15
F =
.
A.
(
)
1
0
d3fx x=
. B.
( )
1
0
d3fx x=
. C.
(
)
1
0
d7fx x=
. D.
( )
1
0
d1fx x
=
.
Câu 13. Cho hai s thc
a
<
b
tùy ý,
( )
Fx
là một nguyên hàm của hàm s
( )
fx
trên tp
. Mệnh đề nào
dưới đây là đúng?
A.
( )
(
) (
)
d
b
a
f x x Fa Fb
=
. B.
( ) ( )
(
)
d
b
a
f x x Fb Fa
= +
.
C.
( ) ( ) ( )
d
b
a
fx x fb fa=
. D.
( ) ( ) ( )
d
b
a
f x x Fb Fa=
.
Câu 14. Cho hàm số
(
)
y fx=
liên tc trên
[
]
;ab
. Din tích hình phng
S
giới hn bởi đường cong
( )
y fx
=
, trục hoành và các đường thng
xa=
,
xb=
được xác định bởi công thức nào sau đây?
A.
( )
d
b
a
S fx x=
. B.
(
)
d
b
a
S fx x
=
. C.
( )
d
b
a
S fx x=
. D.
( )
d
a
b
S fx x=
.
Câu 15. Giá tr nào của
b
để
( )
1
2 6d 0−=
b
xx
?
A.
0=b
hoặc
1
=b
. B.
0=b
hoặc
3=b
.
C.
1=
b
hoặc
5=b
. D.
5=b
hoặc
0=b
.
Câu 16. Cho
( )
0
2
d3fx x
=
. Tính tích phân
( )
0
2
3 1dI fx x
=


.
A.
8
. B.
11
. C.
11
. D.
7
.
Câu 17. Biết
( )
fx
là hàm liên tục trên
(
)
9
0
9.f x dx
=
Khi đó giá trị ca
( )
4
1
33f x dx
A.
24
. B.
3
. C.
0
. D.
27
.
Câu 18. Cho chuyển động xác định bởi phương trình
32
3 9,St t t=−−
trong đó
t
được tính bằng giây
S
được tính bằng mét. Tính vận tc ti thi điểm gia tốc triệt tiêu.
A.
12
m/s. B.
12
m/s . C.
21
m/s. D.
12
m/
2
s
.
u 19. Cho hình phng
( )
H
gii hn bi các đưng
yx=
,
0x =
,
1x =
trục hoành. Tính thể tích
V
ca khối tròn xoay sinh bởi hình
( )
H
quay quanh trục
Ox
.
A.
π
. B.
π
3
. C.
π
. D.
π
2
.
Câu 20. Cho tích phân
2
0
cosI x xdx
π
=
2
, cos
u x dv xdx= =
. Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 Giải tích 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên. Nội dung tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 279
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm