Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 NC chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Tiết 71 : MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III - GIẢI TÍCH 12 NC
NĂM HỌC 2018 -2019
Chú ý: - 20 câu đầu trc nghim A,B,C hay D.
- 5 câu cui trc nghim đin khuyết.
Chủ đề
Chuẩn kiến thức kĩ năng
Mức độ nhận thức Tổng
Nhận biết
Thông
hiểu
Vận dụng
thấp
Vận dụng
cao
Số câu Điểm
1. Nguyên hàm.
1 1 1 3 1,2
2. Phương pháp nguyên hàm.
1 1 1 1 4 1,6
3. Tích phân.
2 2 1 1 6 2,4
4. Ứng dụng tích phân (quảng
đường, vận tốc, gia tốc).
1 1 0,4
5. Phương pháp tích phân.
1 2 1 1 5 2,0
6. Ứng dụng tích phân tính diện tích
1 1 1 1 4 1,6
7. Ứng dụng tích phân tính thể tích
1 1 2 0,8
TỔNG
Số câu 7 8 6 4 25
Điểm 2,8 3,2 2,4 1,6
10
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3
TỔ TOÁN Môn : Gii tích 12 NC . Thi gian làm bài : 45 phút
---------------------------------------------------------
Họ và tên học sinh: …………………..…………………………………….. Lớp: …………..
PHẦN ĐÁP ÁN
1
A B
C D
6
A B
C D
11
A B
C D
16
A B
C D
2
A B
C D
7
A B
C D
12
A B
C D
17
A B
C D
3
A B
C D
8
A B
C D
13
A B
C D
18
A B
C D
4
A B
C D
9
A B
C D
14
A B
C D
19
A B
C D
5
A B
C D
10
A B
C D
15
A B
C D
20
A B
C D
21
22
23
24
25
Chú ý: - T câu 1 đến câu 20 thí sinh tô đậm đáp án A, B, C hay D vào các ô tương ng bng trên.
- T câu 21 đến câu 25 thí sinh đin đáp án vào các ô tương ng bng trên.
Phn I: Trc nghim A,B,C hay D
Câu 1: Tính
1
3
0
.de
x
I
x
.
A.
3
e1I 
. B.
e1I 
. C.
3
e1
3
. D.
3
1
e
2
I 
.
Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số

2sin2
f
xx x
A.
2
2cos2
x
xC
. B.
2
1
cos 2
2
x
xC
. C.
2
1
cos 2
2
x
xC
. D.
2
2cos2
x
xC
.
Câu 3: Cho hàm s

f
x
đạo hàm liên tục trên đoạn

1; 3
thỏa mãn

12f
39f
. Tính

3
1
d
I
fxx
.
A.
11
. B.
7I
. C. 2
I
. D.
18I
.
Câu 4: Cho hai hàm số

f
x

gx
liên tục trên
K
,
,ab
K
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
Mã đề 132
A.
 
dd
bb
aa
kfxxkfxx

. B.
   
dd.d
bbb
aaa
f
xgxx fxxgxx

.
C.
   
ddd
bbb
aaa
f
xgx x fxx gxx



. D.
   
ddd
bbb
aaa
f
xgx x fxx gxx



.
Câu 5: Cho tích phân
e
1
ln
d
x
I
x
x
. Nếu đặt
lntx
thì
A.
1
0
d
e
t
t
I
t
B.
1
2
0
d
I
tt
C.
1
0
d
I
tt
D.
e
1
d
I
tt
Câu 6: Diện tích
S
của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
2
y
x , trục hoành
Ox
, các đường thẳng
1
x
,
2x
A.
8
3
S
. B.
7
3
S
. C.
8S
. D.
7S
.
Câu 7: Cho hàm số

cos
f
xx
. Mệnh đề nào sau đây đúng
A.

dsin
f
xx xC
. B.

dcos
f
xx xC
.
C.

dcos
f
xx xC
. D.

dsin
f
xx xC
.
Câu 8: Cho hàm

yfx
liên tục không âm trên

;ab
. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay
hình phẳng

H
được giới hạn bởi các đường

yfx
, trục
Ox
hai đường thẳng
x
a
,
x
b
,

ab
xung
quanh trục
Ox
.
A.

2
d
b
a
f
xx
. B.

2
2d
b
a
f
xx
. C.

2
d
b
a
f
xx
. D.

d
b
a
f
xx
.
Câu 9: Cho

2
12
I
xxdx
. Bằng cách đặt
2
1tx
, khẳng định nào sau đây đúng
A.
2
I
tdt
B.
1
2
I
tdt
C.

1
I
tdt
D.
I
tdt
Câu 10: Cho hàm số

f
x
liên tục trên

;ab
. Hãy chọn mệnh đề sai dưới đây:
A.
 
dd
ba
ab
f
xx fxx

.
B.
  
ddd
bcb
aac
f
xx fxx fxx

với
;cab
.

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Giải tích 12 NC

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 NC chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Toán 12 chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 NC chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 139
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm