Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang

Trang 1/3 - Mã đề 543
TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG
TỔ TOÁN
KIỂM TRA ĐỊNH K
NĂM HỌC 2018 2019
Môn: Toán - Lớp 12 - Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
543
Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..………
Câu 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ?
A.
sin sin cosxd x x C
. B.
2
sin
sin sin
2
x
xd x C
.
C.
sin 2
sin sin
2
x
xd x C
. D.
sin sin cosxd x x C
.
Câu 2. Cho hàm số
()y fx=
là hàm số lẻ liên tục trên đoạn
[ 2; 2]
. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức
nào luôn đúng?
A.
2
2
()
0f x dx
=
. B.
20
22
2() ()f x dx f x dx
−−
=
∫∫
.
C.
22
20
) ()
2(
f x dx f x dx
=
∫∫
. D.
22
20
) ()2(f x dx f x dx
=
∫∫
.
Câu 3. Giá trị của
2
2
1
2 52
3
xx
P dx
x

A.
3 ln 5P =
. B.
6 ln 4P =
. C.
6 ln 4P =−+
. D.
3 ln 5P = +
.
Câu 4. Hàm số
( )
1
2
fx
x
=
+
có nguyên hàm là ?
A.
ln 2xC++
. B.
( 2)xC++
. C.
2
1
( 2)
C
x
+
+
. D.
ln 2
xC
++
.
Câu 5. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
1, 0, 2, 3yx y x x== =−=
.
A.
28
3
S =
. B.
20
3
S =
. C.
30
3
S =
. D.
12
3
S =
.
Câu 6. Cho hàm số
fx
liên tục trên đoạn
0;8
thỏa mãn
( )
8
0
120f x dx =
( )
8
3
105f x dx =
. Khi đó giá
trị của
(
)
3
0
2P f x dx= +


là:
A.
22P =
. B.
12
P =
. C.
9P =
. D.
21P =
.
Câu 7. Biết
52
xx
ax b e dx x e C 
, với
,
ab
là các số thực. Tìm
S ab

.
A.
4S
. B.
1S
. C.
9S
. D.
5S
.
Câu 8. Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra do hình phẳng giới hạn bởi các đường
sin , 0, 0,
2
x
y yxx
π
= = = =
quay xung quanh trục Ox.
A.
2
2
V
π
=
. B.
2
3
V
π
=
. C.
2
V
π
=
. D.
4
3
V
π
=
.
Câu 9. Nếu
( )
3
0
12f x dx =
thì
( )
1
0
3
I f x dx=
bằng
A. 3. B. 6. C. 4. D. 36.
Câu 10. Biết
Fx
là một nguyên hàm của hàm số
5 .ln 5
x
fx
thỏa
05F
.Tính
1F
.
Trang 2/3 - Mã đề 543
A.
5
14
ln 5
F 
. B.
19F
. C.
1 10F
. D.
5
1
ln 5
F
.
Câu 11. Cho đồ thị hàm số
()y fx=
như hình dưới. Diện tích hình phẳng (phần gạch trong hình) được tính
theo công thức nào sau đây?
A.
34
00
() ()f x dx f x dx
+
∫∫
. B.
4
3
()f x dx
.
C.
00
34
() ()f x dx f x dx
+
∫∫
. D.
14
31
() ()f x dx f x dx
+
∫∫
.
Câu 12. Giá trị của
2019
0
2019
x
P e dx
A.
2019
4076362Pe
= +
B.
2019
4076362Pe=
.
C.
2019
4076630Pe= +
D.
2019
4076360Pe= +
Câu 13. Biết
3
2
2
1
ln 2 ln 3dx a b
xx
= +
với
,ab
. Tính
S ab= +
.
A.
2
S =
. B.
0S =
. C.
2S =
. D.
1S =
.
Câu 14. Biết
Fx
là một nguyên hàm của hàm số
( )
cos
2
x
fx=
( )
0F
π
=
. Tìm
.Fx
A.
( )
2sin 2
2
x
Fx=
. B.
( )
11
sin
2 22
x
Fx= +
.
C.
( )
2sin 2
2
x
Fx= +
. D.
( )
11
sin
2 22
x
Fx=
.
Câu 15. Hàm số nào dưới đây không phải là nguyên hàm của hàm số
47fx x
?
A.
2
2 7 2019Fx x x 
. B.
2
47
8
x
Fx
.
C.
2
27
Fx x x
. D.
2
47
2
x
Fx
.
Câu 16. Hàm số
( )
lnfx x=
có các nguyên hàm là:
A.
( ) ( )
ln 1Fx x x C
= ++
. B.
( )
lnFx x x x C= −+
.
C.
( )
1
Fx C
x
= +
. D.
(
)
2
ln
2
x
Fx C= +
.
Câu 17. Cho hàm số
y fx
liên tục trên
đồ thị đường cong như hình vẽ bên dưới. Tìm khẳng
định đúng trong các khẳng định sau.
Trang 3/3 - Mã đề 543
A.
44
12
f x dx f x dx

. B.
24
02
f x dx f x dx

.
C.
42
11
f x dx f x dx


. D.
42
21
f x dx f x dx

.
Câu 18. Cho hàm số
fx
có đạo hàm trên đoạn
1; 2 , 1 2f 
21f
. Tính
( )
2
1
'I f x dx
=
.
A. 3. B. -1. C. 1. D. -3.
Câu 19. Một chiếc xe ô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc
72 /
km h
thì tài xế bất ngờ đạp phanh
làm cho chiếc ô tô chuyển động chậm với gia tốc
2
8
/
5
at t m s
, trong đó
t
thời gian tính bằng giây.
Hỏi kể từ khi đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn thì ô di chuyển bao nhiêu mét
m
? (Giả sử trên đường ô
tô di chuyển không có gì bất thường)
A.
50 m
. B.
250
3
m
. C.
200
3
m
. D.
100
3
m
.
Câu 20. Tính thể tích
V
của khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường
, 0, 0, ln 3
x
y ey x x 
quay xung quanh trục hoành.
A.
12V
. B.
5V
. C.
4
V
. D.
V
.
Câu 21. Cho hàm số
y fx
liên tục đạo m trên đoạn
0; 2
thỏa mãn
1, 0; 2fx x

00f
2 1. 1
f x x fx



. Tính
2f
.
A.
2
22fe
. B.
2
21fe
. C.
2
21fe
. D.
2
22fe
.
Câu 22. Cho hàm số
y fx
liên tục đạo hàm trên đoạn
0; 2
thỏa
03f
2
.4
fxf x x

. Tính
2
2f
.
A.
2
223f 
. B.
2
22 3f 
. C.
2
229f 
. D.
2
22 9f 
.
Câu 23. Gọi
H
hình phẳng giới hạn bởi parabol
2
1
:1
2
Py x
, tiếp tuyến của
P
tại điểm
2;3M
và đường thẳng
1x 
. Tính diện tích
S
của hình
H
.
A.
9
2
S
. B.
7
2
S
. C.
3
2
S
. D.
5
2
S
.
Câu 24. Cho hàm số
y fx
đạo hàm
fx
liên tục trên
thỏa
15f
,
01f
1
0
3f x dx
. Tính
1
1 ln
. ln
e
x
I f x dx
x
.
A.
1Ie
. B.
1Ie
. C.
6I
. D.
8I
.
Câu 25. Tính diện tích
S
của hình phẳng giới hạn bởi các đường
yx
4y
.
A.
4 15S
. B.
16S 
. C.
16S
. D.
16 2S
.
------------- HẾT -------------

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 Giải tích 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang. Nội dung tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.349
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm