Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Đức Hòa - Long An

Trang 1/3 - Mã đề thi 213
SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT ĐỨC HÒA
Năm học 2018-2019
ĐỀ KIỀM TRA 1 TIẾT
MÔN ĐẠI SỐ 12 ( KSHS )
Thi gian làm bài: 45 phút; (20 câu trc nghim)
Mã đề thi 213
Mã Số Học Sinh:...........................................Điểm: ........................ Chữ ký GV...............
Câu 1: Tìm giá trị lớn nhất
M
của hàm số
5
1
x
y
x
trên đoạn
0;3 .
A.
0.M
B.
8.M
C.
2.M
D.
5.M
Câu 2: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có đồ thị như hình vẽ.
4
2
2
A.
3
2.yx
B.
3
31.yx x
B.
3
3.yx x
D.
3
31.yx x
Câu 3: Tìm điểm cực đại
0
x
của hàm số
42
21. yx x
A.
0
1.x  B.
0
1.x C.
0
0.x D.
0
3.x
Câu 4: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
A.
42
22.yx x
B.
42
22.yx x
C.
42
2.yx x
D.
42
2.yx x
Câu 5: Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
10
2018
x
y
x

A.
0.
B.
2.
C.
1.
D.
3.
Câu 6: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên
?
A.
3
.yx x
B.
3
.yx x C.
2
1.yx D.
42
2.yx x
Câu 7: Cho hàm số
()yfx
có đạo hàm trên khoảng
(;).ab
Mệnh đề nào sau đây đúng.
A. Nếu
/
() 0, ,
f
xxab
thì hàm số đồng biến trên khoảng (;).ab
B. Nếu
() 0, ,
f
xxab
thì hàm số đồng biến trên khoảng
(;).ab
C. Nếu
/
() 0, ,
f
xxab
thì hàm số đồng biến trên khoảng (;).ab
D. Nếu
() 0, ,
f
xxab
thì hàm số đồng biến trên khoảng
(;).ab
Câu 8: Tìm số điểm cực trị của hàm số
42
33yx x
.
A.
3.
B.
4.
C.
2.
D.
1.
Trang 2/3 - Mã đề thi 213
Câu 9: Cho hàm số
yfx có đồ thị như hình vẽ bên.
Tìm số điểm cực trị của hàm số
.yfx
A. 1.
B. 0.
C. 3.
D. 2.
Câu 10: Cho hàm số
31
12
x
y
x

Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
A.
3.y
B.
3.x
C.
3
2
x 
D.
3
2
y 
Câu 11: Cho
32
(): 2 .Cyx x Tính hệ số góc
k
của tiếp tuyến với
()C
tại điểm có hoành độ
0
1.x
A.
0.k
B.
1.k
C.
1.k 
D.
2.k 
Câu 12: Cho hàm số
yfx
có bảng biến thiên như hình bên dưới:
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên
;0 .
B. Hàm số đồng biến trên

4; .
C. Hàm số đồng biến trên

;2 .
D. Hàm số đồng biến trên
0; 2 .
Câu 13: Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số
42
2yx x và trục hoành.
A.
2.
B.
1.
C.
3.
D.
4.
Câu 14: Đồ thị hàm số được cho ở hình bên là của hàm số nào sau đây?
A.
42
21. yx x B.
1
1

x
y
x
C.
3
3.yx x D.
1
1

x
y
x
Câu 15: Cho hàm số

yfx
liên tục trên
và có bảng biến thiên như hình bên dưới .
Tìm tất cả các giá trị của tham số m
để phương trình
f
xm
có 3 nghiệm phân biệt.
A.
1;m
B.
;3m
C.
;m
D.
1;3m
x

0
2

f
x
0
0
f
x

1
3

x
y
‐1
‐1
O
1
Trang 3/3 - Mã đề thi 213
Câu 16: Cho hàm số
32
()yfx axbxcxd có đồ thị như hình bên dưới.
Hỏi đồ thị hàm số


2018
x
ygx
f
x

có bao nhiêu đường tiệm cận đứng ?
A.
1.
B.
0.
C.
2.
D.
3.
Câu 17: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A.
2
1
x
y
x

B.
1
1
x
y
x

C.
2
1
x
y
x

D.
21
1
x
y
x

Câu 18: Cho phương trình

32
31 01xx m
với m là tham số . Tìm tất cả các giá trị của tham s
m để phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt thỏa mãn
123
1.
x
xx
A.
31.m
B.
31.m
C.
31.m
D.
1.m 
Câu 19: Cho hàm số

yfx
có đạo hàm
x
R
và thỏa mãn :


2
00
221,
f
f
xfx xR

.
Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số tại điểm M có hoành độ bằng 0 .
A.
:1.dy x
B.
:1.dy
C.
:.dy x
D.
1
:
2
dy
Câu 20: Cho hàm số

yfx
đạo m và liên tục trên
. Biết rằng đồ thị hàm số
/
yfx
như
dưới đây.
6
4
2
2
x
y
3
O
1
-1
-1
2
5
Tìm giá trị lớn nhất

1;2
max
g
x
của hàm số
2
g
xfxxx
trên đoạn

1;2
.
A.


1;2
max 1 .gx g
B.

1;2
max 1 .gx g

C.

1;2
max 2 .gx g
D.

1;2
max 0 .gx g
----------- HẾT ----------

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Đức Hòa - Long An, tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 127
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm