Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài tập bám sát chương trình, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học môn Tiếng Anh lớp 8 tốt hơn.

Xem thêm: Bài tập Word Form lớp 8 Unit 5 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 8 Unit  6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 8 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8 và môn Ngữ văn 8. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word which has a different sound in the part underlined

1. A. school

B. architect

C. change

D. chemical

2. A. wanted

B. washed

C. watched

D. stopped

3. A. remote

B. explore

C. relax

D. diverse

Exercise 2: Choose the words that have the different stress from the others

1. A. reflect

B. fable

C. spindle

D. legend

2. A. rescue

B. religion

C. servant

D. tortoise

3. A. capture

B. granny

C. command

D. swallow

Exercise 3: Choose the correct answer

1.The ____________ people in the village are very friendly.

A.ethnic minority

B. majorities

C. ethnic minorities

D. ethnic cultures

2. What a _________ man he is! There’s nothing he wouldn’t do for us.

A. mean

B. generous

C. gruel

D. greedy

3. Tired of hearing the hare’s boast, the tortoise _________ him to a race.

A. urged

B. pushed

C. challenged

D. suggested

4. Sleeping Beauty was under a _________ when the prince found her.

A. spell

B. swear

C. cloud

D. wave

5. The tale is about a prince who is turned _________ a frog by his wicked stepmother.

A. to

B. into

C. out

D. over

6. Cut the cake into six _____________pieces.

A.same

B. like

C. alike

D.equal

7. If he phones, _________ him to buy some potatoes on the way home.

A.remember

B. recall

C. remind

D. recollect

8. In many cultures, a fox is the symbol for a _________ person.

A. brave

B. fierce

C. cunning

D. kind

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6

Exercise 1: Choose the word which has a different sound in the part underlined

1. C

2. A

3. D

Exercise 2: Choose the words that have the different stress from the others

1. A

2. B

3. C

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. B

3. C

4. A

5. B

6. D

7. C

8. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Bài tập Word Form lớp 8 Unit 5, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 136
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Tiếng Anh Xem thêm