18 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn thi: VẬT LÍ
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 27/3/2013
Đề thi gồm: 01 trang
Câu 1. (1,5 điểm)
Cho các dụng cụ sau: Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi; một điện trở R
0
đã biết trị
số và một điện trở R
x
chưa biết trị số; một vôn kế có điện trở R
v
chưa xác định.
Hãy trình bày phương án xác định trị số điện trở R
v
và điện trở R
x
.
Câu 2. (1.5 điểm)
Một ô tô xuất phát từ M đi đến N, nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v
1
, quãng đường
còn lại đi với vận tốc v
2
. Một ô khác xuất phát từ N đi đến M, trong nửa thời gian đầu đi với
vận tốc v
1
thời gian còn lại đi với vận tốc v
2
. Nếu xe đi từ N xuất phát muộn hơn 0.5 giờ so
với xe đi từ M thì hai xe đến địa điểm đã định cùng một lúc. Biết v
1
= 20 km/h và v
2
= 60 km/h.
a. Tính quãng đường MN.
b. Nếu hai xe xuất phát cùng một lúc thì chúng gặp nhau tại vị trí cách N bao xa.
Câu 3. (1.5 điểm)
Dùng một ca múc nước thùng chứa ớc A nhiệt độ t
1
= 80
0
C thùng chứa
nước B nhiệt độ t
2
= 20
0
C rồi đổ vào thùng chứa nước C. Biết rằng trước khi đổ, trong
thùng chứa nước C đã sẵn một lượng ớc nhiệt độ t
3
= 40
0
C bằng tổng số ca nước
vừa đổ thêm o nó. Tính số ca ớc phải múc mỗi thùng A B để nhiệt độ ớc
thùng C là t
4
= 50
0
C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường, với bình chứa và ca múc.
Câu 4. (1,5 điểm)
Cho mạch điện như hình H
1
:
Biết vôn kế V
1
chỉ 6V,
vôn kế V
2
chỉ 2V, các vôn kế giống nhau.
Xác định U
AD
.
Câu 5. (2,0 điểm) H
1
Cho mạch điện như hình H
2
:
Khi chỉ đóng khoá K
1
thì mạch điện tiêu thụ công suất
P
1
, khi chỉ đóng khoá K
2
thì mạch điện tiêu thụ công suất
P
2
, khi mở cả hai khoá thì mạch điện tiêu thụ công suất là P
3
.
Hỏi khi đóng cả hai khoá, thì mạch điện tiêu thụ công suất
bao nhiêu?
H
2
Câu 6. (2,0 điểm)
Vật sáng AB một đoạn thẳng nh được đặt vuông góc với trục chính của một thấu nh
hội tụ. Điểm A nằm tn trục chính ch quang tâm O một khoảng OA bằng 10cm. Một tia
ng đi qua B gặp thu kính tại I (với OI = 2AB). Tia ra khỏi thu nh của tia ng y
đường o i đi qua A.
a. u ch dựng nh A
B
của AB qua thu kính.
b. Tìm khoảng ch từ tiêu điểm F đến quang m O.
………………Hết………………
Họ tên thí sinh:…………………………….Số báo danh……………….
R
3
R
1
R
2
K
1
K
2
U
+
-
A
V
1
V
2
R
R
R
D
Q
C
P
+
-
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Chữ giám thị 1………………………….Chữ giám thị 2…………………..
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn thi: VẬT LÍ
Ngày 27 tháng 3 năm 2013
Hướng dẫn chấm gồm : 04 trang
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ
điểm.
-
Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch
với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm.
- Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm để lẻ đến 0,25 điểm.
II. ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
Câu 1
(1,5 đ)
a) Cở sở thuyết:
Xét mạch điện như hình vẽ:
Gọi U là hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch
U
1
là số chỉ của vôn kế.
Mạch gốm (R
1
//R
0
) nt R
x,
theo
tính chất đoạn mạch nối tiếp ta có: H
1
0
0 0 0
1
0
0 0 0
0
v
v v v
v
v x v v x x
x
v
R R
R R R R R
U
R R
U R R R R R R R R
R
R R
(1)
Xét mạch điện khi mắc vôn kế song song R
x
Gọi U
2
là số chỉ của vôn kế
Mạch gồm R
0
nt (R
v
//R
x
).
Theo tính chất đoạn mạch nối tiếp ta có:
2
0 0 0
0
v x
vx v x v x
v x
vx v v x x
v x
R R
R R R R R
U
R R
U R R R R R R R R
R
R R
(2)
Chia 2 vế của (1) và (2) =>
0
1
2
(3)
x
R
U
U R
H
2
b) Cách tiến hành:
Dùng vôn kế đo hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch là U
Mắc sơ đồ mạch điện như H
1,
đọc số chỉ của vôn kế là U
1
Mắc sơ đồ mạch điện như H
2
, đọc số chỉ của vôn kế là U
2
Thay U
1
; U
2
; R
0
vào (3) ta xác định được R
x
Thay U
1
; U; R
0
; R
x
vào (1) Giải phương trình ta tìm được R
v
c) Biện luận sai số:
Sai số do dụng cụ đo.
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
R
0
+
_
R
x
V
+
_
R
x
R
0
V
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Sai số do đọc kết quả và do tính toán,
Sai số do điện trở của dây nối
Câu 2
(1,5 đ)
a) Gọi chiều dài quãng đường từ M đến N là S
Thời gian đi từ M đến N của xe M là t
1
21
21
21
1
2
)(
22 vv
vvS
v
S
v
S
t
(a)
Gọi thời gian đi từ N đến M của xe N là t
2
. Ta có:
)
2
(
22
21
22
2
1
2
vv
tv
t
v
t
S
( b)
Theo bài ra ta có :
)(5,0
21
htt
hay
Thay giá trị của v
M
; v
N
vào ta có S = 60 km.
Thay S vào (a) và (b) ta tính được t
1
=2h; t
2
=1,5 h
b) Gọi t là thời gian mà hai xe đi được từ lúc xuất phát đến khi gặp
nhau.
Khi đó quãng đường mỗi xe đi được trong thời gian t là:
20
M
S t
nếu
ht 5,1
(1)
30 ( 1,5)60
M
S t
nếu
ht 5,1
(2)
20
N
S t
nếu
ht 75,0
(3)
15 ( 0,75)60
N
S t
nếu
ht 75,0
(4)
Hai xe gặp nhau khi: S
M
+ S
N
= S = 60 và chỉ xảy ra khi
ht 5,175,0
.
Từ điều kiện này ta sử dụng (1) và (4):
20t + 15 + ( t - 0,75) 60 = 60
Giải phương trình này ta tìm được
ht
8
9
và vị trí hai xe gặp nhau
cách N là S
N
= 37,5km
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 3
( 1,5 đ)
Gọi : c là nhiệt dung riêng của nước, m là khối lượng nước chứa
trong một ca .
n
1
và n
2
lần lượt là số ca nước múc ở thùng A và B
(n
1
+ n
2
) là số ca nước có sẵn trong thùng C
Nhiệt lượng do n
1
ca nước ở thùng A khi đổ vào thùng C đã tỏa
ra là
Q
1
= n
1
.m.c(80 – 50) = 30cmn
1
Nhiệt lượng do n
2
ca nước ở thùng B khi đổ vào thùng C đã hấp
thu là
Q
2
= n
2
.m.c(50 – 20) = 30cmn
2
Nhiệt lượng do ( n
1
+ n
2
) ca nước ở thùng A và B khi đổ vào
thùng C đã hấp thụ
Q
3
= (n
1
+ n
2
)m.c(50 – 40) = 10cm(n
1
+ n
2
)
Phương trình cân băng nhiệt Q
2
+ Q
3
= Q
1
30cmn
2
+ 10cm(n
1
+ n
2
) = 30cmn
1
2n
2
= n
1
Vậy khi múc n ca nước ở thùng B thì phải múc 2n ca nước ở thùng
A và số nước đã có sẵn trong thùng C trước khi đổ thêm là 3n ca
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Gọi điện trở các vôn kế là R
v
, các dòng điện trong mạch như hình
vẽ:

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Vật lý

18 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý được VnDoc sưu tầm đề thi các tỉnh trong cả nước. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo. Mời các bạn tải về chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012 - 2013

Môn thi: VẬT LÍ

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 27/3/2013

Đề thi gồm: 01 trang

Câu 1. (1,5 điểm)

Cho các dụng cụ sau: Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi; một điện trở R0 đã biết trị số và một điện trở Rx chưa biết trị số; một vôn kế có điện trở Rv chưa xác định.

Hãy trình bày phương án xác định trị số điện trở Rv và điện trở Rx.

Câu 2. (1.5 điểm)

Một ô tô xuất phát từ M đi đến N, nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v1, quãng đường còn lại đi với vận tốc v2. Một ô tô khác xuất phát từ N đi đến M, trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v1 và thời gian còn lại đi với vận tốc v2. Nếu xe đi từ N xuất phát muộn hơn 0.5 giờ so với xe đi từ M thì hai xe đến địa điểm đã định cùng một lúc. Biết v1= 20 km/h và v2= 60 km/h.

a. Tính quãng đường MN.

b. Nếu hai xe xuất phát cùng một lúc thì chúng gặp nhau tại vị trí cách N bao xa.

Câu 3. (1.5 điểm)

Dùng một ca múc nước ở thùng chứa nước A có nhiệt độ t1 = 800C và ở thùng chứa nước B có nhiệt độ t2 = 200 C rồi đổ vào thùng chứa nước C. Biết rằng trước khi đổ, trong thùng chứa nước C đã có sẵn một lượng nước ở nhiệt độ t3 = 400C và bằng tổng số ca nước vừa đổ thêm vào nó. Tính số ca nước phải múc ở mỗi thùng A và B để có nhiệt độ nước ở thùng C là t4 = 500C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường, với bình chứa và ca múc.

Câu 4. (1,5 điểm)

Cho mạch điện như hình H1:

Biết vôn kế V1 chỉ 6V,

vôn kế V2 chỉ 2V, các vôn kế giống nhau.

Xác định UAD.

18 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý

Câu 5. (2,0 điểm)

Cho mạch điện như hình H2:

Khi chỉ đóng khoá K1 thì mạch điện tiêu thụ công suất là P1, khi chỉ đóng khoá K2 thì mạch điện tiêu thụ công suất là P2, khi mở cả hai khoá thì mạch điện tiêu thụ công suất là P3. Hỏi khi đóng cả hai khoá, thì mạch điện tiêu thụ công suất là bao nhiêu?

18 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý

Câu 6. (2,0 điểm)

Vật sáng AB là một đoạn thẳng nhỏ được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ. Điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O một khoảng OA bằng 10cm. Một tia sáng đi qua B gặp thấu kính tại I (với OI = 2AB). Tia ló ra khỏi thấu kính của tia sáng này có đường kéo dài đi qua A.

a. Nêu cách dựng ảnh A’B’của AB qua thấu kính.

b. Tìm khoảng cách từ tiêu điểm F đến quang tâm O.

Tài liệu còn nữa mời các bạn tải về xem trọn vẹn nội dung

18 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý được VnDoc chia sẻ trên đây. Tài liệu gồm rất nhiều bài tập kèm theo lời giải sẽ tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập nâng cao kĩ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài 18 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Vật lý. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
6 3.749
Sắp xếp theo

    Thi học sinh giỏi lớp 9

    Xem thêm