Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Đề thi giữa học kì môn Toán lớp 10 năm học 2020 - 20021 - Đề số 3 được VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THPT giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi giữa học kì I lớp 10 năm 2020 – 2021

Môn: Toán – Đề số 3

Thời gian: 90 phút

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi giữa kì 1 – Đề số 3

Câu 1: Mệnh đề phủ định của mệnh đề P:''\exists x\in \mathbb{R}:{{x}^{2}}\ne 4'' là:

A. \overline{P}:''\forall x\notin \mathbb{R}:{{x}^{2}}=4''
B. \overline{P}:''\exists x\in \mathbb{R}:{{x}^{2}}=4''
C. \overline{P}:''\forall x\in \mathbb{R}:{{x}^{2}}=4''
D. \overline{P}:''\forall x\in \mathbb{R}:{{x}^{2}}\ne 4''
Câu 2: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y=2{{x}^{2}}+\frac{1}{3x-1}

A. \left( 1,\frac{-5}{2} \right)
B. \left( -1,\frac{7}{2} \right)
C. \left( 0,-1 \right)
D. \left( 1,2 \right)
Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn

A. y=\sqrt{{{x}^{2}}-1}
B. y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1
C. y=\left| x-2 \right|-{{x}^{2}}
D. y={{x}^{3}}-1
Câu 4: Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a có trọng tâm G. Tính \left| \overrightarrow{AB}-\overrightarrow{GC} \right|

A. \frac{2a\sqrt{3}}{3}

B. \frac{a\sqrt{3}}{3}
C. \frac{2a\sqrt{2}}{3}
D. \frac{a\sqrt{2}}{3}
Câu 5: Cho hai tập hợp A=\left\{ 0,1,3,5,6,9 \right\},B=\left\{ -1,0,1,3,4,7 \right\}. Tập hợp A\backslash B bằng:

A. \left\{ 0,1,3 \right\}
B. \left\{ -1,4,7 \right\}
C. \left\{ 1,4,7,9 \right\}
D. \left\{ 5,6,9 \right\}
Câu 6: Cho hàm số F\left( x \right)=\left\{ \begin{matrix}

\dfrac{\sqrt{x+2}+3x+1}{x-2}&\text{ x >2} \\

{{x}^{2}}+2x+5&\text{ x }\le 2\text{ } \\

\end{matrix} \right.. Khi đó: f\left( -1 \right)-5f\left( 3 \right) bằng

A. -50\sqrt{5}
B. \frac{10\sqrt{5}}{5}
C. -1+12\sqrt{5}
D. -46-5\sqrt{5}
Câu 7: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Đẳng thức nào dưới đây là đẳng thức đúng?

A. \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{BA}
B. \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CA}
C. \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AB}
D. \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{AC}
Câu 8: Điều kiện xác định của hàm số y=\frac{{{x}^{2}}-3x+1}{\sqrt{{{x}^{2}}-6x+8}}

A. x\in \left( 2,4 \right)
B. x\in \left( -\infty ,2 \right)\cup \left( 4,+\infty \right)
C. x\in \left[ 2,4 \right]
D. x\in \left( -\infty ,2 \right]\cup \left[ 4,+\infty \right)
Câu 9: Cho tập hợp A=\left\{ x\in \mathbb{Z}\left| 2{{x}^{2}}-5x+3=0 \right. \right\}. Liệt kê phần tử của A

A. A=\left\{ 1,\frac{3}{2} \right\}
B. A=\left\{ \frac{3}{2},\varnothing \right\}
C. A=\left\{ 1 \right\}
D. A=\left\{ \varnothing \right\}
Câu 10: Cho hàm số: y=f\left( x \right)=\frac{\sqrt{x+5}+\sqrt{5-x}}{{{x}^{2}}-9}. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. f(x) là hàm số lẻ
B. f(x) không chẵn
C. f(x) không chẵn, không lẻ
D. f(x) chẵn
Câu 11: Cho tam giác ABC, I, H lần lượt là trung điểm của AB, AC. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn \left| \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB} \right|=\left| \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC} \right|

A. Tập hợp điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng IH

B. Tập hợp điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng HA

C. Tập hợp điểm M nằm trên đường trung tuyến BH

D. Tập hợp điểm M nằm trên đường trung tuyến CI

Câu 12: Tọa độ đỉnh của Parabol y=3{{x}^{2}}-6x+14 là điểm I có tung độ là:

A. x=1
B. x=2
C. y=4
D. y=11
Câu 13: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Khi đó: \left| \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD} \right|

A. \frac{a\sqrt{2}}{3}
B. a\sqrt{2}
C. \frac{a\sqrt{2}}{2}
D. 2a\sqrt{2}
Câu 14: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Biểu diễn vectơ \overrightarrow{AG} qua hai vectơ \overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC} là:

A. \overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}
B. \overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}
C. \overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}
D. \overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}
Câu 15: Một lớp có 53 học sinh A là tập hợp học dinh thích môn Toán, B là tập hợp số học sinh thích môn Văn. Biết rằng có 40 học sinh thích môn Toán, 30 học sinh thích môn Văn. Số phần tử lớn nhất có thể có của tập hợp \[A\cap B\]là:

A. 40
B. 45
C. 30
D. 35
Câu 16: Tìm giá trị của m để hàm số y={{x}^{2}}+mx+{{m}^{2}} là hàm số chẵn

A. m=0
B. m=2
C. m=\pm 1
D. m=-2
Câu 17: Cho tập A=\left\{ a,b,c,d \right\}, có bao nhiêu tập hợp con có đúng ba phần tử?

A. 2
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 18: Tìm m để hàm số y=\dfrac{2010mx}{\sqrt{x+2-m}-1} xác định trên \left( 0,1 \right)

A. m\in (-\infty ,1]\cup \left\{ 2 \right\}


B. m\in \left( 1,+\infty \right)


C. m\in \left( -\infty ,-1 \right)\cup \left( 2,+\infty \right)


D. m\in [0,+\infty )


Câu 19: Phần bù của \left[ -2,3 \right] trong \mathbb{R} là:

A. \left( -2,3 \right)
B.(-\infty ,-2]\cup [3,+\infty )
C. \left[ 3,+\infty \right)
D. \left( -\infty ,-2 \right)\cup \left( 3,+\infty \right)
Câu 20: Cho A=\left\{ x\in \mathbb{R}|x<3 \right\},B=\left\{ x\in \mathbb{R}|1< x\le 5 \right\},C=\left\{ x\in \mathbb{R}|-2\le x\le 4 \right\}. Khi đó \left( B\cup C \right)\backslash \left( A\cap C \right) bằng:

A. \left[ -2,5 \right]
B. \left( -\infty ,1 \right]
C. \left[ -2,3 \right)
D. \left[ 3,5 \right]
Câu 21: Tìm tập xác định của hàm số y=\frac{2x-1}{\sqrt{{{x}^{2}}-1}}

A. D=\mathbb{R}\backslash \left[ -1,1 \right]
B. D=\mathbb{R}\backslash \left[ -1,1 \right]
C. D=\left[ -1,1 \right]
D. D=\left( -1,1 \right)
Câu 22: Cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm cạnh AB, N là điểm sao cho \overrightarrow{AN}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}. Biểu diễn \overrightarrow{MN}=u\overrightarrow{AB}+v\overrightarrow{AC}. Giá trị u, v lần lượt là:

A. u=\frac{-1}{2},v=\frac{3}{4}
B. u=\frac{1}{2},v=\frac{3}{2}
C. u=\frac{-1}{4},v=\frac{3}{2}
D. u=\frac{1}{4},v=\frac{3}{4}
Câu 23: Cho hai tập hợp A=\left\{ x\in \mathbb{N}|x>3 \right\},B=\left\{ 0,1,2,3,6,7 \right\}. Khi đó tập hợp B\backslash A là:

A. \left\{ 1,2,3 \right\}
B. \left\{ 0,1,2, \right\}
C. \left\{ 0,1,2,3 \right\}
D. \left\{ 0,1,2,3,6,7 \right\}
Câu 24: Cho 3 điểm A(-2, -1), B(1; 3), C(10, 3). Tìm tọa độ D để ABCD là hình bình hành

A.D\left( 5,1 \right)
B. D\left( 2,-3 \right)
C. D\left( 1,-1 \right)
D. D\left( -7,1 \right)
Câu 25: Tìm tham số m để hàm số y=\frac{{{x}^{2}}+2m+1}{x-m} xác định trên nửa khoảng (-1,0]

A. m\le -1
B. \left[ \begin{matrix}

m\le -1 \\

m>0 \\

\end{matrix} \right.
C. \left[ \begin{matrix}

m<-1 \\

m\ge 0 \\

\end{matrix} \right.
D. m>0

Đáp án đề thi giữa kì 1 – Đề số 3

1.C2.C3.A4.B5.D
6.D7.A8.B9.C10.D
11.A12.D13.B14.D15.C
16.A17.B18.A19.D20.D
21.B22.A23.C24.D25.B

-------------------------------------------------

Mời bạn đọc tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Trên đây là Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2020 - 2021 Đề số 3 VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc . Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 10, Tiếng anh lớp 10, Vật lí lớp 10, Ngữ văn lớp 10,...

Đánh giá bài viết
1 1.322
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 10 Xem thêm