Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán Chân trời sáng tạo năm 2023 - 2024

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán Chân trời sáng tạo bao gồm các đề thi mới nhất có đáp án kèm theo và biên soạn chuẩn theo Thông tư 27. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao.

1. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán Chân trời sáng tạo

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số lẻ lớn nhất trong các số sau là

988; 934; 865; 499

A. 865

B. 988

C. 499

D. 934

Câu 2. Giá trị của biểu thức 25 x 4 + a với a = 50 là

A. 130

B. 100

C. 150

D. 120

Câu 3. Giá trị của biểu thức 3 x a + b với a = 20; b = 15 là

A. 65

B. 75

C. 70

D. 80

Câu 4. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là

12 + 6 = 7 + …

A. 10

B. 9

C. 12

D. 11

Câu 5. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là

… x 4 = 20 x 3

A. 12

B. 15

C. 25

D. 20

Câu 6. Cho biểu đồ sau

Quan sát biểu đồ sau, năm nào thu hoạch được nhiều tấn thóc nhất?

Quan sát biểu đồ trên

A. Năm 2011

B. Năm 2012

C. Năm 2013

Câu 7. Một tuần, cửa hàng bán được 35 quyển sách. Hỏi 4 ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu quyển sách?

A. 15 quyển sách

B. 12 quyển sách

C. 28 quyển sách

D. 20 quyển sách

Câu 8. Số trung bình cộng của các số 9, 10, 5, 8 là

A. 9

B. 5

C. 8

D. 10

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

Cho biểu đồ dưới đây:

Toán lớp 4 CTST

Biểu đồ trên nói về số SGK của một cửa hàng bán được trong 4 tuần trước ngày khai giảng:

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách?

b) Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách?

c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách?

Câu 2. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 13 + 230 + 70 + 37

b) 90 + 420 + 210 + 180

Câu 3 (1 điểm) >, <, =

a) 75 x 57 ..... 55 x 75

b) 38 x 83 ..... 83 x 38

c) 45 x 54 x 44 ..... 55 x 44 x 45

Câu 4 (1 điểm) Có 3 lớp 4A, 4B, 4C tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 16 cây, lớp 4B trồng được 18 cây, lớp 4C trồng được 20 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Câu 5 (1 điểm) An mua 1 quyển vở và 2 cái bút chì. Mỗi quyển vở có giá 8 500 đồng, mỗi cái bút chì có giá ít hơn mỗi quyển vở là 3 500 đồng. Hỏi An đã mua cả vở và bút chì hết bao nhiêu tiền?

Câu 6. (1 điểm) Hồng gấp 9 ngôi sao mất 45 phút, Hạnh gấp 7 ngôi sao mất 42 phút. Hỏi Hồng gấp 6 ngôi sao và Hạnh gấp 5 ngôi sao thì ai gấp xong trước? (Biết rằng hai bạn bắt đầu gấp ngôi sao cùng một lúc)

BÀI LÀM:

……….…………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………

2. Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán Chân trời sáng tạo

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

A

C

B

D

B

C

D

C

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu

Nội dung đáp án

Biểu điểm

Câu 1

(1 điểm)

a) Tuần 1 bán được 4500 cuốn sách

Tuần 4 bán được 5500 cuốn sách

Tuần 1 bán được ít hơn 4 tuần

5500 – 4500 = 1000 (cuốn sách)

b) Tuần 2 bán được 6250 cuốn sách

Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách

Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3:

6250 – 5750 = 500 (cuốn sách)

c) Cả 4 tuần bán được:

4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22 000 (cuốn sách)

Trung bình mỗi tuần bán được:

22 000 : 4 = 5500 (cuốn sách)

0,25đ

0,5đ

0,25đ

Câu 2 (1 điểm)

a) 13 + 230 + 70 + 37

= (13 + 37) + (230 + 70)

= 50 + 300

= 350

b) 90 + 420 + 210 + 180

= (90 + 210) + (420 + 180)

= 300 + 600

= 900

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 3 (1 điểm)

a) 75 x 57 > 55  x 75

b) 38 x 83 = 83 x 38

c) 45 x 54 x 44 < 55 x 44 x 45

0,25đ

0,25đ

0,5đ

Câu 4 (1 điểm)

Số cây cả ba lớp trồng được là:

16 + 18 + 20 = 54 (cây)

Trung bình mỗi lớp trồng được số cây là:

54 : 3 = 18 (cây)

Đáp số: 18 cây

0,25đ

0,5đ

0,25đ

Câu 5 (1 điểm)

Giá tiền mỗi cái bút chì là:

8 500 – 3 500 = 5 000 (đồng)

Số tiền An mua bút chì là:

5 000 x 2 = 10 000 (đồng)

Số tiền An mua cả vở và bút chì là:

10 000 + 8 500 = 18 500 (đồng)

Đáp số: 18 500 đồng

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 6 (1 điểm)

Thời gian Hồng gấp 1 ngôi sao là:

45 : 9 = 5 (phút)

Thời gian Hồng gấp 6 ngôi sao là:

6 x 5 = 30 (phút)

Thời gian Hạnh gấp 7 ngôi sao là:

42 : 7 = 6 (phút)

Thời gian Hạnh gấp 5 ngôi sao là:

5 x 6 = 30 (phút)

Vậy nếu Hồng gấp 6 ngôi sao và Hạnh gấp 5 ngôi sao cùng lúc thì hai bạn cùng hoàn thành xong

0,2đ

0,2đ

0,2đ

0,2đ

0,2đ

3. Ma trận đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán Chân trời sáng tạo

CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

MỨC ĐỘ

Tổng số câu

Điểm số

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

VD cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Ôn tập và bổ sung

Bài 4. Số chẵn, số lẻ

1

1

0

0,5đ

Bài 6 – 7. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

1

1

1

1

1,5đ

Bài 8. Bài toán giải bằng ba bước tính

1

0

1

Bài 9 – 12. Biểu thức có chứa chữ

2

2

0

Bài 13. Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng

1

1

1

1

1,5đ

Bài 14. Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân

1

1

1

1

1,5đ

Bài 16. Dãy số liệu

1

0

1

Bài 17. Biểu đồ cột

1

1

0

0,5đ

Bài 19. Tìm số trung bình cộng

1

1

1,5đ

Tổng số câu TN/TL

6

1

1

2

1

2

0

1

8

6

10 điểm

Điểm số

0,5đ

0,5đ

Tổng số điểm

4 điểm

40%

2,5 điểm

25%

2,5 điểm

25%

1 điểm

10%

10 điểm

100 %

4. Bản đặc tả đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán Chân trời sáng tạo

Nội dung

Mức độ

Yêu cầu cần đạt

Số ý TL/

Số câu hỏi TN

Câu hỏi

TL

TN

TL

TN

Ôn tập và bổ sung

Nhận biết

- Nhận biết được số lẻ lớn nhất trong một dãy số

- Tính được giá trị biểu thức chứa chữ

- Tính được giá trị của biểu thức dựa vào tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng

- Tính được giá trị của biểu thức dựa vào tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân

- Nhận biết các dữ liệu, rút ra nhận xét đơn giản từ biểu đồ cột

- Đọc được biểu đồ tranh, dựa vào biểu đồ trả lời các câu hỏi

1

1

2

1

1

1

Câu 1

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Thông hiểu

- Giải được bài toán liên quan đến rút về đơn vị

- Tính nhanh dựa vào tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng

- So sánh các thừa số dựa vào tính chất giao hoán của phép nhân

1

1

1

Câu 2

Câu 3

Câu 7

Vận dụng

- Vận dụng cách tìm số trung bình cộng để chọn đáp án đúng, giải bài toán

- Vận dụng giải bài toán bằng ba bước tính

1

1

1

Câu 4

Câu 5

Câu 8

Vận dụng cao

- Vận dụng giải được bài toán liên quan đến rút về đơn vị

1

Câu 6

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh mới nhất hiện nay.

Đánh giá bài viết
4 4.278
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 4

    Xem thêm