Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 - Đề số 6

Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 có đáp án - Đề số 6

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 - Đề số 6 được VnDoc biên soạn là đề thi hoá 11 học kì 2, gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 kì 2 có đán án đi kèm. Câu hỏi bám sát nội dung ôn tập Hóa học 11 kì 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em có thể ôn tập, củng cố, đạt được kết quả tốt trong kì thi. 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 11 NĂM  2020

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Câu 1. Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất CH3OH, H2O, C2H5OH

A. H2O, C2H5OH, CH3OH

B. CH3OH, C2H5OH, H2O

C. H2O, CH3OH, C2H5OH

D. CH3OH, H2O, C2H5OH

Câu 2. Để phân biệt 2 bình chứa khí etan và etilen, có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

A. nước

B. dd brom

C. khí HCl

D. Dung dịch NaOH

Câu 3. Số đồng phân ancol của C4H9OH là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 4. Cho sơ đồ biến hoá:

C4H9OH (X) \overset{H_{2} SO_{4},170^{\circ } C }{\rightarrow}\overset{dd Br_{2} }{\rightarrow} CH3-CHBr-CHBrCH3

Vậy X là:

A. CH3-CH2-CH2-CH2-OH

B. CH3-CH2-CH(OH)-CH3

C. (CH3)3COH

D. Cả A và B đều đúng

Câu 5. Định nghĩa nào sau đây của hiđrocacbon thơm là đúng nhất.

A. Hiđrocacbon thơm là hiđrocacbon của benzen.

B. Hiđrocacbon thơm là những hiđrocacbon trong phân tử có chứa một hay nhiều vòng benzen.

C. Hiđrocacbon thơm là hiđrocacbon chứa một vòng benzen.

D. Hiđrocacbon thơm là hiđrocacbon chứa nhiều vòng benzen và có mùi thơm.

Câu 6. Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là.

A. CH2=CH-COOH.

B. HC≡C-COOH.

C. CH3-CH2-COOH.

D. CH3COOH.

Câu 7. Anđehit no, đơn chức, mạch hở có CTPT là:

A. CnH2n+1CHO (n ≥0)

B. CxH2xO2 (x ≥1)

C. CnH2nCHO (n ≥0)

D. CxH2xO (x ≥1)

Câu 8. Trong các ancol sau, ancol tách 1 phân tử nước cho 2 sản phẩm là

A. CH3- CH(CH3)-CH2 -OH

B. CH3- CH2 -CH(CH3)-OH.

C. CH3- CH(CH3)-OH

D. CH3- CH2-CH2 -CH2-OH

Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn a mol một ancol X, thu được 13,2 g CO2 và 7,2 g nước. Giá trị của a là

A. 0,05

B. 0,2

C. 0,08

D. 0,1

Câu 10. Polivinylclorua (PVC) là sản phẩm trùng hợp của:

A. etilen

B. propilen

C. butađien

D. vinylclorua

Câu 11. Cho sơ đồ chuyển hóa C3H8 → A → B → C → polibutađien

A. metan, axetylen, vinylaxetilen

B. metan, axetylen, hexa-1,3-đien

C. etylen, ancol etylic, vinylaxetilen

D. etylen, ancol etylic, hexa-1,3-đien

Câu 12. C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân axit?

A. 3 đồng phân.

B. 1 đồng phân.

C. 4 đồng phân.

D. 2 đồng phân.

Câu 13. Gọi tên rượu sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan - 1- ol

B. 3-metylbutan - 1- ol

C. 3-metylbutan- 4 - ol

D. 3-metylpentan -1- ol

Câu 14. Cho 12 gam ancol C3H7OH tác dụng với Natri vừa đủ thấy có V lít khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Câu 15. Chất nào dưới đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. Etanol

B. metanol

C. Nước

D. Đimetylete

Câu 16. Đốt cháy 1 lít khí A cần 2 lít O2 thu được 1 lít CO2 và 2 lít H2O. Vậy CTPT của A là:

A. C2H6

B. C2H4

C. CH4

D. C3H8

Câu 17. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào xảy ra:

A. C2H5OH + NaOH?

B. C2H5OH + H2O?

C. C2H5OH + MgO?

D. C2H5OH + HBr?

Câu 18. Dãy hợp chất nào dưới đây đều có khả năng tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3

A. CH2=CH2, CH2=CHCHO, C6H5CHO

B. CH3CHO, HCOOH, HCOOCH3

C. CH2=CH2, CH3CHO, HCO-CHO

D. HCHO, CH3COCH3, HCOOH.

Câu 19. Cho dãy chất: (1) but-2-en, (2) pent-2-en, (3) etilen, (4) propilen. Chất nào trong dãy tác dụng HCl sinh ra 1 sản phẩm?

A. (1), (2)

B. (1), (3), (4)

C. (3), (4)

D. (1), (3)

Câu 20. Khi oxi hóa ancol X thu được anđehit Y. Vậy ancol X là:

A. Ancol bậc I

B. Ancol bậc II

C. Ancol bậc III

D. B và C đúng

Câu 21. Phenol C6H5OH tác dụng được với tất cả các chất nào trong dãy dưới đây?

A. NaOH, Na, HCl

B. Na, NaOH, Na2CO3

C. NaOH, Mg, Br2

D. K, KOH, Br2

Câu 22. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và ancol isopropylic rồi hấp thụ toàn ộ sản phẩm chát vào nước vôi trong dư được 80 gam kết tủa. Tính thể tích oxi (đktc) cần dùng là:

A. 26,88 lít

B. 23,52 lít

C. 21,28 lít

D. 16,8 lít

Câu 23. Hỗn hợp M chứa hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hoàn toàn 35,6 g hỗn hợp M cần dùng vừa hết 63,84 lít O2 (đktc). Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp

A. C2H5OH và C3H7OH

B. C2H5OH và C3H8OH

C. C4H7OH và C2H5OH

D. C3H7OH và C4H9OH

Câu 24. Cho 10,9 gam hỗn hợp gồm axit acrylic và axit propionic phản ứng hòa toàn với Na thoát ra 1,68 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tham gia phản ứng cộng H2 hoàn toàn thì khối lượng sản phẩm cuối cùng thu được là:

A. 11,1 gam

B. 7,4 gam

C. 11,2 gam

D. 11,0 gam

Câu 25. Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic dơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, thu được 2,34 gam H2O. Mặt khác 10,05 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 128 gam muối. Công thức của 2 axit đó là:

A. CH3COOH và C2H5COOH

B. C3H5OH và C4H7COOH

C. C2H5COOH và C3H7COOH

D. C2H3COOH và C3H5COOH

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 11

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 - Đề số 6. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 234
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm