Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 - Đề số 5

Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 có đáp án - Đề số 5

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 - Đề số 5 được VnDoc biên soạn là đề thi hoá 11 học kì 2, gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 kì 2 có đán án đi kèm. Câu hỏi bám sát nội dung ôn tập hóa học 11 kì 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em có thể ôn tập, củng cố, đạt được kết quả tốt trong kì thi.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 11

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 5

Câu 1. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H9Cl?

A. 3 đồng phân.

B. 4 đồng phân.

C. 5 đồng phân.

D. 6 đồng phân

Câu 2. Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là:

A. 1-clo-2-metylbutan.

B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.

D. 1-clo-3-metylbutan.

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn A trong 0,2 mol Oxi (đktc) thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trị của m là

A. 5,8 gam

B.11,6 gam

C. 2,6 gam

D. 20,2 gam

Câu 4. Một hỗn hợp 2 ankan liên tiếp trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi với H2 là 24,8.

Công thức phân tử của 2 ankan là:

A. C2H6 và C3H8.

B. C4H10 và C5H12.

C. C3H8 và C4H10.

D. Kết quả khác

Câu 5. Câu nào sau đây sai?

A. Ankin có số đồng phân ít hơn anken tương ứng.

B. Ankin tương tự anken đều có đồng phân hình học.

C. Hai ankin đầu dãy không có đồng phân.

D. Butin có 2 đồng phân vị trí nhóm chức.

Câu 6. Đốt cháy 1 hidrocacbon X mạch hở thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O. Hidrocacbon X là:

A. Anken.

B. Ankin.

C. Ankan.

D. Ankađien.

Câu 7. Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây?

A. Dung dịch brom dư.

B. Dung dịch KMnO4 dư.

C. Dung dịch AgNO3 /NH3 dư.

D. Tất cả các cách trên đều đúng.

Câu 8. Trong các ancol sau, ancol tách 1 phân tử nước cho 2 sản phẩm là

A. CH3- CH(CH3)-CH2 -OH

B. CH3- CH2 -CH(CH3)-OH.

C. CH3- CH(CH3)-OH

D. CH3- CH2-CH2 -CH2-OH

Câu 9. X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 15 gam.

B. 55 gam.

C. 70 gam.

D. 30,8 gam.

Câu 10. Đốt cháy một ancol đơn chức, mạch hở X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích. CTPT của X là

A. C4H10O.
B. C3H6O.
C. C5H12O.
D. C2H6O.
Câu 11. Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5Cl vào dung dịch NaOH loãng đun nóng. Hỏi mấy chất có phản ứng?

A. 4 chất.

B. 1 chất.

C. 2 chất.

D. 3 chất

Câu 12. Ancol no đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là

A. ancol bậc 2.

B. ancol bậc 3.

C. ancol bậc 1.

D. ancol bậc 1 và ancol bậc 2.

Câu 13. Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic (ancol no, đơn chức, mạch hở) là

A. CnH2n + 1O.

B. ROH.

C. CnH2n + 1OH.

D. CnH2nO.

Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn a mol một ancol X, thu được 13,2 g CO2 và 7,2 g nước. Giá trị của a là

A. 0,05 mol

B. 0,2 mol

C. 0,08 mol

D. 0,1 mol

Câu 15. Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào

A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.

C. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

B. Phản ứng trùng hợp của anken.

D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

Câu 16. Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. HCHO.

C. C4H9CHO.

D. C2H5CHO.

Câu 17. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.

B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

C. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

D. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.

Câu 18. Không nên dùng nước để dập tắt đám cháy xăng, dầu vì:

A. Xăng, dầu tan trong nước và nhẹ hơn nước nên vẫn tiếp tục cháy.

B. Xăng, dầu không tan trong nước và nhẹ hơn nước nên nổi lên trên lan rộng và tiếp tục cháy.

C. Xăng, dầu không tan trong nước và nặng hơn nước nên vẫn tiếp tục cháy.

D. Xăng, dầu tan trong nước và nặng hơn nước nên vẫn tiếp tục cháy.

Câu 19. X là một ancol no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là

A. C3H7OH.

B. C3H6(OH)2.

C. C3H5(OH)3.

D. C2H4(OH)2.

Câu 20. Tổng số liên kết p và vòng ứng với công thức C5H9O2Cl là:

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 21. Có thể phân biệt CH3CHO và C2H5OH bằng phản ứng với

A. dd AgNO3/NH3

B. Cu(OH)2/NaOH

C. Na

D. Tất cả đều đúng

Câu 22. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol anken trong X là

A. 40%

B. 50%

C. 25%

D. 75%

Câu 23. Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là:

A. bậc 2.

B. bậc 3.

C. bậc 1.

D. bậc 4.

Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 ancol no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp thu được 11,2 lít CO2 (đktc). Cũng với lượng hỗn hợp trên cho phản ứng với Na dư thì thu được 4,48 lít H2 (ở đktc). Công thức phân tử của 2 ancol trên là

A. C3H7OH; C4H9OH

B. CH3OH; C2H5OH

C. CH3OH; C3H7OH

D. C2H5OH; C3H7OH

Câu 25. Cho 2,9 gam anđehit X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 29,0 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. CH2=CHCHO.

B. CH3CHO.

C. (CHO)2.

D. CH3CH2CHO.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 11

Đề thi hóa học kì 2 lớp 11 có đáp án

VnDoc đã giới thiệu Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 - Đề số 5, được biên soạn gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 kì 2 ở các mức độ khác nhau, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Giúp đánh giá đúng năng lực cũng như củng cố ôn tập Hóa 11 học kì 2.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 - Đề số 5. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 417
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm