Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 1 được biên tập bám sát nội dung Unit 1 - 6 SGK tiếng Anh 6 mới giúp các em củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Chọn từ được gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại

1

A. photo

B. brother

C. going

D. home

2

A. beds

B. clocks

C. aunts

D. books

3

A. island

B. plaster

C. coast

D. longest

4

A. like

B. kind

C. idea

D. confident

II. Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D

1. Look! The girls ........................ in the school yard.

A. are skipping

B. skips

C. skipping

D. to skip

2. He....................judo with his friends everyday.

A. plays

B. does

C. has

D. studies

3. ..........there................water in the fridge?

A. Are/ some

B. Are / any

C. Is/some

D.Is/any

4. Ha Long Bay is the most……………… natural wonder in Viet Nam.

A. big

B. small

C. largest

D. beautiful

5. There ……… four chairs and table .............. the middle of the room.

A. are – in

B. are - at

C. is - on

D. is – in

6. We live in a town house but our grandparents live in a …………house.

A. villa

B. country

C. apartment

D. city

7. Hoi An is a …………city with a lot of old houses, buildings, shops.

A. modern

B. new

C. historic

D. polluted

8. Mount Fansipan is …………mountain in Viet Nam.

A. high

B. higher

C. highest

D. the highest

III. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Look! Lan ( wear ) ……………………… a new dress.

2. There ( be ) ………………………………….. a sofa in the living room.

3. You shouldn’t ( break ) ……………………… things at Tet.

4. I ( help ) ……………………… my parents cook banh chung next year.

IV. Đọc đoạn văn và thực hiện các bài tập sau:

Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is newer and more spacious. The city part on the west bank is more crowded. There are five bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now.The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam.

Da Nang has many beaches. Among them, Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world. But walking in the streets on a summer afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon.

A. True ( T) or False ( F) :

Statement

T

F

1.

The city part on the west bank is newer and more spacious.

2.

There are five bridges across the river.

B. Answer the questions :

1. What is the population of Da Nang?

…………………………………………………………………………………………………

2. Which bridge is the newest?

…………………………………………………………………………………………………

3. Is Non Nuoc Beach one of the most beautiful beaches in the world?

…………………………………………………………………………………………………

V. Sắp xếp từ xáo trộn để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. there / How / house / in / many / rooms / are / your /?/

…………………………………………………………………………………………………

2 . long / She / has / hair / black/ ./

…………………………………………………………………………………………………

VI. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.

1. The cat is behind the computer.

=> The computer is…………………………..…………………………………….........

2. The Mekong River is longer than the Red River.

=> The Red River is

3. It is not good to stay up so late to watch TV.

=> You shouldn’t………………………..……………………………………..................

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ được gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại

1 B

2 A

3 A

4 D

II. Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D

1 A; 5 A

2 B; 6 B

3 D; 7 C

4 D; 8 D

III. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. is wearing

2. is

3. break

4. will help

IV. Đọc đoạn văn và thực hiện các bài tập sau:

A. True ( T) or False ( F) :

1.F; 2.T

B. Answer the questions :

1. It (The population of Da Nang) is nearly 800,000 people./ nearly 800,000 people.

2. The Han River Bridge is the newest./ The Han River Bridge is ./ The Han River Bridge.

3. Yes, It is.

V. Sắp xếp từ xáo trộn để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. How many rooms are there in your house?

2. She has long black hair.

VI. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.

1. The computer is in front of the cat.

2. The Red River is shorter than the Mekong River.

3. You shouldn’t stay up so late to watch TV.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 6, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
28 1.905
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm