Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Hóa có đáp án và lời giải chi tiết số 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ THEO ĐỀ
MINH HỌA 2021
SỐ 02
(Đề thi 05 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC T NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: …………………………………………………
Số báo danh: …………………………………………………….
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27; S
= 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.
* Các thể tích khí đều đo (đktc).
Câu 41:(NB) Kim loại nào sau đây nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?
A. Vonfam. B. Đồng. C. Kẽm. D. Sắt.
Câu 42:(NB) Dung dịch nào thể hoà tan hoàn toàn hợp kim Ag, Zn, Fe, Cu?
A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch HNO
3
loãng.
C. Dung dịch H
2
SO
4
đặc nguội. D. Dung dịch HCl.
Câu 43:(NB) Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại
A. tính khử. B. nh bazơ. C. tính axit. D. tính oxi hóa.
Câu 44:(NB) Nhóm nào trong bảng tuần hoàn hiện nay chứa toàn bộ các nguyên tố kim loại?
A. VIIIA. B. IVA. C. IIA. D. IA.
Câu 45:(NB) Dãy các kim loại nào dưới đây tác dụng được với dung dịch muối AgNO
3
?
A. Al, Fe, Ni, Ag. B. Al, Fe, Cu, Ag. C. Mg, Al, Fe, Cu. D. Fe, Ni, Cu, Ag.
Câu 46:(NB) Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl dư?
A. Fe. B. Ag. C. Al. D. Mg.
Câu 47:(NB) Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al(OH)
3
A. KCl. B. MgCl
2
. C. NaNO
3
. D. NaOH.
Câu 48:(NB) Chất nào sau đây tác dụng với nước sinh ra khí H
2
?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. K
2
O. B. Na
2
O. C. Na. D. Be.
Câu 49:(NB) Công thức thạch cao sống
A. CaSO
4
B. CaSO
4
.2H
2
O C. CaSO
4
.H
2
O D. CaCO
3
Câu 50:(NB) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
thu được kết tủa X. X là chất
nào dưới
đây?
A. Fe(OH)
2
B. Fe
3
O
4
. C. Fe(OH)
3
. D. Na
2
SO
4
.
Câu 51:(NB) Công thức hóa học của kali đicromat là
A. KCl B. KNO
3
C. K
2
Cr
2
O
7
D. K
2
CrO
4
Câu 52:(NB) Chất khí X không màu, không mùi. X thành phần chính (chiếm hàm lượng phần
trăm
thể tích nhiều nhất) của không khí. Khí X
A. N
2
. B. CO
2
. C. NO. D. O
2
.
Câu 53:(NB) Etyl fomat công thức
A. HCOOC
2
H
5
. B. C
2
H
5
COOCH
3
. C. CH
3
COOCH=CH
2
. D. CH
3
COOCH
3
.
Câu 54:(NB) Tristearin (hay tristearoyl glixerol) công thức phân tử
A. (C
17
H
31
COO)
3
C
3
H
5
. B. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
C. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
. D. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 55:(NB) Tinh bột, saccarozơ, glucozơ đều
A. đisaccarit. B. polisaccarit. C. cacbohiđrat. D. monosaccarit.
Câu 56:(NB) Cho dãy các chất sau: etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, triolein, metylamin. Số chất
bị thủy
phân trong môi trường axit
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 57:(NB) S công thức cấu tạo của đipeptit X mạch hở tạo từ 1 gốc Ala 1 gốc Gly
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 58:(NB) capron được điều chế từ monome nào sau đây?
A. caprolactam. B. vinyl axetat. C. axit ađipic. D. vinyl xianua.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 59:(NB) Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa
A. Na
2
CO
3
va BaCl
2
. B. KOH H
2
SO
4
.
C. Na
2
CO
3
HCl. D. NH
4
Cl NaOH.
Câu 60:(NB) Etilen trong hoocmon thực vật sinh ra từ quả chín. Công thức của etilen
A. C
2
H
2
. B. CH
4
. C. C
2
H
4
. D. C
2
H
6
.
Câu 61:(TH) Thí nghiệm sau đây thu được muối sắt (III) sau khi phản ứng kết thúc?
A. Cho Fe vào dung dịch HNO
3
loãng, dư. B. Cho Fe(OH)
2
vào dung dịch HCl dư.
C. Cho FeO vào dung dịch H
2
SO
4
loãng. D. Cho Fe vào dung dịch CuCl
2
Câu 62:(TH) Khi thủy phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH , đun nóng thu được sản
phẩm hữu
A. C
6
H
5
COONa CH
3
OH. B. CH
3
COOH C
6
H
5
ONa.
C. CH
3
COONa C
6
H
5
ONa. D. CH
3
COONa C
6
H
5
OH.
Câu 63:(VD) Đốt cháy hoàn toàn m gam Al trong khí O
2
lấy dư, thu được 20,4 gam Al
2
O
3
. Giá
trị của
m
A. 5,4. B. 9,6. C. 7,2. D. 10,8.
Câu 64:(TH) Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H
2
SO
4
đặc
nóng (dư) tạo ra 1 mol khí SO
2
(sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y
A. Fe, Fe
2
O
3
. B. Fe, FeO C. Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
. D. FeO, Fe
3
O
4
.
Câu 65:(VD) tan hoàn toàn 10,0 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại bằng dung dịch HCl dư, thu
được
2,24 lít khí H
2
(đktc). cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan khối lượng là
A. 1,71 gam. B. 34,20 gam. C. 13,55 gam. D. 17,10 gam.
Câu 66:(TH) Tổng số chất hữu đơn chức công thức phân tử C
4
H
8
O
2
tác dụng với dung
dịch
NaOH nhưng không tráng bạc
A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

Đề phát triển theo đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Hóa số 2 được giới thiệu trên VnDoc bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Hóa học giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập theo cấu trúc đề minh họa 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, VnDoc giới thiệu các đề thi thử được biên soạn theo cấu trúc đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021. Đây là tài liệu hay và hữu ích giúp các em luyện tập kỹ các dạng bài thường có trong đề thi chính thức, từ đó đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Hóa có đáp án số 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 407
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm