Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Vật Lý trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh có đáp án

! VnDoc.com - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:...............................................................................
Câu 1: Mt vt dao động điu hòa phương trình x = 4cos(8πt + ! )(cm). Biên độ dao động ca vt
A. 2π cm. B. 8π cm. C. 8 cm. D. 4 cm.
Câu 2: Nhn định nào sau đây là sai khi nói v dao động cơ tt dn?
A. Trong dao động tt dn, cơ năng ca h gim dn theo thi gian.
B. Dao động tt dn là dao động có biên độ gim dn theo thi gian.
C. Lc ma sát càng ln thì dao động tt dn càng nhanh.
D. Trong dao động tt dn, động năng ca vt gim dn theo thi gian.
Câu 3: Mt sóng cơ truyn trên si dây vi bước sóng λ. Hai đim dao động ngược pha gn nht trên
dây cách nhau mt khong là
A. 0,5λ. B. 1,5λ. C. λ. D. 2λ.
Câu 4: Dòng đin xoay chiu có cường độ i = 4cos(! t + π) (A). Đại lượng T được gi là
A. pha ban đầu ca cường độ dòng đin. B. tn s ca cường độ dòng đin.
C. tn s góc ca cường độ dòng đin. D. chu kì ca cường độ dòng đin.
Câu 5: Nguyên tc hot động ca máy phát đin xoay chiu da vào hin tượng
A. t cm. B. cm ng đin t. C. giao thoa. D. cng hưởng.
Câu 6: Trong sơ đồ khi ca máy phát sóng vô tuyến không
A. mch khuếch đại. B. Mch biến điu. C. mch tách sóng. D. anten.
Câu 7: Hai dao động điu hòa cùng phương, cùng tn s biên độ pha ban đầu ln lượt là A
1
, φ
1
A
2
, φ
2
. Dao động tng hp ca hai dao động này có biên độ được tính theo công thc
A. ! . B.! .
C.! . D. ! .
Câu 8: Tn s góc ca con lc đơn dao động điu hoà được tính bng công thc
A.! . B. ! . C. ! . D. ! .
Câu 9: Âm sc là mt đặc trưng sinh lí ca âm có liên quan đến đặc trưng vt lí ca âm là
A. tn s âm. B. đồ th dao động âm . C. cường độ âm. D. mc cường độ âm.
Câu 10: Trong mch đin xoay chiu ch cha t đin thì độ lch pha gia hiu đin thế hai đầu đon
mch đối vi cường độ dòng đin là
A.! . B. ! . C. π. D. 0.
Câu 11: Hai đin tích đim q
1
q
2
đt cách nhau mt khong r trong môi trường có hng s đin môi
! . Độ ln lc tương tác gia hai đin tích là
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG THPT HNG LĨNH
ĐỀ THI TH THPT QUC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HC T NHIÊN
Môn thi thành phn: VT
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thi gian phát đề
đề thi 492
6
π
T
π2
)cos(2
1221
2
2
2
1
2
ϕϕ += AAAAA
)cos(2
1221
2
2
2
1
2
ϕϕ +++= AAAAA
)cos(2
1221
2
2
2
1
2
ϕϕ ++= AAAAA
g
l
l
g
2
g
l
π
2
l
g
π
2/π
2/π
ε
Trang ! /! - Mã đề thi 4921 7
! VnDoc.com - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
A. F =! . B. F = ! . C. F = ! . D. F = ! .
Câu 12: Mt khung dây dn tròn N vòng dây, bán kính mi vòng dây R, đặt trong chân không
dòng đin I chy trong dây dn. Độ ln cm ng t ti tâm vòng dây là
A. ! . B. ! . C. ! . D. ! .
Câu 13: Ti nơi gia tc trng trường g 10 m/s
2
, mt con lc xo treo thng đứng đang dao
động điu hòa. Biết ti v trí cân bng ca vt thì lò xo dãn 4cm. Chu kì dao động ca con lc này là
A. 0,2 s. B. 5 s. C. 0,08 s.
D. 0,4 s.
Câu 14: Ti hai đim A B trên mt nước hai ngun sóng ging ht nhau dao động theo phương
vuông góc vi mt nước biên độ a, bước sóng 10 cm. Đim M cách đim A mt khong 25cm,
cách đim B mt khong 5 cm s dao động vi biên độ
A. 2a. B. a. C. 0,5a. D. 0.
Câu 15: Đt đin áp xoay chiu u = 100! cos(l00πt) (V) vào hai đầu mt đon mch thì cường độ
dòng đin qua đon mch là i = 2! cos(100πt - ! ) (A). Công sut tiêu th trong đon mch này là
A. 50 W. B. 100 W. C. 200 W. D. 400 W.
Câu 16: Chiếu mt tia sáng đơn sc t không khí vào thy tinh vi góc ti i = 30
0
. Chiết sut thy tinh
đối vi ánh sáng đơn sc này bng 1,5. Góc khúc x có giá tr
A. 19,47
0
.
B. 20
0
. C. 35,26
0
. D. 45
0
.
Câu 17: Mt con lc lò xo dao động điu hòa dc theo trc Ox quanh v trí cân bng O. li đ -2 cm,
vt nh có gia tc 800 cm/s
2
. Tn s góc ca dao động là
A. 20! rad/s. B. 400 rad/s. C. 10! rad/s. D. 20 rad/s.
Câu 18: Mt cht đim dao động điu hòa dc theo trc Ox vi phương trình x = 2cos(2πt + π) (cm).
Khong thi gian ngn nht t thi đim ban đầu đến lúc vt có li độ x = ! cm là
A. 2,4 s. B. 1,2 s. C. 5/6 s. D. 5/12 s.
Câu 19: Mt cun cm độ t cm L = 0,6 H, dòng đin trong cun cm gim đu t 0,2 A đến 0
trong khong thi gian 0,2 phút. Độ ln sut đin động t cm ca cun cm trong khong thi gian
trên là
A. 0,05 V. B. 0,025 V. C. 0,01 V. D. 0,02 V.
Câu 20: Mt người b tt cn th gii hn nhìn t 12 cm đến 50 cm. Để sa tt cn th thì người
đó phi đeo kính sát mt có độ t
A. 2 dp. B. - 2 dp. C. 0,5 dp. D. -0,5 dp.
Câu 21: Trên si dây đàn hi hai đầu c đnh dài 1,2 m đang sóng dng. Người ta quan sát thy
ngoài hai đầu c đnh trên dây còn hai đim khác không dao động. Biết khong thi gian gia ba
ln liên tiếp si dây dui thng là 0,1 s. Tc độ truyn sóng trên dây là
A. 12 m/s. B. 8 m/s. C. 16 m/s. D. 6 m/s.
Câu 22: Mt mch dao động đin t lí tưng đang dao động đin t t do. Trong quá trình dao
động thì thy c sau nhng khong thi gian nh nht bng nhau và bng ! , độ ln đin tích trên bn
t li giá tr bng nhau. Trong mt chu dao động ca mch, khong thi gian nh nht gia hai
ln độ ln đin tích trên t bng mt na giá tr cc đại là
A. ! . B.! . C.! . D. ! .
Câu 23: Mt êlectron chuyn động dc theo đường sc đin trường đều E = 400 V/m. Êlectron
xut phát t A vi vn tc độ ln cùng hướng vi đường sc đin. Biết m
e
=
r
qq
k
ε
21
r
qq
k
ε
21
r
qq
k
2
21
ε
2
21
r
qq
k
ε
R
I
NB
7
10.2
= π
2
7
10.2
R
I
NB
= π
R
I
NB
7
10.2
=
R
I
NB
2
7
10.2
=
2
π
2
2
3/π
2
2
3
tΔ
3
tΔ
tΔ3
3
2 tΔ
3
4 tΔ
sm /10.2,3
6
0
=υ
Trang ! /! - Mã đề thi 4922 7
! VnDoc.com - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
9,1.10
-31
kg, đin tích ca êlectron q = -1,6.10
-19
C. Thi gian êlectron chuyn động t A đến khi dng
hn là
A. 4.10
-8
s. B. 4,55.10
-8
s. C.9,1.10
-6
s. D. 4.10
-9
s.
Câu 24: Qu cu nh khi lưng 0,25 g mang đin tích q được treo bi si dây khi lưng không
đáng k, cách đin trong mt đin trường đều phương nm ngang độ ln 10
6
V/m. Ly g =
10 m/s
2
. Khi qu cu nm cân bng thì dây treo hp vi phương thng đứng mt góc 45
o
.
Đ ln đin
tích q là
A. 2,5.10
-9
C.
B. 2,5.10
-6
C.
C. 4.10
-4
C.
D. 4.10
-7
C.
Câu 25: Mt con lc đơn gm qu cu kim loi nh khi lưng m, tích đin q > 0, dây treo khi
lưng không đáng k, cách đin, chiu dài . Khi không có đin trường chu kì dao động bé ca con lc
là T = 2 s. Treo con lc đơn trong đin trường đều, độ ln vectơ cường độ đin trường không đổi, chiu
thay đổi được. Khi vectơ cường độ đin trường thng đứng hướng xung thì chu kì dao động dao động
ca con lc T
1
= s. Khi vectơ cường độ đin trường nm ngang thì chu dao động ca
con lc là
A. 2,3 s. B. 3,36 s. C. 3,5 s. D. 1,68 s.
Câu 26: Trên b mt cht lng hai ngun kết hp A B cách nhau 20 cm dao động cùng pha, chu
0,01 s. Biết tc đ truyn sóng trên mt cht lng v = 1 m/s. Đim M nm trên đường thng !
vuông góc vi AB ti B, M cách B mt khong 16 cm. N đim thuc đường thng ! , dao động vi
biên độ cc tiu gn M nht, Khong cách MN là
A. 2,2 cm. B. 0,3 cm. C. 0,2 cm. D. 0,5 cm.
Câu 27: Ngun đin sut đin động đin tr trong ln lượt E = 24 V, r = 6 Ω được dùng để
thp sáng các bóng đèn (6 V- 3 W). Hi có th thp sáng bình thường ti đa bao nhiêu bóng đèn?
A. 12 bóng đèn. B. 4 bóng đèn. C. 6 bóng đèn. D. 8 bóng đèn.
Câu 28: Mt hc sinh làm thí nghim đ xác định sut đin động đin tr trong ca ngun đin.
Hc sinh đó mc mch đin như sơ đồ hình v 1, trong đó ngun đin sut đin động E đin tr
trong r mc ni tiếp vi đin tr bo v R
0
= 10 Ω, ampe kế A R, vi R biến tr. Khi thay đổi giá
tr biến tr R ri đc s ch ca vôn kế và ampe kế tương ng. Kết qu thí nghim được biu din bng
đồ th như hình v 2. Cho rng ampe kế và vôn kế lí tưng. Sut đin động và đin tr trong ca ngun
A. 6 V; 1,5 Ω. B. 4,5 V; 2 Ω. C. 4,5 V; 1,5 Ω. D. 6 V; 2 Ω.
Hình 1 Hình 2
Câu 29: Đt vt phng nh AB vuông góc vi trc chính, A nm trên trc chính cách thu kính phân kì
120 cm cho nh A
1
B
1
cách thu kính 24 cm. Dch vt ra xa thu kính thêm 30 cm thì nh
A. dch ra xa thu kính 6,4 cm. B. dch li gn thu kính 6,4 cm.
C. dch ra xa thu kính 1 cm. D. dch li gn thu kính 1 cm.
Câu 30: Mt con lc xo vt nng khi lưng m = 500 g dao động điu hoà theo phương thng
đứng vi biên độ A = 8 cm, biết trong mt chu k dao động thi gian lò xo b dãn gp hai ln thi gian
E
!!
2
Δ
Δ
Trang ! /! - Mã đề thi 4923 7
U
V
(V)
I
A
(A)
6
0,522
0
V
R
E, r
R
0
A

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Vật Lý có đáp án

VnDoc.com mời các bạn tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Vật Lý trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh trong bài viết này. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, giúp các bạn luyện tập và tự chấm điểm thuận tiện nhất.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hoá trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh có đáp án

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Sử trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh có đáp án

Đánh giá bài viết
1 278
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm