Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Hóa học trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Hóa học trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng có đáp án là đề thi thử đại học môn Hóa mà VnDoc.com muốn gửi tới các bạn tham khảo. Hi vọng tài liệu này giúp các bạn tự ôn tập kiến thức, thử sức trước các kì thi quan trọng sắp tới hiệu quả hơn.

Thi thử THPT quốc gia tại TP.HCM: Đề thi, đáp án môn Hóa học năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA SƯ PHẠM
ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI QUỐC GIA 2015
Thời gian: 90 phút

Câu 1: Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 350 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 3,847 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là

A. 0,123 gam. B. 0,168 gam. C. 0,150 gam. D. 0,177 gam.

Câu 2: Cho sơ đồ chuyển hoá:

Các chất X và T lần lượt là

A. FeO và HNO3 B. FeO và KNO3. C. Fe2O3 và Cu(NO3)2. D. Fe2O3 và AgNO3.

Câu 3: Hỗn hợp X gồm Na, Al, Al2O3 và Na2O. Hòa tan hoàn toàn 20,05 gam X vào nước, thu được 2,8 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Thêm rất từ từ từng giọt dung dịch HCl 1M vào Y, đến khi kết tủa bắt đầu xuất hiện thì dùng hết 50 ml, lúc này nếu thêm tiếp 310 ml nữa sẽ thu được m gam kết tủa. Vậy m là giá trị nào sau đây?

A. 15,6 gam. B. 17,94. C. 39,0 gam. D. 31,2 gam.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Phốt pho trắng kém bền hơn phốt pho đỏ và hoạt động hóa học mạnh hơn phốt pho đỏ

B. Sục khí H2S dư vào dung dịch FeCl3, CuCl2 thu được kết tử có thành phần là S và CuS.

C. Trong phòng thí nghiệm N2 được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch bảo hòa của NH4HSO4 và NaNO2.

D. Phốt pho trắng có cấu trúc mạng tinh thể phân tử, phốt pho đỏ có cấu trúc polime.

Câu 5: Cho các phát biểu sau:

 • Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
 • Phenol không tham gia phản ứng thế.
 • Nitro benzen phản ứng với HNO3 bốc khói (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành m-đinitrobenzen.
 • Dung dịch lòng trắng trứng tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch phức có màu xanh tím.
 • Trong công nghiệp, axeton và phenol được sản xuất từ cumen.
 • Metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin đều là các chất khí ở điều kiện thường.
 • Trùng ngưng vinyl clorua thu được poli(vinylclorua).

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.

Câu 6: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 21,30 B. 8,52 C. 12,78 D. 7,81

Câu 7: Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được hồn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được m gam kết tủa và 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

A. 76,1. B. 92,0. C. 75,9. D. 91,8.

Câu 8: Hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2. Cho m gam X vào bình kín có chứa một ít bột Ni làm xúc tác. Nung nóng bình thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được một dung dịch có khối lượng giảm 21,45 gam. Nếu cho Y đi qua bình đựng lượng dư dung dịch brom trong CCl4 thì có 24 gam brom phản ứng. Mặt khác, cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch brom dư trong CCl4, thấy có 64 gam brom phản ứng. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 10,50. B. 14,28. C. 28,56. D. 21,00.

Câu 9: Cho m gam hỗn hợp M gồm hai axit X, Y (Y nhiều hơn X một nhóm –COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH tạo ra (m + 8,8) gam muối. Nếu cho toàn bộ lượng M trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi phản ứng kết thúc thu được 43,2 gam Ag và 13,8 gam muối amoni của axit hữu cơ. Công thức của Y và giá trị của m lần lượt là

A. HOOCCH2COOH và 30,0. B. HOOCCH2COOH và 19,6.

C. HOOC-COOH và 27,2. D. HOOC-COOH và 18,2.

Câu 10: Cho từ từ khí CO qua ống đựng 3,2 gam CuO nung nóng. Khí thoát ra khỏi ống được hấp thụ hoàn toàn vào nước vôi trong dư tạo thành 1,0 gam kết tủa. Chất rắn còn lại trong ống sứ cho vào cốc đựng 500 ml dung dịch HNO3 0,16M thu được V1 lít khí NO là khí duy nhất và còn lại một phần kim loại chưa tan. Thêm tiếp vào cốc 760 ml dung dịch HCl 2/3M, sau phản ứng được thêm V2 lít khí NO. Nếu sau đó lại thêm tiếp 12 gam Mg vào dung dịch sau phản ứng sinh ra V3 lít hỗn hợp khí N2 và H2 (không còn sản phẩm khử nào khác của N+5), dung dịch chứa muối clorua và m gam rắn X. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích các khí đo ở điều kiện chuẩn. Giá trị của V3 và m lần lượt là

A. 1,493 và 7,36. B. 1,12 và 8,48. C. 1,12 và 7,36. D. 1,493 và 8,48.

Câu 11: Đốt 4,05g hỗn hợp X gồm Al và Fe trong khí Cl2 thu được hỗn hợp chất rắn Y.Cho Y vào nước dư thu được dung dịch Z và 0,6 gam kim loại,Dung dịch Z tác dụng được với tối đa 0,0525 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X là

A. 66,67% B. 72,91% C. 51,85% D. 33,33%

Câu 12: Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau: (a) Fe3O4 và Cu (1:1); (b) FeSO4 và Cu (2:1); (c) Zn và Cu (1:1); (d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1); (e) FeCl2 và Cu (2:1);(g) FeCl3 và Cu(1:1); (h) Fe(NO3)2 và Cu (1:1). Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 5

Câu 13. Để điều chế metyl axetat từ CH4 (các chất vô cơ,xúc tác cần thiết và phương tiện có đủ) cần ít nhất bao nhiêu phản ứng?

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 14: Cho phương trình hoá học: Fe(NO3)2 + KHSO4 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân bằng phương trình hoá học với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản.Tổng hệ số của các chất trong phương trình trên là:

A. 27 B. 43 C. 72 D. 21

Câu 15: Hidro được điều chế bằng cách điện phân nước,hidro đó gồm 2 loại đồng vị 11H và 21D. Biết nguyên tử khối của hidro là 1,008,nguyên tử khối của oxi là 16.Trong 27,024 gam nước nói trên có số nguyên tử đồng vị 21D là

A. 14,214.1021 B. 33,502.1022 C. 13,352.1021 D. 14,455.1021

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

1

A

11

D

21

A

31

C

41

B

2

D

12

B

22

C

32

A

42

C

3

B

13

C

23

B

33

A

43

D

4

C

14

B

24

D

34

A

44

D

5

C

15

D

25

D

35

A

45

A

6

B

16

C

26

D

36

B

46

A

7

B

17

B

27

B

37

D

47

B

8

D

18

B

28

B

38

A

48

D

9

B

19

C

29

C

39

A

49

C

10

D

20

A

30

C

40

B

50

B

Đánh giá bài viết
1 1.908
Sắp xếp theo

  Môn Hóa khối B

  Xem thêm