Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Yên Bái

Trang 1/5 - Mã đề thi 001
SỞ
GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO YÊN BÁI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NTT
ĐỀ THI THỬ LẦN 1
(Đề gồm 04 trang, 40 câu trắc nghiệm)
KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHTN Môn thi: Vật lí
Thời gian làm bài: 50 phút;
Mã đề thi
001
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong lòng ống dây có dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm bao
nhiêu lần nếu số vòng dây chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần cường độ dòng điện qua ống y
giảm bốn lần
A. không đổi. B. giảm 2 lần. C. giảm 4 lần. D. tăng 2 lần.
Câu 2: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu o sau đây đúng?
A. Dao động của con lắc đồng hồ dao động cưỡng bc.
B. Dao động cưỡng bc tần số nhỏ hơn tần số của lc cưỡng bc.
C. Dao động cưỡng bc biên độ kng đổi và tần số bằng tần số của lc cưỡng bc.
D. Biên độ của dao động cưỡng bc biên độ của lc cưỡng bc.
Câu 3: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo th tự bước sóng gim dần là:
A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.
B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.
C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.
D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh ng tím, tia hồng ngoại.
Câu 4: Trong sóng cơ, chu kì sóng là T, bước sóng là
,
tốc độ truyền sóng là v. Hệ thức đúng là
A.
v
.
T

B.
v
T.
C.
T.
v
D.
v T.
Câu 5: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Gọi A, ω φ lần lượt biên
độ, tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức vận tốc của vật theo thời gian t là
A.
v Acos t .
2



B.
v Acos t . 
C.
v Asin t .
D.
Câu 6: Đồ thị biểu diễn lực tương tác Culông giữa hai điện ch điểm quan hệ với bình phương khoảng
cách giữa hai điện tích là đường
A. thẳng bậc nhất. B. parabol. C. hypebol. D. elíp.
Câu 7: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực của nguồn điện. B. khả năng dự trử điện tích của nguồn điện.
C. khả năng tích điện cho hai cực của nó. D. khả năng thực hiện công của nguồn điện.
Câu 8: Hạt nhân
23
11
Na
A. 11nuclon. B. 12 proton. C. 23 nuclon. D. 23 notron.
Câu 9: Gọi
c
là vận tốc ánh sáng trong chân không thì
2
c/eV
là đơn vị đo
A. khối lượng. B. công suất. C. năng lượng. D. điện tích.
Câu 10: Nguồn phát ra quang phổ vạch phát xạ là
A. chất lỏng bị nung nóng. B. chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.
C. chất rắn bị nung nóng. D. chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.
Câu 11: Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân
12
6
C
thành 3 hạt α là bao nhiêu? biết
m
C
= 11, 9967u ; m
α
= 4,0015u ;
2
1 931,5
MeV
u
c
.
A. ΔE = 7,8213 MeV. B. ΔE = 11,625 MeV.
C. ΔE = 7,2657 J. D. ΔE = 7,2657 MeV.
Trang 2/5 - Mã đề thi 001
Câu 12: Một sợi dây dài 1,05 (m), hai đầu cố định được kích thích cho dao động với f = 100 (Hz) thì trên
dây có sóng dừng ổn định. Người ta quan sát được 7 bụng sóng, tìm vận tốc truyền sóng trên dây.
A. 20 (m/s). B. 30 (m/s). C. 10 (m/s). D. 35 (m/s).
Câu 13: Một mạch dao động điện từ điện dung của tụ là C = 4F. Trong quá trình dao động hiệu điện
thế cực đại giữa hai bản tụ 12V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ 9V thì năng lượng từ trường của
mạch là
A. 1,26.10
-4
J. B. 1,62.10
-4
J. C. 4.50.10
-4
J. D. 2,88.10
-4
J.
Câu 14: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các
quđạo r
n
= n
2
r
o
, với r
o
= 0,53.10
-10
m; n = 1,2,3, ... c số nguyên dương tương ứng với các mức
năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Gọi v tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy
lên quỹ đạo M, electron có tốc độ bằng
A.
v
.
3
B.
v
.
9
C. 3v. D.
v
.
3
Câu 15: Mt chất kh năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số 6.10
14
Hz. Khi dùng ánh sáng có
bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?
A. 0,38 μm. B. 0,40 μm. C. 0,55 μm. D. 0,45 μm.
Câu 16: Tia tử ngoại đưc dùng
A. trong y tế để chụp đin, chiếu điện.
B. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.
D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.
Câu 17: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số biên độ bằng trung
bình cộng của hai biên độ thành phần; góc lệch pha so với dao động thành phần thứ nhất 90
0
. Góc
lệch pha của hai dao động thành phần đó là
A. 105
0
. B. 120
0
. C. 126,9
0
. D. 143,1
0
.
Câu 18: Khối lượng của electron chuyển động bằng hai lần khối lượng nghỉ của nó. Tìm tốc độ chuyển
động của electron. Coi tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10
8
m/s.
A. 1,2.10
8
m/s. B. 2,985.10
8
m/s. C. 0,4.10
8
m/s. D. 2,59.10
8
m/s.
Câu 19: Catốt của tế bào quang điện công thoát 1,5eV, được chiếu bởi bức xạ đơn sắc . Lần lượt đặt
vào tế bào, điện áp U
AK
= 3V U’
AK
= 15V, thì thấy vận tốc cực đại của elêctrôn khi đập vào anốt hơn
kém nhau 2 lần. Giá trị của
A. 0,497m. B. 0,795m. C. 0,259 m. D. 0,211m.
Câu 20: Ba màu cơ bản được thể hiện trên logo VTV của Đài truyển hình Việt Nam là
A. đỏ, lục, lam. B. vàng, lam, tím. C. đỏ, vàng, tím. D. vàng, lục, lam.
Câu 21: Cho một con lắc xo dao động điều hoà với phương trình x = 10cos
)3/t20(
(cm). Biết vật
nặng có khối lượng m = 100g. Động năng của vật nặng tại li độ x = 8cm bằng
A. 0,072J. B. 0,72J. C. 2,6J. D. 7,2J.
Câu 22: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc
0
tại nơi gia tốc trọng trường g. Biết
gia tốc của vật ở vị trí biên gấp 8 lần gia tốc của vật ở vị trí cân bằng. Giá trị của
0
A. 0,062 rad B. 0,375 rad C. 0,25 rad D. 0,125 rad
Câu 23: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0,5 mm,
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến n quan sát 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức x
bước sóng 0,6 μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm
một khoảng 5,4 mm có
A. vân sáng bậc 3. B. vân tối thứ 3. C. vân sáng bậc 4. D. vân sáng thứ 4.
Câu 24: Một máy phát điện xoay chiều một pha phát ra suất điện động e = 1000
2
cos(100t) (V). Nếu
roto quay với vận tốc 600 vòng/phút thì số cặp cực là
A. 8. B. 5. C. 10. D. 4.
Câu 25: Hai tấm kim loại phẳng song song cách nhau 2cm nhiễm điện trái dấu. Muốn làm cho điện tích
q = 5.10
-10
C di chuyển từ tấm này sang tấm kia cần tốn một công A = 2.10
-9
J. Biết điện trường bên trong
Trang 3/5 - Mã đề thi 001
điện trường đều đường sức vuông góc với các tấm, không đổi theo thời gian. Cường độ điện trường
bên trong hai tấm kim loại có độ lớn bằng
A. 100V/m B. 200V/m C. 400V/m D. 300V/m
Câu 26:
Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó, nguồn điện suất điện
động E, điện trở trong r = 2 ; mạch ngoài biến trở R. Thay đổi giá trị
của biến trở đo công suất tỏa nhiệt trên biến trở thì thấy những cặp
giá trị R
1
và R
2
ứng với cùng một công suất. Một trong những cặp giá trị đó
có R
1
= 1Ω ; giá trị R
2
bằng
A. 2Ω. B. 3Ω. C. 4Ω. D. 5Ω.
Câu 27: Hai dòng điện cường độ I
1
= 6 A, I
2
= 9 A chạy ngược chiều nhau trong hai dây dẫn thẳng song
song dài hạn, được đặt trong chân không cách nhau một khoảng a = 10 cm. Cảm ứng từ tại điểm N
cách I
1
, I
2
tương ứng là 6 cm và 8 cm có độ lớn bằng
A. 0,25.10
-5
T. B. 1,03.10
-5
T. C. 4,25.10
-5
T. D. 3,01.10
-5
T.
Câu 28: Một điểm sáng S đặt cách một màn ảnh E một khoảng cố định bằng 120cm. Đặt một thấu kính
hội tụ trong khoảng giữa vật màn sao cho trục chính của thấu nh vuông góc với màn S nằm trên
trục chính, trên màn ta thu được một vết sáng tròn. Tịnh tiến thấu kính trong khoảng giữa vật màn thì
thấy vết sáng trên màn không bao giờ thu lại thành một điểm sáng. Tiêu cự của thấu kinh có thể nhận giá
trị bằng
A. 35cm. B. 20cm. C. 25cm. D. 30cm.
u 29: Một chất phóng xạ có số khối A đứng yên, phóng xạ hạt và biến đổi thành hạt nhân X. Động
lượng của hạt khi bay ra là p. Lấy khối lượng của các hạt nhân (theo đơn vị khối lượng nguyên tử
)u
bằng
số khối của chúng. Phản ứng tỏa năng lượng bằng
A.
2
Ap
.
2 A 4 u
B.
2
Ap
.
A 4 u
C.
2
Ap
.
8 A 4 u
D.
2
4p
.
A 4 u
u 30: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở
thuần R
1
mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R
2
mắc nối tiếp với
cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và gtrị hiệu dụng không đổi vào hai đầu
đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120 W hệ số công suất bằng 1. Nếu
nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có ng giá trhiệu dụng nhưng lệch pha
nhau
3
, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này có gtrị gần giá trị nào nhất?
A. 78 W. B. 121 W. C. 163 W. D. 87 W.
Câu 31: Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A B dao động
cùng phương trình và lan truyền với tốc độ v = 1,5m/s. M là điểm trên mặt nước sóng truyền đến cách
A B lần lượt 16cm 25cm điểm dao động với biên độ cực đại trên MB số điểm dao động cực
đại nhiều hơn trên MA là 6 điểm. Tần số f của cần rung
A. 60Hz. B. 50Hz C. 100Hz. D. 40Hz
.
Câu 32:
Một con lắc
xo treo thẳng đứng độ
cứng k = 25N/m dao động điều hòa theo phương
thẳng đứng. Biết trục OX thẳng đứng hướng xuống,
gốc O trùng với VTCB. Biết giá trị đại số của lực
đàn hồi tác dụng lên vật biến thiên theo đồ thị.
Phương trình dao động của vật là
A.
x 8cos 4 t cm.
3



B.
2
x 10cos 5 t cm.
3



C.
x 10cos 5 t cm.
3



D.
x 8cos 4 t cm.
3



Câu 33: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng tích điện q = 10 µC và lò xo có độ cứng
k = 100 N/m. Khi vật đang nằm cân bằng, cách điện với mặt phẳng nằm ngang nhẵn, txuất hiện tức
E, r
,
R
1,5
t(s)
0
3,5
2,25
1
3
F
dh
(N)

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Yên Bái, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Yên Bái. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 185
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm