thỏ dễ thương Văn học Lớp 5

ghi đáp án thôi nhé

1. tìm 2 thành ngữ, tục ngữ nói về vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên

2. đặt câu thỏa mãn yêu cầu sau

a. tả nắng có dùng biện pháp so sánh

b. tả gió có dùng biên pháp nhân hóa

3. tìm 3 từ chỉ 3 loại gió mà em biết

4. Đặt một câu có đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào?

Văn học Xem thêm