Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 12 SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 12

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 12 SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT hướng dẫn học tốt Tiếng Anh lớp 7 Unit 12: An overcrowded world (Một thế giới quá đông đúc) các phần: Skills 2 (phần 1-5 trang 65 SGK Tiếng Anh 7 mới - thí điểm), Looking Back (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 7 mới - thí điểm), Project (phần 1 trang 67 SGK Tiếng Anh 7 mới - thí điểm).

Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 11 TRAVELLING IN THE FUTURE

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 11 TRAVELLING IN THE FUTURE

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 12 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 12 COMMUNICATION, SKILLS 1

Unit 12 lớp 7: Skills 2 (phần 1 → 5 trang 65 SGK Tiếng Anh 7 mới - thí điểm)

1. Look at the film poster below. What do you think the film is about? (Nhìn vào tấm áp phích phim dưới đây. Bạn nghĩ bộ phim nói về gì?)

Maybe if s about a millionaire from a slum.

2. Listen to the film review and check your ideas. (Lắng nghe bài đánh giá bộ phim và kiểm tra ý kiến của bạn.)

Tapescript (Lời ghi âm)

The film Slumdog Millionaire is based on a book called Q and A, written by Vikas Warup. If s about a young man from an Indian slum who wins a lot of money on an Indian game show. However, the producers of the show think it is impossible for a boy from the slums - a "slumdog"- to be so smart. They are sure he cheated.

The film looks so beautiful. Ifs full of emotion, and it's much more gripping than other films I've seen. Five stars!

Hướng dẫn dịch

Phim "Triệu phú khu ổ chuột' dựa theo một cuốn sách tựa đề là "Hỏi và trả lời", được viết bởi Vikas Swamp. Phim nói về một chàng trai đến từ một khu ổ chuột Ấn Độ đã thắng được nhiều tiền trong một chương trình gameshow. Tuy nhiên, những nhà sản xuất chương trình lại cho rằng điều đó là không thể đối với một anh chàng đến từ khu ổ chuột - "Một đứa trẻ ổ chuột" quá thông minh. Họ chắc chắn rằng cậu ta gian lận. Phim có nhiều hình ảnh đẹp. Bộ phim giàu cảm xúc và nó hay hơn những bộ phim mà tôi đã từng xem.

Đánh giá 5 sao!

3. Listen again and answer the questions (Nghe lại và trả lời câu hỏi)

1. The film is based on a book called Q and A.

2. The main character of the film is a boy from an Indian slum.

3. He wins a lot of money in an Indian game show.

4. Because he is a boy from a slum.

5. It looks beautiful, is full of emotions and is gripping.

4. Read the passage about the slum featured in "Slumdog Millionaire". Underline the words/ phrases to describe Dharavi slum and to show the changes in its population.(Đọc đoạn văn sau về khu ổ chuột trong phim "Triệu phú khu ổ chuột". Gạch dưới các từ/ cụm từ miêu tả khu ổ chuột Dharavi đế trình bày về sự thay đổi về dân số của nó)

Underline these words: Gạch chân các từ sau:

Largest slum in the world Much bigger Fishing village A few thousand people Has grown and grown

Hướng dẫn dịch

Khu ổ chuột Dharavi nằm ở Ấn Độ. Đó là một trong những khu ổ chuột lớn nhất thế giới. Ngày nay, dân số của Dharavi là hơn một triệu người, lớn hơn rất nhiều so với năm 1890. Lúc đó Drahavi là một làng chài với dân số vài ngàn người. Vào năm 1950, dân số là khoảng 100.000 người. Kể từ đó Dharavi liên tục mở rộng.

5. Look at the chart below. It shows the population change in Ho Chi Minh City over the past 30 years. Write a short paragraph describing the change. Use the passage in 4 to help you (Nhìn vào bảng bên dưới. Nó trình bày sự thay đổi về dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm qua. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả sự thay đối. Sử dụng đoạn văn trong bài 4 để giúp bạn.)

Ho Chi Minh City grows very fast in population from 1979 to 2009. In 1979 it has only 3,4 million people. Ten years later it increases a little with a population of 3,9 million. This number increases sharply from 1989 to 2009. It has added more than three million people to the population of Ho Chi Minh City. We can see that in only more than 30 years, the population has doubled. It has grown so fast!

Unit 12 lớp 7: Looking back (phần 1 → 5 trang 66 SGK Tiếng Anh 7 mới - thí điểm)

1. Match the words with their definitions. (Nối các từ sau với định nghĩa của nó.)

1. A

2. B

3. C

4. D

5. E

2. Write a sentence for each of the following words. (Viết một câu cho mỗi cụm từ sau.)

1. Overpopulation is a big problem in cities.

2. Healthcare is very poor in slums.

3. Disease is a big problem in poor countries.

4. We had to face poverty in many years.

5. Education is a key to defeat famine and poverty.

3. Put an appropriate tag question at the end of each sentence. Then match the questions to their answers. (Đặt một câu hỏi đuôi thích hợp vào cuối mỗi câu. Sau đó nối các câu hỏi với câu trả lời.)

1. don't we

2. didn't you

3. won't there

4. shouldn't we

5. don't they

Hướng dẫn dịch

1. Chúng ta có nhiều khách du lịch trong năm nay phải không?

2. Mẹ mắc kẹt trong vụ kẹt xe trên đường về nhà phải không?

3. Có một giải pháp cho việc thiếu nước sạch phải không?

4. Chúng ta nên làm gì đó để giảm nghèo phải không?

5. Những thành phố lớn chịu nhiều ô nhiễm không khí hơn phải không?

4. Look at the situation and complete the effects with more, fewer or less. (Nhìn vào tình huống và hoàn thành các hệ quả với more, fewer hoặc less.)

1. more

2. more

3. more

4. less

5. Work in groups. Look at the situations and talk about their possible effects. (Làm việc theo nhóm. Nhìn vào các tình huống và nói về các hệ quả có thể có.)

Situation 1: The karaoke next to your house is attracting more and more young people coming. (tình huống 1: Quán karaoke bên cạnh nhà bạn đang ngày càng thu hút nhiều người trẻ đến.)

A: There is a new karaoke next to my house. (Có một quán karaoke mới bên cạnh nhà tớ.)

B: Really? It'll be very fun, right? (Thật à? Sẽ rất vui, phải không?)

A: Actually, I don't really like it. (Thực ra là tớ không thích nó.)

B: Why? (Tại sao.)

A: Because it's noisier at night. I can concentrate less on studying. Moreover, the neighbours are less happy because the noise is too loud. (Bởi vì buổi tối ồn hơn. Tớ tập trung kém hơn trong việc học. Thêm vào đó, hàng xóm không hài lòng bởi vì tiếng ồn quá lớn.)

Situation 2: A flea market has been established in your neighbourhood. (Một khu chợ trời vừa được hình thành trong khu bạn ở.)

A: Tomorrow is Sunday. What are you going to do? (Ngày mai là chủ nhật Cậu dự dịnh làm gì?)

B: I'm going to the new flea market in my neighbourhood. (Tớ dự định đi chợ trời mới mở ở khu tớ.)

A: Ah, yes. It has just been established. Do you like this flea market? (Ờ nhỉ. Nó vừa được thành lập. Bạn có thích khu chợ này không?)

B: Yes, I like it. But there is something I don't like too. (Có, tớ thích. Nhưng cũng có điều tớ không thích.)

A: What don't you like? (Bạn không thích điều gì.)

B: It is noisier during the day and there is more rubbish after the market session. There are also less space for US to play. (Ban ngày ồn ào hơn và nhiều rác thải sau khi tan chợ. Cũng có ít không gian vui chơi hơn cho bọn tớ nữa.)

Unit 12 lớp 7: Project (phần 1 trang 67 SGK Tiếng Anh 7 mới - thí điểm)

1. Divide the class into groups of four or five. (Chia lớp thành nhóm 4 hoặc 5 người.)

2. Note down some facts about the place (2. Ghi chép một số thông tin về nơi này.)

- Đó là nơi nào?

- Cuộc sống ở đó như thế nào?

- Các nguyên nhân của việc ít dân này là gì?

Sau đó mỗi nhóm trình bày dự án của mình trước lớp.

1. Monaco.

- The life is simple but there are many people from over the world visit it. Cuộc sống giản đơn nhưng nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm nó.

- This is a small country.

Nó là một nước nhỏ.

2. Sweden

- It's a peaceful country.

Nó là một quốc gia yên bình.

- People have the good life and the marriage rate there is low.

Người ta có cuộc sống tốt và tỉ lệ kết hôn ở đó không cao.

Đánh giá bài viết
6 1.777
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm