Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 6: SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

Để học tốt tiếng Anh 7 Thí điểm Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

Để học tốt tiếng Anh 7 Thí điểm Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM đưa ra lời dịch và lời giải cho các phần: Skills 2 Unit 6 Lớp 7 Trang 65 SGK, Looking Back - Project Unit 6 Lớp 7 Trang 66 SGK là tài liệu hay để thầy cô và các em tham khảo.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 8: LOOKING BACK - PROJECT

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 7: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 7: COMMUNICATION, SKILLS 1

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 7: SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

SKILLS 2

CÁC KĨ NĂNG 2 (Tr.65)

Listening

1. Listen to the recording and circle the appropriate answer A, B, or C. (Nghe bài đọc và khoanh tròn câu trả lời thích hợp A, B, hoặc C.)

1. C 2. B 3. B 4. A

2. Listen to the recording again and write short answers to the questions. (Nghe lại bài hội thoại và viết câu trả lời ngắn cho các câu hỏi.)

1. In 1292

2. He was an honest man.

3. He returned to his home village and continued teaching and wrote book.

4. He was 78.

Writing

3. Discuss the table in groups. Complete the table about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy. (Thảo luận theo nhóm. Hoàn thành bảng sau về lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám.)

Time

(Thời gian)

Event

(sự kiện)

Construction

(Xây dựng bởi)

Attraction

(Điều đáng chú ý)

1070

The Temple of Literature

(Văn Miếu)

Emperor Ly Thanh Tong

(Vua Lý Thánh Tông)

One of the historic and cultural sites of Viet Nam

(Một trong những địa danh lịch sử - văn hóa của Việt Nam)

1076

The Imperial Academy

(Quốc Tử Giám)

Emperor Ly Nhan Tong

(Vua Lý Nhân Tông)

The first University of Viet Nam

(Trường đại học đầu tiên của Việt Nam)

1484

Doctor's stone tablets

(Bia tiến sĩ)

Emperor Le Thanh Tong

(Vua Lê Thánh Tông)

World Heritage (Di sản thế giới)

2003

The four statues

(Bốn bức tượng)

Ha Noi People's Commitee

(Ủy ban nhân dân Hà Nội)

Founders of Temple of Literature

(Những nhà sáng lập Văn Miếu)

4. Write about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy. You can use the information in 3 to help you. (Viết về lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Bạn có thể sử dụng thông tin trong bài 3 để giúp bạn.)

The Temple of Literature is a very famous historic and cultural site of Viet Nam. It's established by Ly Thanh Tong in 1076. It was continuinglydeveloped by the later Kings. In the Temple of Literature, there is the Imperial Academy. It was built by the Emperor Ly Nhan Tong. It's considered the first University of Vietnam. And in 1484, Emperor Le Thanh Tong built the first Doctor's stone tablet to memorize the contribution of Doctors. In 2010, the 82 Doctor's stone tablets were recognised as World Heritage by UNESCO. In 2003, Ha Noi People's Committee constructed the four statues of Chu Van An, Ly Thanh Tong, Ly Nhan Tong and Le Thanh Tong to memorize their contribution. Nowadays, the Temple of Literature is visited by a lot of tourists and students every year.

Bài dịch:

Văn Miếu là một địa danh văn hóa - lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Nó đuợc thành lập bởi vua Lý Thánh Tông vào năm 1076. Nó tiếp tục đuợc phát triển bởi các vị vua đòi sau. Trong Văn Miếu có Quốc Tử Giám. Quốc Tử giám được xây dựng bởi vua Lý Nhân Tông. Nó được xem như là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Và vào năm 1484, vua Lê Thánh Tông dựng bia đá tiến sĩ đầu tiên nhằm vinh danh những cống hiến của các vị Tiến sĩ. Vào năm 2010, 82 bia đá tiến sĩ được công nhận là di sản thế giói bải UNESCO. Vào năm 2003, ủy ban nhân dân Hà Nội xây dựng bốn bức tượng: thầy Chu Văn An, vua Lý Thánh Tông, vua Lý Nhân Tông và vua Lê Thánh Tông nhằm tưởng nhớ những cống hiến của các vị. Ngày nay, Văn Miếu được rất nhiều du khách và học sinh ghé thăm hàng năm.

LOOKING BACK - PROJECT

ÔN BÀI (Tr.66)

Vocabulary

1. Write the past participle of the following verbs. (Viết dạng quá khứ phân từ của các động từ sau.)

Base form

Past participle

Base form

Past participle

consider

name

visit

locate

recognise

start

considered

named

visited

located

recognised

started

sell

grow

speak

buy

build

see

sold

grown

spoken

bought

built

seen

2. Complete the sentences with the past participles from 1. (Hoàn thành câu với các động từ quá khứ phân từ trong bài 1)

1. considered, built 4. located

2. named 5. recognized

3. spoken

3. Change the sentences from the present simple active into the present simple passive. (Chuyên những câu ở thì hiện tại đơn sau từ dạng chủ động sang bị động.)

1. Tickets are sold at the gate of the tourist site.

2. A lot of flowers are grown in Da Lat.

3. The Hung King's Temple is visited by thousands of people everyday.

4. Many beautiful Cham Towers can be seen in Binh Dinh Province.

5. Many kinds of goods can be bought in Ben Thanh Market.

4. Change the sentences from the past simple passive into the past simple active. (Chuyển những câu ở thì quá khứ đơn sau từ bị động sang chủ động)

1. They built One Pillar Pagoda under Emperor Ly Thai Tong in 1049.

2. They constructed the Imperial Academy under Emperor Ly Nhan Tong in 1076.

3. They ordered the erection of the first Doctor's stone tablet under King Le Thanh Tong.

4. They built Tan Ky house in Hoi An two centuries ago.

5. They completed the construction of Tu Due Tomb in 1876.

Communication

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the Temple of Literature - the Imperial Academy. Use the suggestions below to help you. (Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi về Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sử dụng các gợi ý sau để giúp bạn.)

Suggestions

Questions

Answers

Location (Vị trí)

Where is the Temple of Literature located?

(Văn Miếu nằm ở đâu?)

It's located in the centre of Ha Noi.

(Nó nằm ở trung tâm Hà Nội)

Tickets (Vé)

Where are the tickets sold?

(Vé được bán ở đâu?)

They are sold at the entrance.

(Chúng được bán ở lối vào.)

Things to see

(Những thứ có thể xem)

What interesting things can we see there?

(Chúng ta có the xem những gì thú vị ở đó?)

We can see the Khue Van Pavilion, Doctors' stone tablet, Thien Quang Tinh Well, etc.

(Chúng ta có thể xem Khuê Văn Các, Bia tiến sĩ, giếng Thiền Quang Tỉnh,v,v...)

Things to buy

(Những thứ có thể mua)

What can we buy?

(Chúng ta có thể mua gì?)

We can buy souvenirs.

(Chúng ta có thể mua đồ lưu niệm.)

Time of day to visit

(Thời gian tham quan)

What is the time of day to visit?

(Thời gian tham quan trong ngày là khi nào?)

We can visit from 8 a.m. to 5 p.m.

(Chúng ta có thể đi tham quan từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.)

6. Work in groups. Report your discussions, using the information in 5. (Làm việc theo nhóm. Tường trình các thảo luận của bạn, sử dụng thông tin trong bài 5.)

Let's discover the Temple of Literature with US. It is located in the centre of Ha Noi. We can easily buy tickets to visit it. They are sold at the entrance. There are a lot of interesting things to see here such as Khue Van Pavillion, Doctors' stone tablets, Thien Quang Tinh Well, etc. We can buy some souvenirs in the Temple of Literature for gifts. Visiting time is from 8 a.m. to 5 p.m. Are you ready to visit it with US? Let's go!

Bài dịch:

Hãy cùng khám phá Văn Miếu với chúng mình. Văn Miếu tọa lạc tại trung tâm Hà Nội. Chúng mình có thể dễ dàng mua vé để tham quan nơi đây. Vé được bán ngay trước lối vào. Có nhiều thứ thú vị để ngắm ở đây như Khuê Văn Các, bia tiến sĩ, giếng Thiên Quang Tỉnh, v,v... Chúng ta có thể mua đồ lưu niệm trong Văn Miếu làm quà. Thời gian tham quan từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Bạn đã sẵn sàng đi thăm quan Văn Miếu với chúng mình chưa? Lên đường thôi!

PROJECT

TOURIST GUIDE (HƯỚNG DẪN DU LICH)

1. The following is a brochure made by Phong and his classmates after a trip to the Temple of Literature - the Imperial Academy. (Dưới đây là tờ bướm do Phong và các bạn cùng lóp làm sau chuyến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.)

THE TEMPLE OF LITERATURE (VĂN MIẾU)

- THE IMPERIAL ACADEMY (QUỐC TỬ GIÁM)

2. Choose one of the most famous tourist sites in your community (village/ district/ province) and make a brochure as in 1. (Chọn một trong những địa điểm du lịch ở địa phương của bạn (làng/ huyện/ tỉnh) và làm tờ bướm như trong bài 1)

Suggested answers (Câu trả lời gợi ý)

MAUSOLEUM OF UNCLE HO (LĂNG BÁC HỒ)

- Opening/ Closing time (Giờ mở/ đóng cửa)

- Morning: 7.30-11.00 (Sáng: 7 giờ 30 đến 11 giờ)

- Afternoon: 13.30-22.00 (Chiều: 13 giờ 30 đến 22 giờ)

Đánh giá bài viết
21 2.086
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm