Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 14: Freetime fun - Lesson 4

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 7

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 14: Freetime fun - Lesson 4 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 14: Freetime fun - Lesson 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 14: Freetime fun - Lesson 3

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 14: Freetime fun - Lesson 5

I. Objectives:

By the end of the lesson, Ss will be able to talk about their interests and TV programs.

II. Language contents:

1. Grammar: like / prefer + to infinitive / gerund

2. Vocabulary: kind, cartoon, fistful, sport show, weather forecast

III. Techniques: ask / answer, roleplay

IV. Teaching aids: cassette, pictures

V. Procedures:

Teacher and students’ activity

Content

1.Warm up:

Ask Ss some questions about TV programs.

Ask Ss to look at the picture and tell about the 2 characters on the screen.

Ask them “What kinds of program are the characters from?” and ask if they like this cartoon.

Introduce the dia.

2. Presentation + Practice:

*Activity 1: B1 – Listen. Then practice.

Introduce the dia.

Ask Ss to listen and note which programs Ba and Nga like.

Play the tape.

Have Ss answer these questions.

Write these answers on the board and introduce “like + to do / doing ST)

Explain voc

Pair work.

Some pairs practice before the class.

Ask / answer the questions.

Correct

*Activity 2: B2 – Listen. Write…….

Show them the pictures and programs listed.

Ask some questions

Tell them the purpose of this exercise.

Ask them to listen and note the times of the programs while listening.

Check and give answers

3. Production:

Ask Ss some questions about TV programs they like.

4. Homework:

Learn voc.

Read the dia.

Copy the answers and prepare B3,4 (Explain voc)

B1 – Listen. Then practice.

Vocab:

-sport show (n)

-cartoon (n) film hoạt hình

-kind(n)

a.No, because there aren’t any good programs for teenagers.

b.Ba watches sports shows, cartoons and movies.

c.Nga likes to watch programs about teenagers in other countries.

d. Nga doesn’t like the music program because they don’t play the kind of music she likes.

e. This evening Nga is going to listen to the radio and maybe read a book.

B2 – Listen. Write…….

-Early news (n) bản tin đầu ngày

-The world today (n) thế giới ngày nay

-Weather forecast (n) dự báo thời tiết

a) Children’s program starts at five

b) Early news is at six tonight

c) The weather forecast is at ten past six

d) The world today is at a quarter past six.

e) Movie: “A fistful of dollars” starts at seven

Đánh giá bài viết
1 1.393
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng anh lớp 7

Xem thêm