V. Quỳnh Hóa học Lớp 12

Lipit

Để thu được 91,6 (g) xà phòng cần bao nhiêu (g) tristearin béo . phản ứng xà phòng hoá tristearin trong NaOH xảy ra với hiệu xuất phản ứng bằng 100%

3
3 Câu trả lời
 • Mỡ
  Mỡ

  Ta có phương trình hóa học

  (C17​H35​COO)3​C3​H5​ + 3NaOH \overset{t^{o} }{\rightarrow} 3C17​H35​COONa + C3​H5​(OH)3

  nC17​H35​COONa = 91,6/306 = 76/255 mol

  Ta có n(C17​H35​COO)3​C3​H5​ = 1/3nC17​H35​COONa = 76/765 mol

  m(C17​H35​COO)3​C3​H5​ = 76/765. 890 = 88,42 gam

  0 Trả lời 08:18 16/09
  • Bạch Dương
   Bạch Dương

   Ta có phương trình hóa học

   (C17​H35​COO)3​C3​H5​ + 3NaOH \rightarrow3C17​H35​COONa + C3​H5​(OH)3​

   nmuối = 91,6/306 \approx 0,3 mol

   Ta có ntristearin​ = 1/3nmuối = 0,1 mol

   mtristearin​ = 0,1. 890 = 89 gam

   0 Trả lời 08:23 16/09
   • Bạch Dương
    Bạch Dương

    ntristearin= 91,6/306 = 0,3 mol

    (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

    ntristearin= 1/3nmuối= 1/3.0,3 = 0,1 mol

    mtristearin = 0,1.890 = 89 gam

    0 Trả lời 08:27 16/09
    Hóa học
    Xem thêm