Ngữ pháp - bài tập ôn thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp - bài tập ôn thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh năm 2021 là tài liệu hữu ích giúp các bạn hệ thống lại toàn bộ từ vựng, lý thuyết cũng như dạng bài ngữ pháp trọng điểm của cả năm học để chuẩn bị bước vào kì thi cuối năm đạt kết quả tốt nhất. Mời các bạn vào tham khảo.

* Xem thêm: Bộ 10 đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 2 năm 2020 - 2021

A. Lý thuyết tiếng Anh lớp 7 học kì 2 năm 2021

1. UNIT 9: AT HOME AND AWAY

A. A HOLIDAY IN NHA TRANG

I. GLOSSARY

NOUN

1. Aquarium: bể nuôi cá 20. To think: nghĩ, cho rằng

2. Gift: quà tặng 21. To wear: mặc, đội, mang

3. Shark: cá mập 22. To put: để, đặt

4. Dolphin: cá heo 23. To eat: ăn

5. Turtle: rùa biển 24. To remember : nhớ, nhớ lại

6. Crab: con cua 25. To rent : thuê, mướn

7. Seafood: hải sản 26. To improve: cải thiện

8. Type: chủng loại 27. To keep in touch: giữ liên lạc

9. Exit: lối ra, lối thoát ADJ

10. Cap: mũ lưỡi trai 28. Recent: gần đây

11. Poster: áp phích, tranh khổ lớn 29. Wonderful: tuyệt vời

12. Trip: chuyến đi 30. Friendly: thân thiện, thân mật

13. Paddy: ruộng lúa 31. Tired: mệt

14. Diary: nhật ký 32. Colorful: nhiều màu sắc

15. Noodle: mì, bún 33. Delicious: ngon

16. Apartment: căn hộ 34. Oceanic: thuộc về đại dương

17. Food stall: quầy bán thực phẩm ADV

18. Lid: cái nắp 35. Very: rất

VERB 36. Quite: hoàn toàn

19. To welcome: hoan nghênh, đón chào 37. Instead: thay thế cho

II. GRAMMAR

THE SIMPLE PAST TENSE ( Thì quá khứ đơn)

* Usage: diễn tả hành động đã xảy ra và hoàn tất tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ.

* Adverb: Yesterday (hôm qua), ago (cách đây), last week (tuần trước), last month, last year.

1. TOBE: WAS/ WERE

(+) S + Was/ Were + O

(-) S + Was/ Were + NOT + O

(?) Was/ Were + S + O?

Yes, S + was/ were;/ No, S + was/ were + not

WH + Was/ Were + S +... ?

* Viết tắt: was not: wasn’t were not: weren't

* Note: - I, He, She, It và danh từ số ít: WAS

- We, You, They, danh từ số nhiều: WERE

Ex: - I was at home yesterday.

- He wasn’t present at the meeting last night.

- Was Nam at home yesterday? Yes, he was.

-Where were you last night?

2. VERB: VED/ V2

a. REGULAR VERB (ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC): V-ED

Động từ có qui tắc: thành lập bằng cách thêm ED vào sau động từ nguyên mẫu.

* Cách thêm ED: Với các động từ tận cùng:

- bằng E thêm D

Ex: improve -» improved

- bằng phụ âm - nguyên âm - phụ âm: gấp đôi phụ âm cuối + ED.

Ex: fit -» fitted

- bằng phụ âm + Y: đổi Y thành I + ED

Ex: worry -» worried

*Cách phát âm đuôi ED

❖/ID/: sau các động từ tận cùng bằng t và d

Ex: wanted, waited, intended, needed.

❖/T/ sau các động từ tận cùng bằng: f, k, p, s, ce, ch, sh, gh, ph.

Ex: stopped, looked, fixed, practiced/, watched, laughed, washed, missed.

❖/D/: sau các động từ tận cùng bằng các nguyên âm và các âm còn lại.

Ex: remembered, improved, studied

b. IRKEGULAR VERB (ĐỘNG TỪ BẤT QUI TẮC): V2 (cột 2 trong bảng động từ bất qui tắc)

Ex: have had buy -» bought

Do -» did catch -» caught

(+) S + V-ED/ V2 + O

(-) S + did + Not + V1 + O

(?) Did + S +V1 +... ?

- Yes, S + did/ - No, S + didn’t

** WH + did + S +V1... ?

B. NEIGHBORS

I. GLOSSARY

N0UN

1. Neighbor: người láng giềng VERB

2. Hairdresser: thợ cắt, uốn tóc nữ 15. To cut: cắt

3. Dress: áo đầm 16. To make: làm, chế tạo

4. Material: vải, chất liệu 17. To sew: khâu, may vá

5. Woman: phụ nữ 18. To decide: quyết định

6. Dressmaker: thợ may quần áo nữ 19. To fit: vừa

7. Hobby: thú riêng, sở thích 20. To try sth on: thử

8. Sewing machine: máy may ADJ

9. Cushion: tấm đệm, nệm 21. Clever: khéo léo, tài giỏi

10. Skirt: váy 22. Useful: có ích, bổ ích

11. Problem: vấn đề 23. Pretty: xinh, xinh xắn

12. Decorator: thợ trang trí 24. Purple: màu tím

13. Customer: khách hàng 25. Dangerous: nguy hiểm

14. Salesgirl: cô gái bán hàng 26. Sharp: sắc, bén

B. Bài tập ôn tập học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh

EXERCISE

I. VERB TENSE.

A. Tobe in the past simple tense.

1. He (be)____________ in class yesterday.

2. I (be)____________ in HCM City two weeks ago.

3. They (be)____________ very happy in VN in the last spring festival

4. There (be)____________ an exciting program on TV last night.

5. My children (be)____________ tired yesterday.

6. Loan (be)____________ unhappy because she had no friends in the city.

7. Mary (not be)____________ at the library yesterday.

8. They (not be)____________ difficult exercises.

9. The homework (not be)____________ very difficult yesterday.

10. The seafood and orange juice (not be)____________ delicious.

11. Why your friends (be)____________ absent yesterday?

12. When you (be)____________ bom?

13. She (be)____________ absent yesterday?

14. What the weather (be)____________ like yesterday?

15. Where she (be)____________ yesterday? She (be) ____________ at home.

B. The ordinary verb in the past simple tense.

1. Anna (walk)____________ to class yesterday instead of taking the bus.

2. My brother (arrive)____________ French for two months last year

3. Two years ago, she (teach)____________ at a village school.

4. I (meet)____________ her at the movie theater last night.

5. They (have)____________ dinner in a small restaurant yesterday evening.

6. He (take)____________ his children to the zoo last Sunday.

7. John (drink)____________ beer so much last night.

8. Last Sunday, we (not go)____________ to the English Club.

9. Loan (not receive)____________ a letter from her pen pal Tim yesterday.

10. They (not live) ____________ in town in 1990.

11. She (wear)____________ a blue dress in her last birthday party.

12. What you (do)____________ yesterday morning?

13. Ba (teach)____________ Liz Vietnamese last year?

14. My grandparents (watch)____________ TV last night?

15. Where you (go)____________ yesterday?

16. Minh’s mother (stay)____________ up late last night?

17. John (do)____________ a lot of work last Sunday?

18. Why you (leave)____________ the party early yesterday?

19. What time you (finish)____________ your lessons last night?

20. Where you (go)____________ last Monday?

II. Give the past form of the verbs.

Regular

1. To visit

2. To look

3. To talk

4. To stop

5. To receive

6. To arrive

7. To rent

8. To help

9. To live

10. To return.

Irregular

11. To have

12. To be

13. To do

14. To take

15. To think

16. To buy

17. To go

18. To see

19. To wear

20. To put

III. Put the following verbs in the correct rows.

wanted played helped fitted liked watched

visited looked needed stopped started rented

used learned remembered waited decided missed

/id/ /t/ /d/

 

 

 

 

   

IV. Change into the negative or interrogative.

1. I was in Ho Chi Minh City 5 years ago.

(-) ..................................................................................................

(?) ...................................................................................................

2. Liz and her family were in Nha Trang last week.

(-) ...................................................................................................

(?) ....................................................................................................

3. The children won the first prize yesterday.

(-) ...................................................................................................................

(?) ................................................................................................................

4. He watched TV last night.

(-) ........................................................................................................

(?) ..........................................................................................................

5. Liz saw the paddies two days ago.

(-) ........................................................................................

(?) ...........................................................................................

V. Make questions for underlined words.

1. My sister was in Hanoi three weeks ago.

...................................................................................................

2. Minh told me about his vacation.

....................................................................................................

3. Miss Lien met me at the City’s Theater last night.

............................................................................................

4. Nam played badminton with Minh.
..........................................................................................

5. Liz and her family were in Nha Trang last week.

..........................................................................................

6. She talked to her friends about her vacation in Da Lat.

.......................................................................................

C. Đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh số 1

I. Put an accent mark over the stress syllable.

useful dressmaker poster decide cushion

improve dolphin oceanic expensive vacation

II. Choose the best answers.

1. He ____________ to the zoo last Saturday.

a. goes b. went c. is going d. will go

2. She talked to her friends ____________ her vacation in Da Lat.

a. about b. on c. with d. for

3. I ____________ very happy on my last vacation.

a. am b. was c. were d. will be

4. It was green skirt with white flowers ____________ it.

a. in b. at c. on d. over

5. We like ____________ together.

a. to talk b. talking c. talk d. talked

6. They always help their mother ____________ the housework.

a. do b. done c. doing d. did

7. Did Liz buy any ____________ in Nha Trang?

a. gifts b. vacations c. stall d. aquarium

8. He ____________ come here last night.

a. doesn’t b. won’t c. didn’t d. isn’t

9. ____________ did you see her? Yesterday morning.

a. When b. Where c. What time d. What

10. Two years ago, she ____________ at a village school.

a. teaches b. is teaching c. taught d. will teach

11. How ____________ does it take to get to Hanoi by couch? About 18 hour.

a. far b. long c. much d. many

12. Could you tell me how ____________ there?

a. get b. to get c. getting d. to getting

* Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

13. He bought for me a cap in the souvenir shop.

14. Binh receives a letter from his uncle yesterday.

15. Ann doesn’t go to the party yesterday because of the flu.

III. Verb tense and verb form

1. Could you (show) ____________ me the way to the bus station?

2. Lan and Hoa (not go) ____________ the post office now.

3. Hoa (buy) ____________ a phone card yesterday?

4. I forgot my camera, so I (not can) ____________ take any photographs.

5. I really (enjoy) ____________ our visit to Nha Trang last week.

6. One hundred years ago , people (not have) ____________ a bridge in their kitchen for milk and butter, so things (be) ____________ difficult in summer

7. We would like (visit) ____________ Ngoc Son Temple.

8. Why you (he) ____________ absent from class yesterday?

9. Last year, their flats (not be) ____________ on the tenth floor.

10. These girls (go) ____________ to the concert every week.

IV. WRITE.

A. Make questions for underlined words.

1. She didn’t wear a blue dress because it didn’t fit her.

................................................................................................

2. Mr. Robinson bought Liz a cap.

.............................................................................................

3. I visited my grandparents yesterday.

................................................................................................

4. Loan’s father had an old radio 2 years ago.

.................................................................................................

5. The children won the first prize yesterday.

....................................................................................................

B. Rewrite the sentences with the same meaning

1. There were some pencils on the table last night.

The table .................................................................................................

2. It took me 4 hours to drive to Ho Chi Minh city.

I spent ................................................................................................................

3. Tom bought Loan a new bike yesterday.

Tom bought a ............................................................................................

4. We went to school on foot.

We .........................................................................................................

5. They spent two days flying to the USA.

It took ..............................................................................................

V. READ.

A. Read the passage then choose the correct answers.

Last year Lan spent her summer vacation in Nha Trang. It was the (1) ____________ time she went there. She stayed (2) ____________ a friend’s house near the beach. Her friend took her to see lots of (3) ____________ places in Nha Trang such as Cham temples, Hon Chong, Tri Nguyen aquarium. Lan bought a lot of gifts (4) ____________ her friends. Lan liked the beach (5) ____________ . She took a lot of photos of it and went to the beach every morning. She (6) ____________ very happy and healthy after the trip.

1. a. first b. two c. the first d. X

2. a. in b. on c. at d. with

3. a. interested b. interesting c. bored d. boring

4. a. of b. from c. for d. to

5. a. good b. better c. the best d. best

6. a. feel b. fells c. fall d. felt

B. Read the passage then choose True or False

The Robinsons had a great holiday in Nha Trang. Unfortunately, the holiday soon ended and it was time to return home. They took a bus back to Hanoi. Liz was excited as the bus drove through the countryside. She saw rice paddies for the first time. Everything looked calm and peaceful. At four o’clock, the bus stopped at a small roadside restaurant for ten minutes. Mr. Robinson was asleep, so Mrs. Robinson bought some peanut and an icecream for Liz. The bus arrived in Hanoi about 7p.m.

1. The Robinsons had a great holiday in Ha Long. .

2. They took a bus to Hanoi.

3. Everything looked calm and peaceful. .

4. Liz’s mother bought some peanut and an ice-cream for her.

Ngoài đề cương ôn thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh ở trên, các em học sinh còn có thể tham khảo các đề cương học kì 2 lớp 7 môn Toán, đề cương học kì 2 lớp 7 môn Văn, Hóa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với việc ôn thi học kì 1 qua đề cương và các đề thi cũ, các em sẽ có thêm kiến thức và kinh nghiệm trước khi bước vào kì thi chính thức. Chúc các em học tốt.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
46 23.143
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm