Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 6

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên 2

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 6 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 7

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look and write

This is my grandma

- She has _________ (1) toes.

- She has _________ (2) fingers.

- She has _________ (3) legs.

- She has _________ (4) eyes.

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

This is my brother

- He has __________ toes.

- He has ___________ fingers.

- He has ___________ legs .

- He has ___________ arms.

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

Exercise 2: Look, read and colour

1. They are two purple birdÔn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh
2. It’s a brown horseÔn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh
3. There are a black cat and a yellow catÔn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

Exercise 3: Circle the first letter

1. t f cÔn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh
2. h r tÔn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh
3. p b fÔn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh

Exercise 4: Circle the correct word

1. Five apple/ apples

2. Eleven bookes/ books

3. One nose/ noses

4. Seven cars/ cares

5. One hands/ hand

Exercise 5: Order the words:

1. What/ name/is/ his/?

________________________

2. are./ Yes, / they

________________________

3. book?/ Where/ the/ is

________________________

4. doctor?/ a/ Is/ she

________________________

5. policeman/ father/ My/ a/ is

________________________

-The end-

Đáp án ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 6

Exercise 1: Look and write

1. Ten

2. Ten

3. Two

4. Two

5. Ten

6. Ten

7. Two

8. Two

Exercise 3: Circle the first letter

1. c

2. h

3. b

Exercise 4: Circle the correct word

1. Five apples

2. Eleven books

3. One nose

4. Seven cars

5. One hand

Exercise 5: Order the words:

1. What is his name?

2. Yes, they are

3. Where is the book?

4. Is she a doctor?

5. My father is a policeman

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 5, Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 544
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm