Phân phối chương trình Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Phân phối chường trình Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Phân phối chương trình Toán lớp 2 sách Cánh Diều là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho các Bài giảng lớp 2 môn Toán năm học mới.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN

Tuần

Bài/ Tiết

Tên chủ đề/bài

Số tiết/ Trang

 

HỌC KÌ I (5 tiết x 18 tuần = 90 tiết)

90

CĐ 1: Ôn tập lớp 1.

Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

44

 

 

 

 

Tuần 1

Bài 1 : Ôn tập các số đến 100 ( 2 tiết)

 

1

Ôn tập các số đến 100 ( tiết 1)

 

2

Ôn tập các số đến 100

 

Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi

 

3

Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ)

 

trong phạm vi 100

4

Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ)

 

trong phạm vi 100

Bài 3: Tia số. Số liền trước – Số liền sau ( 2 tiết)

 

5

Tia số. Số liền trước – Số liền sau ( 2 tiết)

 

 

 

 

Tuần 2

6

Tia số. Số liền trước – Số liền sau ( 2 tiết)

 

Bài 4: Đề-xi-mét ( 2 tiết)

 

7

Đề-xi-mét

 

8

Đề-xi-mét

 

Bài 5 : Số hạng - Tổng

 

9

Số hạng – Tổng

 

Bài 6 : Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

 

10

Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

 

 

 

 

 

Tuần 3

Bài 7 : Luyện tập chung

 

11

Luyện tập chung

 

Bài 8 : Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

 

12

Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

 

Bài 9 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

 

13

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

 

Bài 10 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

 

14

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

 

Bài 11 : Luyện tập

 

15

Luyện tập

 

 

 

 

Tuần 4

16

Luyện tập

 

Bài 12 : Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

 

17

Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

 

18

Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

 

Bài 13 : Luyện tập

 

19

Luyện tập

 

20

Luyện tập

 

 

Bài 14 : Luyện tập chung

 

21

Luyện tập chung

 

Bài 15 : Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20

 

22

Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20

 

 

Tuần 5

Bài 16 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

 

23

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

 

Bài 17 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

 

24

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

 

Bài 18 : Luyện tập

 

25

Luyện tập

 

 

 

 

Tuần 6

26

Luyện tập

 

Bài 19 : Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

 

27

Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

 

28

Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

 

Bài 20 : Luyện tập

 

29

Luyện tập

 

30

Luyện tập

 

 

 

 

Tuần 7

Bài 21 : Luyện tập chung

 

31

Luyện tập chung

 

32

Luyện tập chung

 

Bài 22 : Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ

 

33

Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ

 

34

Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ

 

Bài 23 : Luyện tập

 

35

Luyện tập

 

 

 

 

Tuần 8

Bài 24 : Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)

 

36

Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)

 

37

Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)

 

Bài 25 : Luyện tập

 

38

Luyện tập

 

Bài 26 : Luyện tập chung

 

39

Luyện tập chung

 

40

Luyện tập chung

 

 

 

 

Tuần 9

Bài 27 : Em ôn lại những gì đã học

 

41

Em ôn lại những gì đã học

 

42

Em ôn lại những gì đã học

 

Bài 28 : Em vui học toán

 

43

Em vui học toán

 

44

Em vui học toán

 

45

Ôn tập, kiểm tra đánh giá

1

 

CĐ 2 : Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

44

 

Bài 29 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100

 

 

 

 

Tuần 10

46

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100

 

47

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100

 

Bài 30 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 ( tiếp theo)

 

48

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

 

49

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

 

Bài 31 : Luyện tập

 

50

Luyện tập

 

 

 

 

Tuần 11

51

Luyện tập

 

Bài 32 : Luyện tập ( tiếp theo)

 

52

Luyện tập (tiếp theo)

 

53

Luyện tập (tiếp theo)

 

Bài 33 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

 

 

 

54

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

 

55

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

 

 

Bài 34 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 ( tiếp theo)

 

 

 

 

Tuần 12

56

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

 

57

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

 

Bài 35 : Luyện tập

 

58

Luyện tập

 

59

Luyện tập

 

Bài 36 : Luyện tập ( tiếp theo)

 

60

Luyện tập (tiếp theo)

 

 

 

 

Tuần 13

61

Luyện tập (tiếp theo)

 

Bài 37 : Luyện tập chung

 

62

Luyện tập chung

 

63

Luyện tập chung

 

Bài 38 : Ki - lô - gam

 

64

Ki-lô-gam

 

65

Ki-lô-gam

 

 

 

 

Tuần 14

Bài 39 : Lít

 

66

Lít

 

67

Lít

 

Bài 40 : Luyện tập chung

 

68

Luyện tập chung

 

69

Luyện tập chung

 

Bài 41 : Hình tứ giác

 

70

Hình tứ giác

 

 

 

 

Tuần 15

Bài 42 : Điểm – Đoạn thẳng

 

71

Điểm – Đoạn thẳng

 

Bài 43 : Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc

 

72

Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc

 

73

Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc

 

Bài 44 : Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc

 

74

Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc

 

75

Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc

 

 

 

 

Tuần 16

Bài 45 : Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng

 

76

Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng

 

77

Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng

 

Bài 46 : Luyện tập chung

 

78

Luyện tập chung

 

79

Luyện tập chung

 

Bài 47 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

 

80

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

 

 

 

 

Tuần 17

81

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

 

Bài 48 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

 

82

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

 

83

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

 

Bài 49 : Ôn tập về hình học và đo lường

 

84

Ôn tập về hình học và đo lường

 

85

Ôn tập về hình học và đo lường

 

 

Bài 50 : Ôn tập

 

86

Ôn tập

 

 

 

Tuần 18

87

Ôn tập

 

Bài 51 : Em vui học toán

 

88

Em vui học toán

 

89

Em vui học toán

 

90

Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKI

1

 

HỌC KÌ II (5 tiết x 17 tuần = 85 tiết)

85

 

CĐ 3: Phép nhân, phép chia

35

 

 

 

 

Tuần 19

Bài 52 : Làm quen với phép nhân – Dấu nhân

 

91

Làm quen với phép nhân – Dấu nhân

 

Bài 53 : Phép nhân

 

92

Phép nhân

 

93

Phép nhân

 

Bài 54 : Thừa số – Tích

 

94

Thừa số – Tích

 

Bài 55 : Bảng nhân 2

 

95

Bảng nhân 2

 

 

 

 

Tuần 20

96

Bảng nhân 2

 

Bài 56 : Bảng nhân 5

 

97

Bảng nhân 5

 

98

Bảng nhân 5

 

Bài 57: Làm quen với phép chia – Dấu chia

 

99

Làm quen với phép chia – Dấu chia

 

Bài 58 : Phép chia

 

100

Phép chia

 

 

 

 

Tuần 21

Bài 59 : Phép chia ( tiếp theo)

 

101

Phép chia (tiếp theo)

 

102

Phép chia (tiếp theo)

 

Bài 60 : Bảng chia 2

 

103

Bảng chia 2

 

104

Bảng chia 2

 

Bài 61 : Bảng chia 5

 

105

Bảng chia 5

 

 

 

 

Tuần 22

106

Bảng chia 5

 

Bài 62 : Số bị chia – Số chia – Thương

 

107

Số bị chia – Số chia – Thương

 

Bài 63 : Luyện tập

 

108

Luyện tập

 

Bài 64 : Luyện tập chung

 

109

Luyện tập chung

 

110

Luyện tập chung

 

 

 

 

Tuần 23

Bài 65 : Khối trụ – Khối cầu

 

111

Khối trụ – Khối cầu

 

Bài 66 : Thực hành lắp ghép, xếp hình khối

 

112

Thực hành lắp ghép, xếp hình khối

 

113

Thực hành lắp ghép, xếp hình khối

 

Bài 67 : Ngày – Giờ

 

114

Ngày – Giờ

 

115

Ngày – Giờ

 

 

Bài 68 : Giờ – Phút

 

116

Giờ – Phút

 

 

 

Tuần 24

117

Giờ – Phút

 

Bài 69 : Ngày – Tháng

 

118

Ngày – Tháng

 

119

Ngày – Tháng

 

Bài 70 : Luyện tập chung

 

120

Luyện tập chung

 

 

 

 

Tuần 25

121

Luyện tập chung

 

Bài 71 : Em ôn lại những gì đã học

 

122

Em ôn lại những gì đã học

 

123

Em ôn lại những gì đã học

 

Bài 72 : Em vui học toán

 

124

Em vui học toán

 

125

Em vui học toán

 

 

 

CĐ 4 : Các số trong phạm vi 1000.

48

 

 

Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

 

 

 

Tuần 26

Bài 73 : Các số trong phạm vi 1000

 

126

Các số trong phạm vi 1000

 

127

Các số trong phạm vi 1000

 

128

Các số trong phạm vi 1000

 

Bài 74 : Các số có ba chữ số

 

129

Các số có ba chữ số

 

Bài 75 : Các số có ba chữ số ( tiếp theo)

 

130

Các số có ba chữ số (tiếp theo)

 

 

 

 

Tuần 27

Bài 76 : So sánh các số có ba chữ số

 

131

So sánh các số có ba chữ số

 

132

So sánh các số có ba chữ số

 

Bài 77 : Luyện tập

 

133

Luyện tập

 

134

Luyện tập

 

Bài 78 : Luyện tập chung

 

135

Luyện tập chung

 

 

 

 

Tuần 28

136

Luyện tập chung

 

137

Ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa HKII

1

Bài 79 : Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

 

138

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

 

139

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

 

Bài 80 : Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

 

140

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

 

 

 

 

Tuần 29

141

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

 

Bài 81 : Luyện tập

 

142

Luyện tập

 

143

Luyện tập

 

Bài 82 : Mét

 

144

Mét

 

145

Mét

 

 

Bài 83 : Ki - lô - mét

 

 

146

Ki-lô-mét

 

 

147

Ki-lô-mét

 

Bài 84 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

 

148

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

 

 

Tuần 30

149

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

 

Bài 85 : Luyện tập

 

150

Luyện tập

 

Bài 86 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

 

151

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

 

 

 

 

Tuần 31

152

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

 

Bài 87 : Luyện tập

 

153

Luyện tập

 

Bài 88 : Luyện tập chung

 

154

Luyên tập chung

 

155

Luyên tập chung

 

Bài 89 : Luyện tập chung

 

156

Luyện tập chung

 

 

 

 

Tuần 32

Bài 90 : Thu thập – Kiểm đếm

 

157

Thu thập – Kiểm đếm

 

158

Thu thập – Kiểm đếm

 

Bài 91 : Biểu đồ tranh

 

159

Biểu đồ tranh

 

160

Biểu đồ tranh

 

Bài 92 : Chắc chắn – Có thể – Không thể

 

161

Chắc chắn – Có thể – Không thể

 

 

 

Tuần 33

Bài 93 : Em ôn lại những gì đã học

 

162

Em ôn lại những gì đã học

 

163

Em ôn lại những gì đã học

 

Bài 94 : Em vui học toán

 

164

Em vui học toán

 

165

Em vui học toán

 

 

 

 

 

Tuần 34

Bài 95 : Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100

 

166

Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000

 

167

Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000

 

Bài 96 : Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

 

168

Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

 

169

Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

 

Bài 97 : Ôn tập về hình học và đo lường

 

170

Ôn tập về hình học và đo lường

 

 

 

 

Tuần 35

171

Ôn tập về hình học và đo lường

 

Bài 98 : Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

 

172

Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

 

Bài 99 : Ôn tập chung

 

173

Ôn tập chung

 

174

Ôn tập chung

 

175

Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKII

1

Lưu ý: Nhà trường chủ động, linh hoạt sử dụng 4 tiết cho hoạt động kiểm tra và đánh giá.

Mời các bạn tải file về để xem đầy đủ

Ngoài Phân phối chương trình môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 905
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 Xem thêm