Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/04

Đề ôn tập ở nhà dành cho học sinh lớp 4 môn tiếng Anh

Phiếu bài tập về nhà môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án ngày 11/04 nằm trong bộ đề tổng hợp bài tập tiếng Anh 4 mới trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 chương trình mới bao gồm nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 4 mới khác nhau giúp các em cải thiện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the best answers.

1. Ann and her brother ……..........…. at home

A. is

B. do

C. are

D. does

2. How many…..........… has she got?

A. sheep

B. cat

C. mouse

D. toy

3. My father works on the farm. He is a …........……

A. worker

B. doctor

C. farmer

D. teacher

4. I’m …............….. fishing with my dad.

A. go

B. to go

C. going

D. go to

5. My friends and I …..........…. skipping in garden.

A. is

B. am

C. are

D. do

6. Why does Alex go to the ……...?- Because he wants to see a movie.

A. park

B. bookshop

C. city

D. cinema

7. The Browns never ……............… dinner together.

A. has

B. having

C. had

D. have

8. The book is open in front ….............….. her on the desk.

A. of

B. to

C. with

D. by

Task 2. Reorder the letters to make a word:

1. e l l o H

______________________________________

2. r c h M a

______________________________________

3. n e h W

______________________________________

Task 3. Reorder the words to make a sentence:

1. name/ My/ Nga/ is/.

_______________________________

2. I/ swim/ can/.

______________________________

3. I/playing/like/football/.

_______________________________

Task 4. Read this. Select a word from the box to fill each gap.

Hello; birthday; IT; Internet; dance; Monday;

(1) ________, I’m Mimi from Mayan Primary Scholl. It’s (2)________ today. I’m in class now. We have Art and (3) _______ today . We are surfing the (4)_______ for our IT project. Yesterday was Sunday. I was not at school. I had a (5) _________ party with a lot of classmates. We had lots of fun. We had a big birthday cake. We watched videos, listened to music and (6)_______.

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the best answers.

1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - C; 6 - D; 7 - D; 8 - A;

Task 2. Reorder the letters to make a word:

1 - Hello; 2 - March; 3 - When;

Task 3. Reorder the words to make a sentence:

1 - My name is Nga.

2 - I can swim.

3 - I like playing football.

Task 4. Read this. Select a word from the box to fill each gap.

1 - Hello; 2 - Monday; 3 - IT; 4 - Internet; 5 - birthday; 6 - dance;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 11-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.326
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm