Quyết định 5619/QĐ-BYT 2021

BỘ Y TẾ
_______
Số: 5619/QĐ-BYT
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
_________________________
Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống đánh giá nguy lây nhiễm dịch COVID-19 tại
trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”
_____________
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế,
cưỡng chế cách ly y tế chống dịch đặc thù trong thời gian dịch;
Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện
toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy
định thẩm quyền thành lập, tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp;
Căn cứ Ngh quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm
thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy lây
nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng (bao gồm cửa hàng, quầy hàng
kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống).
Điều 2. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; V trưởng, Cục trưởng, Tổng
Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành;
Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính ph (để o cáo);
- Các Phó Th tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19
- Các bộ, ngành, quan Trung ương, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- u: VT, ATTP.
KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn
BỘ Y TẾ
_______
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
_________________________
HƯỚNG DẪN
PHÒNG, CHỐNG VÀ ĐÁNH G NGUY LÂY NHIỄM DỊCH COVID-19 TẠI TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ, CHỢ, NHÀ HÀNG
(Ban hành m theo Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Phần thứ nhất
PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
I. Phạm vi áp dụng
Hướng dẫn này áp dụng đối với trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng (bao gồm cửa
hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống), cửa hàng tiện lợi/cửa
hàng tiện ích sau đây gọi chung khu dịch vụ.
II. Đối tượng áp dụng
- Tổ chức, nhân quản lý/người phụ trách/giám đốc khu dịch vụ (sau đây gọi chung là đơn vị
quản lý).
- Hộ kinh doanh, gian hàng trong khu dịch vụ.
- Người lao động, người làm việc, người n ng tại khu dịch vụ.
- Khách hàng đến khu dịch vụ.
- Các tổ chức, nhân, cơ quan quản liên quan.
Phần thứ hai
HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG LÂY NHIỄM DỊCH COVID-19
I. Đối với đơn vị quản lý
1. kế hoạch/phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho khu dịch vụ. Kế hoạch/phương
án cần xác định nội dung, người chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện; nội dung triển khai
bao gồm cả phương án xử trí các trường hợp mắc, nghi mắc COVID-19; người chịu trách nhiệm kiểm
tra, giám sát; kinh phí thực hiện. Căn cứ thực tế triển khai kết quả kiểm tra, giám sát, đơn vị quản
điều chỉnh kế hoạch/phương án cho phù hợp.
2. Phân công công khai tên, s điện thoại của cán bộ phụ trách công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 tại khu dịch vụ để người lao động/làm việc, người bán hàng khách hàng biết, liên hệ
khi cần thiết.
3. cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 với chính quyền địa phương
theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Hướng dẫn y.
4. Tạo QR hoặc tờ khai y tế để kiểm dịch trang bị khẩu trang, ớc rửa tay tại lối vào khu
dịch vụ.
5. Bố trí khu vực xếp hàng o khu dịch vụ đánh dấu vị trí giãn cách giữa các khách hàng
theo quy định. Tại khu vực lối vào khu dịch vụ: tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động/làm việc,
người bán hàng, khách hàng khai báo y tế (quét QR tại điểm kiểm dịch hoặc trên ứng dụng
PC-Covid hoặc khai trên giấy), sát khuẩn tay, đeo khẩu trang gi khoảng cách theo quy định; bố trí
biển báo quy định phòng, chống dịch, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay; biện pháp kiểm soát mật độ
người vào khu dịch vụ đảm bảo quy định phòng, chống dịch, đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy
định.
6. B trí phòng/khu vực cách ly tạm thời cho người lao động/làm việc, người bán hàng khi đang
làm việc tại khu dịch vụ một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc
được xác định mắc bệnh hoặc được xác định người tiếp xúc vòng 1 (F1) hoặc người tiếp xúc vòng 2
(F2). Phòng/khu vực ch ly tạm thời phải đảm bảo các yêu cầu (theo hướng dẫn tại Phụ lục 7 kèm
theo). Trường hợp không thể b trí phòng cách ly tạm thời thì phải b trí một khu vực riêng để cách ly
tạm thời, khu vực này phải tách biệt hoàn toàn với các khu vực bán hàng, giao nhận hàng trong khu
dịch vụ.
7. Yêu cầu đơn vị người giao hàng thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K, quy định về phòng,
chống dịch và ghi lại thông tin người giao hàng, người nhận hàng, thời gian giao nhận hàng...; biện
pháp để hạn chế tiếp c giữa người giao hàng và người nhận hàng.
8. Tổ chức theo i hàng ngày sức khỏe của người lao động/làm việc, người bán hàng; không
bố trí làm việc đối với người một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó th
người thuộc đối tượng F1, F2; yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng tự đo thân nhiệt, theo
dõi sức khỏe tại nhà trước đến nơi làm việc và không đi làm khi một trong các biểu hiện như mệt mỏi,
sốt, ho, đau rát họng, khó thở,... phải báo cho đơn vị quản lý, y tế địa phương để được vấn và xử
theo quy định.
9. Phát thanh trong thời gian mở cửa khu dịch vụ để nhắc nhở người lao động/làm việc, người
bán hàng, khách hàng thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (thực hiện
Thông điệp 5K, quy định về phòng chống dịch COVID-19,...), khuyến khích đối với nhà hàng.
10. Bố trí đủ thùng đựng chất thải nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh đảm
bảo luôn đủ nước sạch, phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, giấy vệ sinh cho người lao động/làm
việc, người bán hàng khách hàng.
11. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn tại Phần thứ ba của Hướng dẫn y.
12. Yêu cầu các hộ kinh doanh/gian hàng trong khu dịch vụ ký cam kết thực hiện ng tác
phòng, chống dịch COVID-19 theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo ớng dẫn này.
13. Khi phát hiện người một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở tại
khu dịch vụ, thực hiện xử trí theo hướng dẫn tại Phụ lục 7 kèm theo Hướng dẫn này.
14. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho tất cả hộ kinh doanh/gian hàng, người lao
động/làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ về Hướng dẫn này các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh COVID-19.
15. Điều chỉnh số lượng người lao động/làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ theo tình hình
dịch bệnh theo quy định của chính quyền địa phương.
16. Xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT
ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện
Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính ph kế hoạch tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19 cho người lao động.
17. Thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 một tuần/lần theo mẫu
tại Ph lục 4 m theo Hướng dẫn này cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn.
II. Đối với hộ kinh doanh/gian hàng trong khu dịch v
1. Tuân th việc sắp xếp nơi bán hàng của đơn vị quản khu dịch vụ, đảm bảo khoảng cách an
toàn trong phòng, chống dịch.
2. Yêu cầu người bán hàng, người lao động/làm việc không đến làm việc nếu một trong các
biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, k thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu
cầu của cơ quan y tế.
3. Yêu cầu người bán hàng, người lao động/làm việc luôn thực hiện Thông điệp 5K các quy
định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của đơn vị quản khu dịch vụ.
4. Thông báo ngay cho cán b quản khu dịch vụ, cán bộ đầu mối phụ trách phòng, chống dịch
tại khu dịch vụ nếu phát hiện bản thân hoặc khách hàng, người lao động/làm việc, người bán hàng có
một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở; hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách
an toàn thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của đơn v quản khu dịch vụ.
5. Nhắc nhở khách hàng luôn đeo khẩu trang, tuân thủ khoảng cách khi mua hàng chờ mua
hàng.
6. Quản người lao động/làm việc, người bán hàng về các thông tin như tên, năm sinh, số
CMT/CCCD, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ quê quán; yêu cầu người lao động/làm việc, người bán
hàng thông báo khi tiếp xúc với các trường hợp F0 hoặc F1, F2.

Quyết định 5619/QĐ-BYT

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung Quyết định 5619/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng.

Ngày 07/12/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5619/QĐ-BYT hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. Trong hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng, Bộ Y tế lưu ý người lao động, bán hàng, khách hàng không đến khu dịch vụ nếu: Mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà...

BỘ Y TẾ

_______

Số: 5619/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng (bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19

- Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lưu: VT, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

Theo dõi nội dung chi tiết tại file tải

Đánh giá bài viết
1 466
Sắp xếp theo
    Y tế - Sức khỏe Xem thêm