Quyết định 5772/QĐ-BYT 2021 Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”

BỘ Y TẾ
______
Số: 5772/QĐ-BYT
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Biểu mẫu quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”
_______
BỘ TRƯỞNG B Y TẾ
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Quy định Chức
năng, nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mẫu quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”.
Điều 2. Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” ban hành theo Quyết định này được áp
dụng thống nhất tại tất cả các sở tiêm chủng trên cả nước.
Điều 3. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 4. Các Ông, Bà: Cục trưởng Cục Công ngh thông tin, Cục trưởng Cục Y tế d phòng,
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục,
Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn v trực thuộc B Y tế; Giám đốc S Y tế các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế c ngành các đơn v liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- PTTg. Đức Đam (để báo o);
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các bộ: Ngoại giao, Công an, Thông tin
Truyền thông (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Lưu: VT, CNTT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn
BỘ Y TẾ
_______
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
BIỂU MẪU QUY TRÌNH CẤP “HỘ CHIẾU VẮC XIN”
(Ban hành kèm theo Quyết định s 5772/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế)
1. Biểu mẫu “Hộ chiếu vắc xin”
1.1. Các trường thông tin hiển thị:
1. Họ tên;
2. Ngày tháng năm sinh;
3. Quốc tịch;
4. Bệnh dịch chứng nhận nhắm tới;
5. Số mũi tiêm đã nhận;
6. Ngày tiêm;
7. Liều số;
8. Vắc xin;
9. Sản phẩm vắc xin;
10. Nhà cung cấp hoặc sản xuất vắc xin;
11. số của chứng nhận.
Các thông tin trên s được số, hoá được đóng gói dưới dạng QR định dạng 2D.
Yêu cầu cụ thể sẽ được tả tại Mục 4.
1.2. Các thông tin trên bao gồm họ tên ngày sinh kết hợp với giấy tờ định danh khác như
CMND, CCCD hay hộ chiếu để giúp định danh người sở hữu.
1.3. Các thông tin về bệnh dịch chứng nhận nhắm tới, vắc xin, loại vắc xin nhà cung cấp
hoặc sản xuất sẽ được hiển thị tương ng với tài liệu “COVID-19 vaccine tracker and landscape” của
WHO được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của WHO “Value Sets for EU Digital COVID
Certificates do Liên minh Châu Âu (EU) ban hành.
1.4. Ngày tiêm số mũi tiêm đã nhận để c định thông tin tiêm chủng.
1.5. QR hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày khởi tạo.
Hình 1: Minh họa Chứng nhận điện t đã tiêm vắc xin COVID-19 của Việt Nam trên thiết bị di
động
2. Quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”
2.1. đồ quy trình

Quyết định 5772/QĐ-BYT 2021

VnDoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của Quyết định 5772/QĐ-BYT 2021 Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”.

Ngày 20/12/2021, Bộ Y tế ra Quyết định 5772/QĐ-BYT về việc ban hành Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”. Theo đó, biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” ban hành theo Quyết định 5772/QĐ-BYT được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước.

Xem toàn bộ nội dung quyết định tại file PDF

Đánh giá bài viết
1 25
Sắp xếp theo
    Hành chính Xem thêm