Hươu Con Nhạc Họa Lớp 8

So sánh giọng song song và giọng cùng tên

1) Giọng song song và giọng cùng tên là gì? so sánh hai loại giọng trên

2) Nêu thứ tự dấu thăng và dấu giáng ở khóa biểu?

3
3 Câu trả lời
 • Thư Anh Lê
  Thư Anh Lê

  Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung hóa biểu.

  Giọng la thứ hòa thanh có âm bậc VII tăng lên 1/2 cung so với giọng la thứ tự nhiên

  Trả lời hay
  7 Trả lời 18/12/21
  • Tiểu Thư
   Tiểu Thư

   Câu 1.

   Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung hóa biểu

   Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hóa biểu

   * So sánh:

   - Giống nhau:

   + Đều có một giọng trưởng và một giọng thứ.

   - Khác nhau:

   + Giọng song song khác nhau về âm chủ nhưng giống nhau về hóa biểu.

   + Giọng cùng tên khác nhau về hóa biểu nhưng giống nhau về âm chủ.

   Câu 2.

   Thứ tự dấu thăng và dấu giáng ở khóa biểu:

   Dấu thăng trên khóa biểu xuất hiện theo quãng 5 đi lên

   Dấu giáng trên khóa biểu xuất hiện theo quãng 5 đi xuống

   Trả lời hay
   3 Trả lời 18/12/21
   • Phi Công Trẻ
    Phi Công Trẻ

    1.Định nghĩa giọng song song: Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung hóa biểu.

    Định nghĩa giọng cùng tên: Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hóa biểu.

    So sánh giọng cùng tên và giọng song song:

    Giống nhau:

    Đều có một giọng trưởng và một giọng thứ, ví dụ: Đô trưởng – Đô thứ hoặc Đô trưởng – La thứ.

    Khác nhau:

    • Giọng song song khác nhau về âm chủ nhưng giống nhau về hóa biểu. (Giọng Fa trưởng và Rê thứ có chung hóa biểu là dấu Si giáng)
    • Giọng cùng tên khác nhau về hóa biểu nhưng giống nhau về âm chủ (Giọng Đô trưởng hóa biểu không có dấu thăng, dấu giáng; Giọng Đô thứ có 3 dấu giáng)

    2. Sự xuất hiện của dấu thăng trên hóa biểu: Dấu thăng trên hóa biểu xuất hiện theo .

    Sự xuất hiện của dấu giáng trên hóa biểu: Dấu giáng trên hóa biểu xuất hiện theo Quãng 5 đi xuống

    0 Trả lời 18/12/21

    Nhạc Họa

    Xem thêm