Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2014-2015 trường tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

Mời các bạn cùng làm bài thi trắc nghiệm Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2014-2015 trường tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang vừa được cập nhật trên hệ thống VnDoc, với nhiều dạng bài tập khác nhau không chỉ giúp bạn rèn luyện các kỹ năng mà còn ôn lại ngữ pháp và từ vựng đã được học.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường tiểu học Bản Cầm, Lào Cai

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học số 1 Mường Nhà, Điện Biên

 • PART I: Listening
  I. Listen and match


  đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn tiếng anh
  Gợi ý: 1 - b; 2 - ...; 3 - ...; ....
  1 - b; 2 - a; 3 - e; 4 - d; 5 - c
 • II. Listen and circle


  Gợi ý: a; ...; ....; ....
  a; b; c; e; g
 • III. Listen and number


  a - 2; b - 1; c - 5; d - 3; e - 4
 • IV. Listen and tick


  1 - b; 2 - b; 3 - a; 4 - a; 5 - b
 • V. Listen and complete


  1. A: Would you like some milk?

  B: No, thank.

  2. A: Would you like some _________________?

  B: Yes, please.

  noodles
 • 3

  A: What does your father do?

  B: He’s a _________________.

  worker
 • 4

  A: What is Tet?

  B: It’s a big _________________ in our country.

  festival
 • 5

  A: How much is the _________________ over there?

  B: It’s 35,000 dong.

  T-shirt
 • PART II: Reading

  Read and do the tasks

  Hi, my name is Phong. I have two best friends Nam and Mai. We all like going to the zoo. Nam likes the monkeys very much. They can swing, ride a bike and do funny things. They like eating bananas. Mai does not like the monkeys. Mai likes the giraffes because they are pretty. They can eat leaves on the high trees with their long neck. I like the tigers best. They are beautiful but scary. They can jump into the burning hoop.

  I. Tick Yes or No

  1. Phong and his friends like going to the zoo.

  2. Nam likes eating bananas.

  3. Mai likes the tigers because they are beautiful.

  4. The tigers can jump into the burning hoop.

 • 1
  Yes
 • 2
  No
 • 3
  No
 • 4
  Yes
 • II. Read the passage again and answer the questions

  1. What do Phong, Nam and Mai like doing?

  They like going to the zoo.

  2. Does Mai like the monkeys?
  _____________________________________

  No, she doesn’t/ does not.
 • 3

  What animal does Phong like?

  ________________________

  He likes the tigers.
 • 4

  What can the tigers do?

  __________________________

  They can jump into the burning hoop.
 • PART III: Writing

  I. Look at the picture and the letters. Write the words as example

 • 1
  tea
 • 2
  doctor
 • 3
  rice
 • 4
  bear
 • II. Complete sentences
 • 2
  noodles
 • 3
  presents
 • 4
  time
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 620
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 4

  Xem thêm