Tờ trình đề nghị khen thưởng năm 2021

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2021 trong bài viết dưới đây xin được gửi đến các bạn tham khảo. Tờ trình đề nghị khen thưởng mới nhất đưa ra căn cứ để xét tặng thưởng và danh hiệu đề nghị cho tổ chức cũng như cá nhân.

1. Tờ trình đề nghị khen thưởng mẫu 1

ĐẢNG BỘ …………………               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………….

*

Số: …- TTr/CB                                ……….., ngày … tháng … năm 20…

TỜ TRÌNH

đề nghị khen thưởng năm 20…

Kính gửi: Đảng uỷ ……………………………

Căn cứ quy định số ……………… ngày … tháng … năm … Quy định về hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên của Tỉnh Uỷ ………………;

Căn cứ công văn hướng dẫn số ………… ngày …/…/… của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ ……………… về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong các đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ công văn hướng dẫn số …………… ngày …/…/… của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ …………. về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm;

Căn cứ kết quả cuộc họp chi bộ ngày … tháng … năm … của Chi bộ …………………. về kiểm điểm đánh giá chất lượng TCCS đảng và phân loại đảng viên cuối năm,

Chi bộ ……………… làm tờ trình đề nghị Đảng uỷ …………… xem xét khen tặng các tập thể, cá nhân sau:

* Tập thể:

Khen tặng danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh cho chi bộ ………………. (Có biểu điểm tự đánh giá và bản thuyết minh kèm theo).

* Cá nhân:

Khen tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đảng viên (Có phiếu biểu quyết đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và danh sách kèm theo).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:                                                      TM /CHI BỘ

- Cấp ủy đảng bộ (b/c); BÍ THƯ

- Đảng viên trong chi bộ;

- Lưu hồ sơ;

2. Tờ trình đề nghị khen thưởng mẫu 2

UBND TỈNH.......

SỞ NỘI VỤ

Số...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày .......tháng .........năm .......

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị khen thưởng

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số ........... ngày ............ của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ..........;

Ngày ........, Sở Nội vụ nhận được Tờ trình số .của Hội Cựu c.......hiến binh tỉnh ......về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VI, giai đoạn ............

Sau khi xem xét hồ sơ và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu tỉnh . nhân dịp .........kỷ niệm .......năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VI, giai đoạn......... (có danh sách kèm theo).

Tiền thưởng cho mỗi tập thể là ......... đồng, mỗi cá nhân là . đồng; tổng......... số tiền thưởng là .......... đồng (Mười triệu,bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn) được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Ban TDKT tỉnh;

- Lưu: VT, …(8)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ

(Ký tên, đóng dấu)

3. Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng của Bộ Tư pháp

MẪU SỐ 1: TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp)

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr….

…(1)…., ngày …. tháng …. năm ……

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị khen thưởng …..(2)

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên)

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày tháng năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và kết quả phiên họp ngày…tháng…năm…của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ..(3)..

…(3)… kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp (hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên) xét, tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ..(2)…. như sau:

1. “Cờ thi đua ngành Tư pháp” ….tập thể.

2. “Tập thể lao động xuất sắc”…..tập thể.

3. “Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp” …..cá nhân.

4. “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”….tập thể;….cá nhân.

……………………………..

(Có danh sách kèm theo)

…(3).. kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Địa danh;

(2) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích năm, theo chuyên đề……..;

(3) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị.

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

(kèm theo Tờ trình số /TTr - … ngày… tháng… năm … của…..)

Số TT

Danh hiệu, hình thức khen thưởng

Họ và tên cá nhân; tên tập thể

Chức vụ, đơn vị

I

Cờ thi đua ngành Tư pháp

 

1.

….

 

 

 

 

II

Tập thể lao động xuất sắc

 

1.

……

 

 

 

 

III

Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp

 

1

Ông (bà ) …

 

 

 

IV

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

a.

Tập thể:

 

1.

…..

 

 

 

 

b.

Cá nhân

 

1.

Ông (bà ) ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

4. Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tập thể vững mạnh số 1

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TRỰC TIẾP
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

Số: /TTr….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….(1)…., ngày …. tháng …. năm ……

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị tặng ………………………(2)

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số…../2018/QĐ-UBND ngày …../…../2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình;

Xét thành tích xuất sắc của ….(3) và biên bản xét ngày ….tháng …..năm ….. của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……..(4) ……….. kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng (đề nghị khen thưởng):

Liệt kê các danh hiệu (hình thức khen thưởng) và tên của tập thể (cá nhân) đề nghị khen thưởng……..(5).

(Đính kèm biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và kết quả bỏ phiếu của đơn vị trình khen; báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân) (6)

Đã có thành tích xuất sắc trong …………………………….(7).

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Ban TDKT tỉnh;

- Lưu: VT, …(8)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú:

(1): Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính.

(2): Ghi rõ danh hiệu, hình thức đề nghị tặng thưởng đối với khen thưởng tổng kết năm; Đối với khen thưởng đột xuất hay khen thưởng theo chuyên đề ghi rõ hình thức đề nghị tặng thưởng và ghi trực tiếp vào (2).

(3): Ghi rõ tên tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trong năm (đối với trường hợp đề nghị khen thưởng tổng kết năm); trong chiến đấu phòng chống lụt bão, trong bảo vệ tài sản (đối với trường hợp khen thưởng đột xuất); trong phong trào thi đua (trường hợp khen thưởng theo chuyên đề).

(4): Tên đơn vị trình khen.

(5): Trường hợp đề nghị 01 danh hiệu thi đua hoặc 01 hình thức khen thưởng nào đó thì tiếp vào (5). Tờ trình đề nghị khen cao có thể đề nghị nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, riêng các tờ trình đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thì trình từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng độc lập.

- (6): Trường hợp khen thưởng chuyên đề chỉ cần Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị trình khen và báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân; đối với khen thưởng đột xuất chỉ cần Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị trình khen và danh sách trích ngang và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân.

- (7): Ghi rõ thành tích trong công tác năm hay trong phong trào thi đua (cụ thể phong trào …..), ví dụ:

- Câu thành tích đề nghị khen thưởng tổng kết năm: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm ….”.

- Câu thành tích đề nghị khen thưởng theo chuyên đề: “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ……”

- Câu thành tích đề nghị khen thưởng đột xuất: “Đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, bảo vệ tài sản của nhân dân…..”

- (8): Viết tắt tên cơ quan, tổ chức tham mưu soạn thảo.

5. Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng chi bộ trong sạch vững mạnh số 2

ĐẢNG BỘ …………………

CHI BỘ ……………………….

*

Số: …- TTr/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

……….., ngày … tháng … năm 20…

TỜ TRÌNH
đề nghị khen thưởng năm 20…

Kính gửi: Đảng uỷ ……………………………

Căn cứ quy định số ……………… ngày … tháng … năm … Quy định về hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên của Tỉnh Uỷ ………………;

Căn cứ công văn hướng dẫn số ………… ngày …/…/… của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ ……………… về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong các đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ công văn hướng dẫn số …………… ngày …/…/… của Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ …………. về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm;

Căn cứ kết quả cuộc họp chi bộ ngày … tháng … năm … của Chi bộ …………………. về kiểm điểm đánh giá chất lượng TCCS đảng và phân loại đảng viên cuối năm,

Chi bộ ……………… làm tờ trình đề nghị Đảng uỷ …………… xem xét khen tặng các tập thể, cá nhân sau:

* Tập thể:

Khen tặng danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh cho chi bộ ………………. (Có biểu điểm tự đánh giá và bản thuyết minh kèm theo).

* Cá nhân:

Khen tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đảng viên (Có phiếu biểu quyết đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và danh sách kèm theo).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Cấp ủy đảng bộ (b/c); BÍ THƯ

- Đảng viên trong chi bộ;

- Lưu hồ sơ;

TM /CHI BỘ

 

 

 

Mời các bạn tham khảo mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng cuối năm

Tờ trình đề nghị khen thưởng

Trên đây là mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng 2021 để cuối năm diễn ra được trọn vẹn và hoàn hảo nhất các bạn có thể tham khảo các mẫu đơn Mẫu quyết định khen thưởng, Quy định tiêu chí đánh giá công việc của nhân viên, Bảng đánh giá nhân viên cuối năm để công việc diễn ra trơn tru và thuận lợi nhất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 35.029
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm