Tổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế 2017

Tổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế mới nhất

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết về tổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế mới nhất để bạn đọc cùng tham khảo. Tổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế bao gồm những tài liệu ôn thi các môn tin học văn học, môn tiếng anh, môn kiến thức chung. Gồm giáo trình lý thuyết và thực hành, những bộ đề ôn thi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về bản tổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế mới nhất tại đây.

Tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức môn Kiến thức chung 2014

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Đề thi tuyển dụng công chức môn Tiếng Anh năm 2015 tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin Học

CÂU TRẮC NGHIỆM
PHẦN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Câu 1: Trong hệ điều hành Windows Xp, khi xuất hiện hộp thoại đăng nhập ta có thể

a) Nhấn phím ESC để bỏ qua
b) Nhập bất kỳ User name & Password
c) Phải nhập đúng User name & Password
d) Thực hiện một trong 3 cách trên đều được

Câu 2: Trong Windows Explorer muốn đổi tên thư mục ta dùng bàn phím nóng nào sau đây.

a) Click vào tên thư mục và ấn phím F2
b) Click vào tên thư mục và dùng lệnh Edit / Rename
c) Các câu A và B đều đúng
d) Các câu A và B đều sai

Câu 3: Trong máy tính bộ phận CPU là:

a) Bộ nhớ chính của máy
b) Nơi chứa dữ liệu quan trọng
c) Phần mềm của máy
d) Đơn vị xử lý trung tâm

Câu 4: Click mouse vào Button Start/ Setting/ Control Panel chọn Regional and Language Options để:

a) Để thay đổi dạng ngày tháng
b) Thay đổi dạng tiền tệ
c) Thay đổi dạng số thức
d) Cả 3 đều đúng

Câu 5: Để khởi động lại nhanh máy vi tính trong lúc đang làm việc với máy mà gặp sự cố nào đó , ta dùng tổ hợp phím hay thao tác nào sau đây:

a) Ctrl_Shift_Delete
b) Ctrl_Alt_Delete
c) Ctrl_Alt_Del_Shift
d) Các câu trên đều sai

Câu 6: Trong windows Explore khi xoá hẳn File/Folder không phục hồi ta sử dụng:

a) Shift_Delete
b) Ctrl_Delete
c) Ctr_shift_Delete
d) Alt_Delete

Câu 7: Hệ điều hành là gì?

a) Là các chương trình điều khiển máy tính hoạt động và giúp giao tiếp giữa người và máy tính
b) Là hệ thống các chương trình nhằm giúp người dùng viết các chương trình cho máy tính
c) Là tập hợp các chương trình do Microsoft sản xuất như: Dos, Windows95,......
d) Tất cả đều đúng

Câu 8: Cách thức nào sau đây dùng để chọn mục tìm kiếm 1 tệp (file) trong ổ đĩa cứng, ta bắt đầu từ Menu Start?

a) Start Search Chọn for file or folder
b) Start Find Chọn for file or folder
c) Click right mouse vào Start Search chọn for file or folder
d) Câu a và c đều đúng

Câu 9: Hệ điều hành Windows 95/98/2000/xp là:

a) Hệ điều hành mạng
b) Các phần mềm ứng dụng
c) Các phần mềm tiện ích
d) Phần mềm cơ bản hệ thống

Câu 10: Trong các kí hiệu sau, kí hiệu nào dùng làm đơn vị đo thông tin trong máy tính?

a) Gb, Bytes (B), Bit, Kb, Mb
b) FDD
c) HDD
d) KG

Câu 11: Để phục hồi Folder/File đã xoá trong Recycle ta chọn Folder/File rồi chọn lệnh?

a) Cut
b) Delete
c) Restore
d) Tất cả đều sai

Câu 12: Khi mở nhiều cửa sổ nằm trên thanh Taskbar, tổ hợp phím nào sau đây dùng để chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ?

a) Alt + Tab
b) Tab + Shift
c) Shift + Alt
d) Tab + Esc
Câu 13: Trong môi trường windows xp nếu đặt tên cho file là "Bang luong 12/12/08" thì:

a) Sai, vì có dạng ngày tháng
b) Sai, vì có dạng ngày tháng và dấu /
c) Sai, vì có dấu /
d) Cả 3 câu trên không sai

Câu 14: Trong cửa sổ Windows Explorer chức năng Menu Edit/Invert Selection dùng để:

a) Chọn các File/Folder không liên tục
b) Chọn các File/Folder liên tục
c) Chọn ngược lại các File/Folder đã chọn
d) Cả 3 đều đúng

Câu 15: Trong cửa sổ Windows, để chọn các File/Folder không liên tục. Click mouse lên File/Folder và ấn phím gì để chọn File/Folder tiếp theo.

a) Alt
b) Ctrl
c) Insert
d) Không thể chọn

Câu 16: Để đặt thuộc tính ẩn cho File or Folder ta chọn lệnh:

a) View Folder Options Tab View Do not show hidden files or folder
b) Tools Folder Options Tab View Do not show hidden files or folder
c) Click right mouse trên đối tượng Properties chọn Hidden
d) Tất cả các câu trên đều sai

Câu 17: Cách thức nào trong windows xp dùng để thay đổi chế độ hiển thị màn hình?

a) Vào Start Setting Control panel Display
b) Click right mouse trên vùng trống Desktop Properties
c) Hai câu trên đều đúng
d) Các câu trên đều sai

Câu 18: Các tuỳ chọn trong Control Panel có tác dụng.

a) Thay đổi các thông số hệ thống máy tính
b) Thay đổi tên của các đối tượng
c) Thay đổi thuộc tính của Folder và File
d) Các câu trên đều đúng

Câu 19: Để tạo nhóm (group), người quản trị logon vào mạng với user của người quản trị (Administator). Ta chọn chức năng nào trong Control panel

a) Start/ Control Panel/ Administrator Tools/Computer management
b) Start/ Control Panel/ Network Connections
c) Cả 2 câu trên sai
d) Cả 2 câu trên đúng

Câu 20: Để thay đổi chế độ phân giải (hiển thị) của màn hình thì right click chỗ vùng trống trên desktop sau đó:

a) Chọn properties Apperance
b) Chọn properties Effect
c) Chọn properties Backgroud
d) Chọn properties Settings

Câu hỏi trắc nghiệm môn thi Tiếng Anh

300 SENTENCES OF CERTIFICATE A&B

I. GRAMMAR (300 SENTENCES)

1. Is Susan ........... home?

a. in b. at c. on d. under

2. "Do the children go to school every day?"-"....................."

a. Yes, they go. b. Yes, they do. c. They go. d. No, they don't go.

3. What ............ now?

a. is the time b. does the time c. is time d. is it

4. They always go to school ............. bicycle.

a. with b. in c. on d. by

5. What color ........... his new car?

a. have b. is c. does d. are

6. Are there many students in Room 12?-- "..................................................."

a. Yes there are. b. Yes, they are. c. Some are. d. No they aren't.

7. You should do your ................. before going to class.

a. home work b. homework c. homeworks d. housework

8. Mr. Pike ............ us English.

a. teach b. teaches c. teaching d. to teach

9. Tom and ............. are going to the birthday party to gether.

a. I b. me c. my d. mine

10. Our English lessons are ............... long.

a. many b. much c. a lot of d. very

Mời bạn đọc cùng tải về bản RAR để xem đầy đủ nội dung thông tin của bộ tài liệu ôn thi công chức thuế

Đánh giá bài viết
1 1.448
Sắp xếp theo

Thi công chức - viên chức

Xem thêm