Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Trắc nghiệm tiếng Anh 6 Unit 8 có đáp án phần Ngữ âm (Phonetics) bao gồm 30 câu trắc nghiệm tìm từ có cách phát âm khác với những từ còn lại với nội dung từ vựng lấy trong Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Sports And Games giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức từ mới đã học hiệu quả. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh 6 hữu ích dành cho quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Trắc nghiệm Unit 8 lớp 6 Sports And Games có đáp án

Đề ôn tập ngữ âm Unit 8 tiếng Anh lớp 6 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 6 mới theo từng unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 8 Sports and Games có đáp án được biên tập bám sát nội dung từ mới tiếng Anh 6 Unit 8 giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập từ vựng trọng tâm hiệu quả.

Exercise 1. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. prepare

B. care

C. pear

D. peer

Question 2:

A. ear

B. bear

C. near

D. hear

Question 3:

A. badminton

B. volleyball

C. basketball

D. gymnastics

Question 4:

A. judo

B. marathon

C. pole

D. most

Question 5:

A. regard

B. jacket

C. athletics

D. racket

Question 6:

A. javelin

B. water

C. archery

D. record

Question 7:

A. skiing

B. ring

C. tennis

D. fighting

Question 8:

A. rate

B. marathon

C. skate

D. congratulate

Question 9:

A. fond

B. goggles

C. congratulations

D. competition

Question 10:

A. ice

B. swim

C. javelin

D. cycling

Question 11:

A. baseball

B. fantastic

C. race

D. skate

Question 12:

A. tennis

B. regatta

C. basket

D. elect

Question 13:

A. athlete

B. think

C. birth

D. these

Question 14:

A. these

B. house

C. horse

D. increase

Question 15:

A. goggles

B. gym

C. regard

D. congrats

Exercise 2. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

1. A. clea B. prepare C. rea D. fear
2. A. bare  B. care C. tea D. air
3. A. dare  B. career C. deer D. area
4. A. invariable  B. chair C. square  D. engineer
5. A. beard  B. vegetarian  C. cheer D. gear
6. A. upstairs  B. swea C. carrier D. stare
7. A. hei B. shear C. sphere  D. theater
8. A. various B. librarian C. wea D. dreary
9. A. nea B. pai C. dea D. rear
10. A. bee B. bea C. fare  D. dairy

Exercise 3. Find the word which has a different stress pattern. Read the words aloud.

1. A. badminton B. always C. volleyball D. aerobics

2. A. karate B. swimming C. running D. tennis

3. A. equipment B. skateboard C. favorite D. racket

4. A. stadium B. football C. sailing D. event

5. A. popular B. sportsman C. competition D. marathon

Đáp án:

Exercise 1. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

1 - D 2 - B 3 - B 4 - B 5 - C
6 - D 7 - D 8 - B 9 - C 10 - A
11 - B 12 - A 13 - D 14 - A 15 - B

Exercise 2. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - B;

6 - C; 7 - A; 8 - D; 9 - B; 10 - A;

Exercise 3. Find the word which has a different stress pattern. Read the words aloud.

1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - D; 5 - C;

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 6 mới Unit 8 Phonetics có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
9 2.461
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm