Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

Tài liệu luyện kỹ năng viết (Writing) tiếng Anh Unit 5 lớp 6 sách mới có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 củng cố kỹ năng làm bài hiệu quả cũng như tích lũy thêm nhiều cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng xuất hiện trong bài học hiệu quả.

Tiếng Anh 6 Unit 5: Natural Wonders Of The World

Nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 6 theo Unit, đề kiểm tra tiếng Anh Unit 5 Writng skill có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài học giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: There/ compass/ sleeping bag/ and/ some plasters/ in/ their backpack.

A. There is a compass, a sleeping bag, and some plasters in their backpack.

B. There are a compass, a sleeping bag, and some plasters in their backpack.

C. There is compass, a sleeping bag, and some plasters in their backpack.

D. There are compass, sleeping bag, and some plasters in their backpack.

Question 2: Is/ Nile/ longest/ river/ world?

A. Is the Nile the longest river in world?

B. Is Nile the longest river in the world?

C. Is the Nile longest river in the world?

D. Is the Nile the longest river in the world?

Question 3: This site/ famous/ thrilling/ scenery.

A. This site is famous thrilling scenery.

B. This site is famous as thrilling scenery.

C. This site is famous for thrilling scenery.

D. This site is famous with thrilling scenery.

Question 4: I/ have never/ be/ more beautiful/ a waterfall/ before.

A. I am have never a more beautiful waterfall before.

B. I have never been to a more beautiful waterfall before.

C. I have never be to a more beautiful waterfall before.

D. I have never been a more beautiful waterfall before.

Question 5: I/ call/ the/ travel agents/ now.

A. I’m calling the travel agent now.

B. I calling the travel agent now.

C. I call the travel agent now.

D. I’m call the travel agent now.

Đáp án

1. A2. D3. C4. B5. A

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: mountain/ amazed/ Are/ seeing/ at/ the/ you?

A. Are you seeing the amazed at mountain?

B. Are you amazed at seeing the mountain?

C. Are the mountain amazed at seeing you?

D. Are the mountain seeing you amazed at?

Question 7: London/ city/ the/ historic/ is/ of/ buildings.

A. London is the historic buildings of city.

B. London is historic city of the buildings.

C. London the city is of buildings historic.

D. London is the city of historic buildings.

Question 8: visitors/ every year/ This/ has/ more than/ city/ 2000.

A. This city has more than 2000 visitors every year.

B. This visitors has more than 2000 city every year.

C. This more than 2000 city has visitors every year.

D. This has city more than 2000 visitors every year.

Question 9: a/ can/ in/ What/ be/ desert/ found?

A. What a desert can found be in?

B. What can be found in a desert?

C. What be can found in a desert?

D. What can in a desert be found?

Question 10: to/ Mary/ likes/ visit/ the/ best/ pagoda.

A. Mary likes to visit the pagoda best.

B. Mary likes the pagoda to visit best.

C. Mary likes visit to the best pagoda.

D. Mary the likes to visit best pagoda.

Đáp án

6. B7. D8. A9. B10. A

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: It was very kind of you to send me the postcard.

A. Thanks for sending me the postcard.

B. The postcard was beautiful.

C. Sorry, I don’t like the postcard.

D. The postcard was very kind.

Question 12: The valley is so dangerous to live in.

A. The valley is far from here.

B. The valley attracts lots of tourists.

C. People shouldn’t live in the valley.

D. It’s a good idea to live in the valley.

Question 13: Let’s go camping in the mountain.

A. Don’t go camping in the mountain.

B. People never go camping in the mountain.

C. Why going camping in the mountain?

D. What about going camping in the mountain?

Question 14: No mount in the world is higher than Mount Everest.

A. Mount Everest is the highest mount in the world.

B. A lot of mounts in the world is higher than Mount Everest.

C. Most mount in the world is the highest of Mount Everest.

D. Mount Everest is high, so as the others.

Question 15: The island has diverse plants species.

A. The island has no plants species.

B. There are diverse plants species in the island.

C. Plants species in the island is dangerous.

D. The island has the most diverse plants species.

Đáp án:

11. A12. C13. D14. A15. B

Trên đây là Bài tập Writing tiếng Anh Unit 5 lớp 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 2.261
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm