Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

Nối tiếp bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh Unit 6 lớp 6: Our Tet Holiday, tài liệu bài tập ngữ pháp tiếng Anh (Grammar) Unit 6 có đáp án dưới đây nhắc lại những nội dung cấu trúc tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài học. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 6 theo từng chuyên đề hiệu quả. Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và học sinh tham khảo, download tài liệu.

Tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet Holiday

Bài tập Ngữ pháp (Grammar) Tiếng Anh 6 mới Unit 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 mới theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 6 liên quan đến nhiều chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh khác nhau giúp các em nhắc lại kiến thức hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: People often __________ their house at Tet.

A. watch

B. decorate

C. hang

D. All are correct

Question 2: The first one to step in the house in the New Year is _____________.

A. first-footer

B. feather

C. rubbish

D. firework

Question 3: In the North of Vietnam, people usually buy _____________ blossoms on New year.

A. apricot

B. peach

C. daisy

D. rose

Question 4: We _____________ a calendar on the wall tomorrow.

A. hang

B. hangs

C. will hang

D. hanged

Question 5: My mother told me to empty _____________ the rubbish.

A. out

B. on

C. in

D. over

Question 6: On New Year Eve, we watch fireworks and _____________ a wish.

A. do

B. make

C. have

D. get

Question 7: My family will go to the _____________ to make wishes for the new year.

A. calendar

B. furniture

C. pagoda

D. shopping

Question 8: We _____________ eat too much sweet food.

A. must

B. can’t

C. shouldn’t

D. have to

Question 9: Hanna _____________ shorts and shirts to the pagoda tomorrow.

A. won’t wear

B. don’t wear

C. should wear

D. may wear

Question 10: Thai’s new year is _____________ April.

A. in

B. at

C. on

D. for

Question 11: Vietnamese usually _____________ friends and relatives at Tet.

A. celebrate

B. give

C. watch

D. visit

Question 12: Does your mother _____________ special foods on New Year?

A. cook

B. hang

C. plant

D. give

Question 13: We will have a family _____________ on the day when a year ends.

A. cleaning

B. gathering

C. watching

D. talking

Question 14: I think we _____________ break things on the first day of the new year.

A. mustn’t

B. can’t

C. needn’t

D. shouldn’t

Question 15: My sister and I enjoy _____________ the shopping at the Tet market.

A. making

B. doing

C. having

D. getting

Đáp án

1. B2. A3. B4. C5. A6. B7. C8. C
9. A10. C11. D12. A13. B14. D15. B

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 3.497
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm