Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Tài liệu luyện tập kỹ năng viết tiếng Anh Unit 7 lớp 6 sách mới có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 chương trình mới khác nhau như: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh, Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi, ... giúp các em học sinh lớp 6 củng cố kỹ năng làm bài hiệu quả cũng như tích lũy thêm nhiều cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng xuất hiện trong bài học hiệu quả.

Tiếng Anh 6 mới Unit 7: Television

Nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 6 theo Unit, đề kiểm tra tiếng Anh Unit 7 Writng skill có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài học giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Television/ a tool/ gain/ education/ information.

A. Television is a tool to gain education and information.

B. Television is a tool gaining education and information.

C. Television are a tool to gain education and information.

D. Television are a tool gaining education and information.

Question 2: Why/ lot of/ people/ watch television/ every day?

A. Why does a lot of people watch television every day?

B. Why does a lot of people watching television every day?

C. Why do a lot of people watch television every day?

D. Why do a lot of people watching television every day?

Question 3: We/ watch/ documentary/ know more/ historical events.

A. We watches documentary to know more about historical events.

B. We watch documentary to know more of historical events.

C. We watches documentary to know more of historical events.

D. We watch documentary to know more about historical events.

Question 4: You/ can/ watch/ The Pig Race/ this/ channel.

A. You can watch The Pig Race in this channel.

B. You can watching The Pig Race in this channel.

C. You can watch The Pig Race on this channel.

D. You can watching The Pig Race on this channel.

Question 5: I/ love/ films/ I/ don't like/ watch/ them/ television.

A. I love films but I don't like watch them in television.

B. I love films but I don't like watching them on television.

C. I love films because I don't like watch them in television.

D. I love films because I don't like watching them on television.

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: favorite/ TV/ comedy/ My/ is/ program.

A. My favorite TV program is comedy.

B. My favorite TV program comedy is.

C. My favorite comedy TV program is.

D. My favorite comedy is TV program.

Question 7: time/ is/ TV/ a/ waste/ Watching/ of

A. Watching TV is a time waste of.

B. Watching time is a waste of TV.

C. Watching TV is time of a waste.

D. Watching TV is a waste of time.

Question 8: on/ The/ is/ at 20:00/ Saturday/ program/ on.

A. The program is on at 20:00 on Saturday.

B. The program is at 20:00 on Saturday on.

C. The program on is at 20:00 on Saturday.

D. The program on is on at 20:00 Saturday.

Question 9: watch/ you/ How often/ TV/ do?

A. How often watch do you TV?

B. How often do you watch TV?

C. How often you do watch TV?

D. How often TV do you watch?

Question 10: in/ I’m/ game shows/ interested/ watching.

A. I’m watching in interested game shows.

B. I’m game shows interested watching in.

C. I’m interested in watching game shows.

D. I’m in watching interested game shows.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Although The Haunted Theatre is frightening, children love it.

A. The Haunted Theatre is frightening, but children love it.

B. The Haunted Theatre is frightening, because children love it.

C. The Haunted Theatre is frightening, so children love it.

D. The Haunted Theatre is frightening, for children love it.

Question 12: The film is not exciting enough for me to see.

A. The film is not boring enough for me to see.

B. The film is so exciting that I don’t want to see.

C. The film is too boring for me to see.

D. The film is such an exciting one that I don’t want to see.

Question 13: I have to do homework so I won’t watch TV tonight.

A. I won’t watch TV tonight because I have to do homework.

B. I won’t watch TV tonight but I have to do homework.

C. I won’t watch TV tonight and I have to do homework.

D. I won’t watch TV tonight or I have to do homework.

Question 14: This program is more funny than that program.

A. This program is more boring than that program.

B. This program is not as funny than that program.

C. That program is more funny than this program.

D. That program is more boring than this program.

Question 15: It’s educational to watch this channel.

A. Watching this channel is educational.

B. It’s musical to watch this channel.

C. To watch this channel is funny.

D. This channel is boring to watch.

Đáp án:

1 - A 2 - C 3 - D 4 - C 5 - B
6 - A 7 - D 8 - A 9 - B 10 - C
11 - A 12 - C 13 - A 14 - D 15 - A

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 6 mới Unit 7 Writing có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.569
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm