Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

Bài tập tiếng Anh Unit 4 lớp 6 My neighbourhood phần Ngữ âm có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 6 Global Success theo Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood có đáp án gồm những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 4 tiếng Anh 6 Kết nối tri thức giúp các em học sinh ghi nhớ cách phát âm của từ vựng tiếng Anh unit 4 My neighbourhood hiệu quả.

Đề luyện tập Ngữ âm tiếng Anh 6 Unit 4 My neighborhood có đáp án gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tìm từ tiếng Anh có phần gạch chân phát âm khác lớp 6 và bài tập trọng âm tiếng nh lớp 6 giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập lại từ vựng tiếng Anh Unit 4 lớp 6 My neighbourhood hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood đầy đủ nhất

I. Trắc nghiệm Ngữ âm unit 4 My neighbourhood tiếng Anh 6 Global Success

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. statue

B. left

C. quiet

D. art

Question 2:

A. cathedral

B. gallery

C. statue

D. backyard

Question 3:

A. narrow

B. crowded

C. pagoda

D. memorial

Question 4:

A. memorial

B. cathedral

C. temple

D. quiet

Question 5:

A. suburb

B. sun

C. uniform

D. funny

Question 6:

A. workshop

B. pollute

C. convenient

D. convey

Question 7:

A. historic

B. workshop

C. memorial

D. sport

Question 8:

A. backyard

B. palace

C. pagoda

D. fantastic

Question 9:

A. gallery

B. modern

C. convenient

D. cathedral

Question 10:

A. quiet

B. historic

C. incredibly

D. dislike

Question 11:

A. railway

B. station

C. palace

D. may

Question 12:

A. terrible

B. temple

C. memorial

D. exciting

Question 13:

A. workshop

B. sport

C. portion

D. more

Question 14:

A. fantastic

B. dislike

C. convenient

D. history

Question 15:

A. straight

B. laugh

C. eight

D. although

II. Divide the words into two columns according to pronunciation of the underlined part.

him ; ship ; ceiling ; begin ; meal ; cottage ; shortage ; benzene ; tea ; cheese ; scene ;

miss ; become ; free ; village ; win ; complete ; three ; relieve ; chief ; cheap ; chick ;

deceive ; behave ; remind ; receive ; dream ; build ; guitar ; equivalent

/ɪ//iː/

III. Choose a word that has the underlined part pronounced differently from others. 

1. A. cheap B. sleepy C. nearest D. peace

2. A. big B. wide C. quiet D. exciting

3. A. head B. cheap C. tea D. sea

4. A. film B. city C. history D. nice

5. A. exciting B. inside C. final D. firstly

IV. Choose a word that has different stressed syllable from others. 

1. A. historic B. direction C. museum D. gallery

2. A. statue B. palace C. arrive D. peaceful

3. A. beautiful B. difficult C. interesting D. polluted

4. A. countryside B. pagoda C. restaurant D. motorbike

5. A. seafood B. famous C. police D. building

Đáp án Bài tập Ngữ âm tiếng Anh Unit 4 lớp 6 My neighbourhood

I. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

1. A2. A3. D4. B5. C6. A7. B8. C
9. D10. A11. C12. D13. A14. B15. B

II. Divide the words into two columns according to pronunciation of the underlined part.

/ɪ//iː/

him ; ship ; begin ; cottage ; shortage ; miss ;

become ; village ; win ; relieve ; chick ;

behave ; remind ; receive ; build ; guitar ;

equivalent

ceiling ; meal ; benzene ; tea ; cheese ;

scene ; free ; complete ; three ; chief ;

cheap ; deceive ; dream ;

III. Choose a word that has the underlined part pronounced differently from others.

1 - C; 2 - A; 3 - A; 4 - D; 5 - D;

IV. Choose a word that has different stressed syllable from others. 

1 - D; 2 - C; 3 - D; 4 - B; 5 - C;

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood Phonetics part kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 2.792
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm