Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

Tiếng Anh 6 Unit 4: My Neighbourhood

Bài tập tiếng Anh Unit 4 lớp 6 My neighbourhood phần Ngữ âm có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 6 mới theo Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 Unit 4 có đáp án gồm những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 4 tiếng Anh 6 sách mới giúp các em học sinh ghi nhớ cách phát âm của từ tiếng Anh hiệu quả.

Đề luyện tập Ngữ âm tiếng Anh 6 Unit 4 gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tìm từ tiếng Anh có phần gạch chân phát âm khác lớp 6 giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập lại từ vựng tiếng Anh Unit 4 lớp 6 hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. statue

B. left

C. quiet

D. art

Question 2:

A. cathedral

B. gallery

C. statue

D. backyard

Question 3:

A. narrow

B. crowded

C. pagoda

D. memorial

Question 4:

A. memorial

B. cathedral

C. temple

D. quiet

Question 5:

A. suburb

B. sun

C. uniform

D. funny

Question 6:

A. workshop

B. pollute

C. convenient

D. convey

Question 7:

A. historic

B. workshop

C. memorial

D. sport

Question 8:

A. backyard

B. palace

C. pagoda

D. fantastic

Question 9:

A. gallery

B. modern

C. convenient

D. cathedral

Question 10:

A. quiet

B. historic

C. incredibly

D. dislike

Question 11:

A. railway

B. station

C. palace

D. may

Question 12:

A. terrible

B. temple

C. memorial

D. exciting

Question 13:

A. workshop

B. sport

C. portion

D. more

Question 14:

A. fantastic

B. dislike

C. convenient

D. history

Question 15:

A. straight

B. laugh

C. eight

D. although

II. Divide the words into two columns according to pronunciation of the underlined part.

him ; ship ; ceiling ; begin ; meal ; cottage ; shortage ; benzene ; tea ; cheese ; scene ;

miss ; become ; free ; village ; win ; complete ; three ; relieve ; chief ; cheap ; chick ;

deceive ; behave ; remind ; receive ; dream ; build ; guitar ; equivalent

/ɪ/ /iː/

 

 

 

 

 

Đáp án Bài tập Ngữ âm tiếng Anh Unit 4 lớp 6

I. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

1. A 2. A 3. D 4. B 5. C 6. A 7. B 8. C
9. D 10. A 11. C 12. D 13. A 14. B 15. B  

II. Divide the words into two columns according to pronunciation of the underlined part.

/ɪ/ /iː/

him ; ship ; begin ; cottage ; shortage ; miss ;

become ; village ; win ; relieve ; chick ;

behave ; remind ; receive ; build ; guitar ;

equivalent

ceiling ; meal ; benzene ; tea ; cheese ;

scene ; free ; complete ; three ; chief ;

cheap ; deceive ; dream ;

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh 6 Unit 4 Phonetics part kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 1.947
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm