Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

Tiếng Anh Unit 9 lớp 6: Cities Of The World

Bài tập tiếng Anh 6 Unit 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 6 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 6 mới Unit 9 với nội dung bám sát kiến thức Ngữ pháp tiếng Anh trọng âm Unit 9 lớp 6 giúp các em học sinh lớp 6 vận dụng lý thuyết ngữ pháp đã học hiệu quả.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 Unit 9 có đáp án gồm 15 câu trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh khác nhau giúp các em hoàn thiện kỹ năng làm bài dạng bài Chọn đáp án đúng (Choose the correct answer to complete the sentence) hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: There are seven ____________ in the world.

A. continents

B. palaces

C. creatures

D. landmarks

Question 2: London is one of the most interesting city I ____________.

A. ever visit

B. have ever visited

C. ever visited

D. will ever visit

Question 3: He sent me a ____________ of world’s heritages.

A. postcard

B. tower

C. symbol

D. design

Question 4: I have never seen such a strange ____________. It has green color and big eyes.

A. palace

B. continent

C. creature

D. time

Question 5: Vietnam is located in South East ____________.

A. Africa

B. America

C. Asia

D. Antarctica

Question 6: It is exciting to explore this ancient ____________.

A. palace

B. channel

C. competition

D. hobby

Question 7: Watching musicals is ____________ in this country.

A. happy

B. fantastic

C. terrible

D. popular

Question 8: Gustave Eiffel was well-known for ____________ Eiffel tower.

A. design

B. designing

C. to design

D. designed

Question 9: This is my first ____________ to Africa.

A. symbol

B. journey

C. award

D. tower

Question 10: What is the most famous ____________ in Ho Chi Minh city?

A. sports

B. neighbor

C. landmark

D. sky

Question 11: Bing ____________ five postcards to his friends in America since last month.

A. has sent

B. send

C. sent

D. will send

Question 12: It is common ____________ by car among Europe countries.

A. travelling

B. travel

C. travelled

D. to travel

Question 13: Angkor in Cambodia has been listed as a UNESCO World ____________.

A. Wonder

B. Common

C. Country

D. Heritage

Question 14: __________ you ever been to Holland?

A. Have

B. Do

C. Will

D. Are

Question 15: The most _________ drink in England is tea.

A. intelligent

B. shy

C. popular

D. terrible

ĐÁP ÁN

1 - A 2 - B 3 - A 4 - C 5 - C
6 - A 7 - D 8 - B 9 - B 10 - C
11 - A 12 - D 13 - D 14 - A 15 - C

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 6 mới Unit 9 Grammar có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 2.089
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm