Vịt Con Toán học

Trái Đất có khối lượng khoảng 60.1020 tấn. Mỗi giây Mặt Trời tiêu thụ 6.106 tấn

khí Hydrogen (theo vnexpress.net). Hỏi Mặt Trời cần bao nhiêu giây để tiêu thụ một lượng khí hdrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất?

3
3 Câu trả lời
 • Gấu Đi Bộ
  Gấu Đi Bộ

  Mặt Trời cần số giây để tiêu thụ một lượng khí hdrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất là:

  (60. 1020) : ( 6. 106) = (6.10.1020): (6.106) = 6.1021 : 6 : 106 = (6: 6).(1021:106) = 1021-6 = 1015 (giây)

  Đáp số: 1015 giây

  Vậy Mặt Trời cần 1015 giây để tiêu thụ một lượng khí hydrogen

  Trả lời hay
  18 Trả lời 15:14 15/09
  • Khang Anh
   Khang Anh

   Thời gian để Mặt Trời tiêu thụ một lượng khí hdrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất là:

   \left( {{{60.10}^{20}}} \right):\left( {{{6.10}^6}} \right) = \frac{{60}}{6}{.10^{20 - 6}} = {10.10^{14}} = {10^{1 + 14}} = {10^{15}}\left( s \right)

   Trả lời hay
   5 Trả lời 15:14 15/09
   • Ma Kết
    Ma Kết

    Thời gian để Mặt Trời tiêu thụ một lượng khí hdrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất là: 1015 s

    0 Trả lời 15:15 15/09
    Toán học Xem thêm